Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương – SN theo WAU ngày 05.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When artists plan their paintings, they think of how to situate every shape and shadow to draw viewers’ eyes exactly where they want them to focus. At the same time, artists will include other details that help tell a larger story. Today’s Gospel is one example of this: Jesus’ parable draws our attention at first to the unmerciful servant who seems to be at the center of the action. But there is another figure in the story who is even more important: the king, who shows the servant great kindness and mercy.

What can we say about this king? He responded with compassion to the servant who owed him an immense amount of money. He didn’t just give the man more time to pay it back; he wiped the slate clean (Matthew 18:27). As we later learn, this merciful king is like God, who wants his mercy toward us to be an example of how we should treat others.

That’s easier said than done, right? We might set out to be forgiving, but it’s hard to follow through when someone hurts us, knowingly or not. It’s even more difficult to forgive the same person repeatedly if he or she hurts us repeatedly (Matthew 18:21-22). Yet as we get to know God’s character and reflect on his mercy toward us, we might find that his compassion moves us over time to become more merciful to the people around us.

One of the best ways we learn about God’s mercy is by reflecting on the Scriptures. Take today’s responsorial psalm, for example. The psalmist uses words like “compassion,” “goodness,” and “kindness” to describe the Lord (Psalm 25:6, 7).

Today, choose one of these words and reflect on it. Have you experienced God’s compassion or goodness or kindness for yourself? How are you experiencing it now? Let these experiences stay with you and help soften your heart each day so that it becomes more like his—a heart full of mercy and always ready to forgive and wipe the slate clean!

“Father, I want to be merciful as you are merciful. Give me a heart like yours.”

Khi các họa sĩ lên kế hoạch cho bức tranh của mình, họ nghĩ cách sắp xếp mọi hình dạng và bóng tối để thu hút ánh nhìn của người xem vào chính xác nơi họ muốn họ tập trung vào. Đồng thời, các họa sĩ sẽ bao gồm các chi tiết khác giúp kể một câu chuyện lớn hơn. Bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ về điều này: Dụ ngôn của Chúa Giêsu thoạt tiên thu hút sự chú ý của chúng ta đến người đầy tớ không có lòng thương xót, người dường như là trung tâm của hành động. Nhưng có một nhân vật khác trong câu chuyện thậm chí còn quan trọng hơn: nhà vua, người đã dành cho người đầy tớ lòng nhân từ và lòng thương xót vô cùng.

Chúng ta có thể nói gì về vị vua này? Ông đã bày tỏ lòng trắc ẩn với người đầy tớ mắc nợ ông một số tiền lớn. Ông không chỉ cho người này thêm thời gian để trả lại số tiền đó; ông đã tha hết món nợ (Mt 18,27). Sau này chúng ta biết được rằng vị vua đầy lòng thương xót này cũng giống như Thiên Chúa, Đấng muốn lòng thương xót của Ngài dành cho chúng ta để làm gương cho chúng ta về cách đối xử với người khác.

Điều đó nói dễ hơn làm, phải không? Chúng ta có thể bắt đầu tha thứ, nhưng thật khó để làm theo khi ai đó làm tổn thương chúng ta, dù cố ý hay không. Thậm chí còn khó tha thứ cho cùng một người nhiều lần nếu họ liên tục làm tổn thương chúng ta (Mt 18,21-22). Tuy nhiên, khi biết về bản tính của Thiên Chúa và suy gẫm về lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta, chúng ta có thể thấy rằng lòng trắc ẩn của Ngài dần dần thúc đẩy chúng ta trở nên thương xót hơn đối với những người xung quanh.

Một trong những cách tốt nhất để chúng ta học về lòng thương xót của Thiên Chúa là suy gẫm về Kinh thánh. Ví dụ như bài thánh vịnh đáp ca hôm nay. Tác giả Thánh vịnh sử dụng những từ như “lòng trắc ẩn”, “nhân từ” và “tốt lành” để mô tả về Chúa (Tv 25,6. 7).

Hôm nay, hãy chọn một trong những từ này và suy gẫm về nó. Bạn đã kinh nghiệm được lòng trắc ẩn hay sự tốt lành hay lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho chính mình chưa? Làm thế nào bạn đang trải nghiệm nó bây giờ? Hãy để những kinh nghiệm này ở lại với bạn và giúp làm dịu tấm lòng của bạn mỗi ngày để nó trở nên giống tấm lòng của Ngài hơn – một tấm lòng đầy lòng thương xót và luôn sẵn sàng tha thứ và xóa sạch vết nhơ!

Lạy Cha, con muốn được thương xót như Cha thương xót. Xin ban cho con một trái tim giống như của Cha.

