Bình an Thầy ban cho anh em – SN theo WAU ngày 30.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In the ancient world, strict traditions governed inheritance law and the continuation of a father’s estate. Normally, the eldest son received two shares of the estate, while the others received one share each (Deuteronomy 21:17). This resulted in many regulations, as well as many feuds within families, with some lasting for generations.

In today’s Gospel, Jesus stands in stark contrast to these customs. He is God’s firstborn Son, yet rather than clinging to his inheritance, Jesus shares all of it with us! He could have followed the customs of his people, but Jesus doesn’t give and receive as the world does. In his generosity, he invites us to become full and equal heirs of the riches of his Father’s grace. He asks only for our love and heartfelt effort to obey him. In exchange, he promises us our very own place in his Father’s house, he empowers us to do greater works than he did, and he guarantees that his Spirit will dwell in us (John 14:2, 12, 17).

As if these gifts aren’t enough, he promises his followers a final blessing: his peace. This is not just any peace; Jesus says, “My peace I give” (John 14:27, emphasis added). The peace of Jesus—the peace that surpasses understanding, the peace that remains constant even in suffering, the peace that cannot be stolen or shaken—this is the peace he freely gives to us! In a world full of uncertainty and conflict, there is no greater gift than the peace of Christ.

Jesus doesn’t just give us this peace; he also shows us how to keep it. Throughout the Gospels, we see him retreating from the commotion of life to pray. And he calls us to do the same. It’s a simple step, but it’s not always easy to do. In prayer we can dip back into the treasure chest of our inheritance and find even more riches. We can hold onto the peace of Jesus as we take the time to be still and rest in the arms of our Father. We can strengthen our peace as we listen for his voice telling us, “You are my beloved child in whom I am well pleased.”

Always remember that in Christ, all the blessings of heaven have been secured for you, now and forever.

“Jesus, thank you for the gift of your peace.”

Trong thế giới cổ đại, các truyền thống nghiêm ngặt chi phối luật thừa kế và việc tiếp tục di sản của người cha. Thông thường, người con trai cả nhận được hai phần gia sản, trong khi những người khác nhận được mỗi người một phần (Đnl 21,17). Điều này dẫn đến nhiều quy định, cũng như nhiều mối thù trong các gia đình, một số kéo dài qua nhiều thế hệ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược với những phong tục này. Ngài là Con đầu lòng của Thiên Chúa, nhưng thay vì bám lấy cơ nghiệp của mình, Chúa Giêsu chia sẻ tất cả với chúng ta! Ngài có thể tuân theo phong tục của dân tộc mình, nhưng Chúa Giêsu không cho và nhận như thế gian. Với lòng quảng đại của mình, Ngài mời gọi chúng ta trở nên những người thừa kế trọn vẹn và bình đẳng những kho tàng ân sủng phong phú của Cha Ngài. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta có tình yêu thương và nỗ lực chân thành để vâng lời Ngài. Đổi lại, Ngài hứa cho chúng ta một chỗ riêng trong nhà của Cha Ngài, Ngài trao quyền cho chúng ta làm những công việc vĩ đại hơn Ngài đã làm, và Ngài bảo đảm rằng Thánh Linh của Ngài sẽ ngự trong chúng ta (Ga 14,2. 12. 17).

Như thể những ân huệ này là không đủ, Ngài hứa với những người theo dõi mình một phước lành cuối cùng: sự bình an của Ngài. Đây không chỉ là bất kỳ sự bình an nào; Chúa Giêsu phán: “Ta ban sự bình an của ta” (Ga 14,27, phần nhấn mạnh được thêm vào). Bình an của Chúa Giêsu – bình an vượt quá trí hiểu, bình an không đổi ngay cả trong đau khổ, bình an không thể bị đánh cắp hoặc lay chuyển – đây là bình an mà Ngài ban tặng nhưng không cho chúng ta! Trong một thế giới đầy bấp bênh và xung đột, không có ân huệ nào vĩ đại hơn sự bình an của Đức Kitô.

Chúa Giêsu không chỉ ban cho chúng ta sự bình an này; Ngài cũng chỉ cho chúng ta cách giữ nó. Xuyên suốt các sách Tin Mừng, chúng ta thấy Ngài rút lui khỏi những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống để cầu nguyện. Và Ngài kêu gọi chúng ta làm như vậy. Đó là một bước đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Khi cầu nguyện, chúng ta có thể quay trở lại kho báu thừa kế của mình và tìm thấy nhiều của cải hơn nữa. Chúng ta có thể nắm giữ sự bình an của Chúa Giêsu khi chúng ta dành thời gian để yên lặng và nghỉ ngơi trong vòng tay của Cha mình. Chúng ta có thể củng cố sự bình an của mình khi lắng nghe tiếng Ngài nói với chúng ta: “Con là đứa con yêu dấu của Cha, Cha rất hài lòng về con”.

Hãy luôn nhớ rằng trong Đức Kitô, tất cả các phước lành của thiên đàng đã được bảo đảm cho bạn, bây giờ và mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa vì món quà bình an của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon