Các ông cần phải được tái sinh – SN ngày 09.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, April 9, 2024

“You must be born anew”

Scripture: John 3:7-15  

7 Do not marvel that I said to you, `You must be born anew.’ 8 The wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know whence it comes or whither it goes; so it is with every one who is born of the Spirit.” 9 Nicodemus said to him, “How can this be?”10 Jesus answered him, “Are you a teacher of Israel, and yet you do not understand this? 11 Truly, truly, I say to you, we speak of what we know, and bear witness to what we have seen; but you do not receive our testimony. 12 If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? 13 No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of man. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, 15 that whoever believes in him may have eternal life.”

Thứ Ba, ngày 09.04.2024   

Các ông cần phải được tái sinh

Ga 3,7-15

7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? “10 Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? “13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Meditation: Do you know the healing power and victory of the cross of Jesus Christ? Jesus spoke to Nicodemus of a “new birth in the Spirit” which would come about through the victory he would accomplish through his death and rising. The Hebrew word for “spirit” means both “wind” and “breath”. Jesus explained to Nicodemus: You can hear, feel, and see the effects of the wind, but you do not know where it comes from. In like manner, you can see the effects of the Holy Spirit in the lives of those whom the Spirit touches with the peace, joy, and signs of God’s power and love at work in them.

The “lifting up” of the Son of Man 

Jesus explained to Nicodemus that the “Son of Man” must be “lifted up” to bring the power and authority of God’s kingdom to bear on the earth. The title, “Son of Man,” came from the prophet Daniel who describes a vision he received of the Anointed Messiah King who was sent from heaven to rule over the earth (Daniel 7:13-14). Traditionally when kings began to reign they were literally “lifted up” and enthroned above the people. Jesus explains to Nicodemus that he will be recognized as the Messiah King when he is “lifted up” on the cross at Calvary. Jesus died for his claim to be the Messiah King sent by the Father to redeem, heal, and reconcile his people with God.

Jesus points to a key prophetic sign which Moses performed in the wilderness right after the people of Israel were afflicted with poisonous serpents. Scripture tells us that many people died in the wilderness because of their sin of rebellion towards Moses and God. Through Moses’ intervention, God showed mercy to the people and instructed Moses to “make a fiery serpent, and set it on a pole; and every one who is bitten, when he sees it, shall live”(Numbers 21:8). This miraculous sign was meant to foreshadow and point to the saving work which Jesus would perform to bring healing and salvation to the world.

Cyril of Alexandria (376-444 AD), an early church father, explains the spiritual meaning of the bronze serpent and how it points to the saving work of Jesus Christ:

“This story is a type of the whole mystery of the incarnation. For the serpent signifies bitter and deadly sin, which was devouring the whole race on the earth… biting the Soul of man and infusing it with the venom of wickedness. And there is no way that we could have escaped being conquered by it, except by the relief that comes only from heaven. The Word of God then was made in the likeness of sinful flesh, ‘that he might condemn sin in the flesh’ [Romans 8:3], as it is written. In this way, he becomes the Giver of unending salvation to those who comprehend the divine doctrines and gaze on him with steadfast faith. But the serpent, being fixed upon a lofty base, signifies that Christ was clearly manifested by his passion on the cross, so that none could fail to see him.” (COMMENTARY ON THE GOSPEL OF JOHN 2.1)

Our new birth in the Holy Spirit 

The bronze serpent which Moses lifted up in the wilderness points to the cross of Christ which defeats sin and death and obtains everlasting life for those who believe in Jesus Christ. The result of Jesus “being lifted up on the cross” and his rising from the dead, and his exaltation and ascension to the Father’s right hand in heaven, is our “new birth in the Spirit” and adoption as sons and daughters of God. God not only frees us from our sins and pardons us, he also fills us with his own divine life through the gift and working of his Spirit who dwells within us.

The Holy Spirit gives us spiritual power and gifts, especially the seven-fold gifts of wisdom and understanding, right judgment and courage, knowledge and reverence for God and his ways, and a holy fear in God’s presence (see Isaiah 11), to enable us to live in his strength as sons and daughters of God. Do you thirst for the new life which God offers you through the transforming power of his Holy Spirit?

“Lord Jesus Christ, your death brought life for us. Fill me with your Holy Spirit that I may walk in freedom and joy in the knowledge of your great victory over sin and death.”

Suy niệm: Bạn có biết quyền năng chữa lành và sự chiến thắng thập giá của Ðức Giêsu Kitô không? Ðức Giêsu nói với Nicôđêmô về “sự tái sinh trong Thần Khí” sẽ đến ngang qua sự chiến thắng mà Người sẽ hoàn tất ngang qua cái chết và sự phục sinh của mình. Hạn từ “ Thần Khí” của Dothái vừa có nghĩa là “gió” vừa có nghĩa là “hơi thở”. Ðức Giêsu giải thích cho ông Nicôđêmô: “Ông có thể nghe, cảm nhận, và thấy những ảnh hưởng của gió, nhưng ông không biết nó từ đâu tới. Trong cách thức tương tự, bạn có thể nhìn thấy những ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của những người Chúa Thánh Thần chạm tới bằng sự bình an, niềm vui, và dấu chỉ sức mạnh và tình yêu của TC nơi công việc của họ.