Daniel 3:25, 34-43
Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy (Đn 3,40)

Shadrach, Meshach, and Abednego (also called Hananiah, Azariah, and Mishael) were “in the fire,” but in a sense, so were all the exiles who were living in Babylon at the time (Daniel 3:25). Far from home, the Israelites couldn’t worship God by offering their sacrifices in the Temple in Jerusalem. Even worse, now they were being forced to worship the king’s golden statue. The three men refused, so they were thrown into a white-hot furnace—so hot that it even burned the king’s men who had cast them into it (3:22)!

Only God could save them, and so Azariah turned to him in prayer. Acknowledging the sins of his people, he told God that he had “no burnt offering, sacrifice, oblation, or incense” to offer him. Instead, he offered himself: “Let our sacrifice be in your presence today” (Daniel 3:40). In the fire, it was only a “contrite heart and humble spirit” that these men could give to the Lord (3:39).

We’ve all been “in the fire” at one time or another—difficult times that make us realize we don’t have the strength, energy, or power to help ourselves, never mind offer anything to the Lord. We may struggle to worship him the way we did in better times. We can only come to God, as these men did, and offer him a contrite heart and a humble spirt. That means admitting our weaknesses and limitations and looking only to God to rescue us.

The good news is, this is exactly what the Lord wants from us! Of course, he is pleased with our good deeds and our prayers. But he also knows that when we are at the end of our rope, we are able to see ourselves as we truly are: totally dependent on him. And amazingly, when we throw ourselves on God’s mercy and stop trying to change our situations on our own, he shows us just how powerfully he can work in our lives.

Whether or not you’re in a white-hot furnace today, offer yourself to the Lord with a contrite heart and a humble spirit. Do this every day, and trust him to do his work in you.

“Lord, I give myself to you, today and always.”

Sa-đơ-rắc, Mê-sắc và A-béc-nê-gô (còn gọi là Hanania, Agiaria và Misaen) đều “ở trong lửa”, nhưng theo một nghĩa nào đó, tất cả những người lưu vong đang sống ở Babylon vào thời điểm đó cũng vậy (Đn 3,25). Xa quê hương, dân Israel không thể thờ phượng Thiên Chúa bằng cách dâng của lễ trong Đền thờ Giêrusalem. Tệ hơn nữa, giờ đây họ lại bị buộc phải thờ lạy tượng vàng của nhà vua. Ba người từ chối nên họ bị ném vào lò lửa nóng – nóng đến nỗi thiêu rụi cả những người đã ném họ vào đó (3,22)!

Chỉ có Chúa mới có thể cứu họ, và vì vậy Agiaria đã quay sang cầu nguyện với Ngài. Thừa nhận tội lỗi của dân mình, ông thưa với Chúa rằng ông “không có của lễ toàn thiêu, của lễ hy sinh, của lễ tiến hay lễ hương” để dâng cho Ngài. Thay vào đó, ông tự hiến: “Hôm nay xin dâng hy lễ của chúng con trước mặt Chúa” (Đn 3,40). Trong lửa, những người này chỉ có thể dâng “tấm lòng thống hối và tinh thần khiêm nhường” mà thôi (3,39).

Tất cả chúng ta đều đã từng “ở trong lửa” lúc này hay lúc khác – những thời điểm khó khăn khiến chúng ta nhận ra rằng mình không có đủ sức mạnh, nghị lực hoặc khả năng để tự giúp mình, chứ đừng nói đến việc dâng hiến bất cứ điều gì cho Chúa. Chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc tôn thờ Ngài như cách chúng ta đã làm trong thời kỳ tốt đẹp hơn. Chúng ta chỉ có thể đến với Chúa, như những người này đã làm, và dâng lên Ngài một tấm lòng thống hối và một tinh thần khiêm nhường. Điều đó có nghĩa là thừa nhận sự yếu đuối và hạn chế của mình và chỉ trông cậy vào Chúa để giải cứu chúng ta.

Tin vui là đây chính xác là điều Chúa muốn nơi chúng ta! Tất nhiên, Ngài hài lòng với những việc làm tốt và lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng Ngài cũng biết rằng khi chúng ta ở cuối đường, chúng ta có thể nhìn thấy con người thật của mình: hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Và thật ngạc nhiên, khi chúng ta phó mình cho lòng thương xót của Chúa và ngừng cố gắng tự mình thay đổi hoàn cảnh của mình, Ngài sẽ cho chúng ta thấy Ngài có thể tác động mạnh mẽ như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.

Dù hôm nay bạn có đang ở trong lò lửa nóng hay không, hãy dâng mình cho Chúa với tấm lòng thống hối và tinh thần khiêm nhường. Hãy làm điều này mỗi ngày và tin tưởng rằng Ngài sẽ thực hiện công việc của Ngài trong bạn.

Lạy Chúa, con hiến thân cho Chúa hôm nay và mãi mãi.

Comments are closed.

phone-icon