Việc “treo” Con Người lên

Ðức Giêsu giải thích cho Nicôđêmô rằng “Con Người” phải được “treo lên” để mang lại sức mạnh và uy quyền của nước Thiên Chúa hầu tác động thế giới. Danh hiệu “Con Người” có từ ngôn sứ Danien, người mô tả thị kiến đã nhận được từ Vua Messia được xức dầu, Đấng được sai tới từ trời để thống trị địa cầu (Dn 7,13-14). Theo truyền thống, khi các vua bắt đầu cai trị, họ được “đưa lên cao” và tôn phong trên mọi người. Đức Giêsu giải thích với Nicôđêmô rằng Người sẽ được nhận ra là Vua Messia khi Người bị “treo lên” trên cây thập giá ở đồi Canvaria. Đức Giêsu chết vì lời tuyên bố mình là Vua Messia được Cha trên trời sai đến để cứu chuộc, chữa lành, và hòa giải dân Người với Thiên Chúa.

Ðức Giêsu chỉ ra dấu chỉ tiên báo mà ông Môisen đã làm trong hoang địa sau khi dân Israen chịu đau khổ vì những con rắn độc. Kinh thánh nói với chúng ta rằng nhiều người đã chết trong hoang địa vì tội lỗi của họ chống đối ông Môisen và Thiên Chúa. Qua lời khẩn cầu của ông Môisen, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót với dân và hướng dẫn ông Môisen “Hãy làm một con rắn đồng, và để nó trên cái cột; bất cứ ai bị rắn cắn, nhìn lên nó, sẽ được sống” (Ds 21,8). Dấu chỉ lạ lùng này nhằm tiên báo và nói tới công việc cứu chuộc mà Ðức Giêsu sẽ thực hiện để đem lại sự chữa lành và ơn cứu độ cho thế giới.

Giáo phụ Cyril thành Alexandria (376-444 AD) giải thích ý nghĩa thiêng liêng của con rắn đồng và cách thức nó nhắm tới công cuộc cứu chuộc của Ðức Giêsu Kitô:

“Câu chuyện này là 1 dạng mầu nhiệm tổng thể của sự nhập thể. Vì con rắn tượng trưng cho tội lỗi đem lại cái chết và cay đắng, đang ăn tươi nuốt sống toàn thể nhân loại trên mặt đất… đang cắn xé linh hồn người ta và truyền vào cho nó nộc độc của sự độc ác. Và không có cách nào để chúng ta có thể thoát thân khi bị nó chế ngự, ngoại trừ niềm tin xuất phát từ trời. Thế rồi Ngôi Lời của Thiên Chúa đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để lên án tội lỗi nơi thân xác (Rm 8,3), như đã được viết. Trong cách thức này, Người trở nên Đấng đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai tiếp nhận những học thuyết của Thiên Chúa và nhìn lên Người với niềm tin kiên vững. Nhưng con rắn, được để trên nền cao, ám chỉ rằng Đức Kitô đã biểu lộ cách rõ ràng qua cuộc khổ nạn của Người trên thập giá, để không một ai mà không nhìn thấy Người” (Chú giải tin mừng Gioan 2.1).

Tái sinh trong Thần Khí

Con rắn đồng mà ông Môisen dựng lên trong hoang địa ám chỉ thập giá của Đức Kitô, đánh bại tội lỗi và sự chết và đem lại sự sống đời đời cho những ai tin tưởng vào Ðức Giêsu Kitô. Kết quả của Đức Giêsu “bị treo trên thập giá” và sự sống lại từ cõi chết, và sự lên trời của Người bên hữu Chúa Cha, là sự “tái sinh của chúng ta trong Thần Khí” và sự được nhận làm con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và tha thứ cho chúng ta, nhưng còn đỗ đầy lòng chúng ta với sự sống thần thiêng của chính Người ngang qua hồng ân và hoạt động Thần Khí của Người, Đấng ở trong chúng ta.

Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng và các ơn sủng, đặc biệt bảy hồng ân của Người về khôn ngoan và minh mẫn, mưu lược và dũng mãnh, hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa và những đường lối của Người, và kính sợ sự hiện diện của Thiên Chúa (Is 11) để giúp chúng ta sống trong sức mạnh Người như những người con cái của Thiên Chúa. Bạn có khao khát cuộc sống mới mà Thiên Chúa ban cho bạn ngang qua quyền năng biến đổi của Thánh Thần không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, cái chết của Chúa đem lại sự sống cho chúng con. Xin đỗ đầy lòng con Thánh Thần của Chúa để con có thể bước đi trong tự do và vui mừng trong sự hiểu biết về sự chiến thắng vinh quang của Chúa trên tội lỗi và sự chết.

Comments are closed.

phone-icon