Chúng con không biết Thầy đi đâu … – SN theo WAU ngày 26.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

One of the most enjoyable aspects of reading a mystery story is when all the clues finally come together and you wonder, “How could I have missed it?” Then when you read the story a second time, you can savor how tightly all the clues fit together. If only you could have seen it all the first time!

Imagine how the disciples must have felt in today’s Gospel. Jesus is making so many mysterious statements, and they just can’t piece it all together. But all that will change once they meet the risen Lord and receive the gift of the Holy Spirit. All the clues will fall into place, and they will see Jesus—and their own lives—in a new and glorious way.

Something similar can happen to us as well. It can be hard to figure out what God is doing in our lives when we are in the middle of a difficult situation. Sometimes clarity comes only after the chaos has passed and we look back and reflect on the big picture.

But that doesn’t mean that we are left casting about for answers when we are in the midst of a challenge. When the disciples asked Jesus to explain what he meant, he replied, “I am the way and the truth and the life” (John 14:6). He told them to keep their hearts fixed on him in faith and trust, even when the way forward was obscured by pain or confusion. He told them that only he could help them make sense of all the chaos and suffering they were about to experience as they followed him to his passion and death. And he says the same thing to each of us, no matter what we are facing.

This weekend, take some time to look back over the past couple of months to see if you can discern a few more clues to whatever mystery you are puzzling through. Or maybe recall a challenge from a couple of years ago and ask the Spirit to give you new insights into how he was at work back then. And if, like the disciples, you still feel as if you “do not know” the way (John 14:5), cast your lot in with Jesus, the way and the truth and the life. Muster all the faith you can and trust that he will show you the answers at just the right time.

“Jesus, I believe that you are the way for me, no matter what!”

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của việc đọc một câu chuyện bí ẩn là khi tất cả các manh mối cuối cùng cũng xuất hiện và bạn tự hỏi, “Sao mình có thể bỏ lỡ nó nhỉ?” Sau đó, khi bạn đọc câu chuyện lần thứ hai, bạn có thể cảm nhận được tất cả các manh mối khớp với nhau chặt chẽ như thế nào. Giá như bạn có thể nhìn thấy nó lần đầu tiên!

Hãy tưởng tượng xem các môn đệ đã cảm thấy thế nào trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đang đưa ra rất nhiều tuyên bố bí ẩn và họ không thể ghép tất cả lại với nhau. Nhưng tất cả điều đó sẽ thay đổi một khi họ gặp được Chúa phục sinh và nhận được ân sủng Chúa Thánh Thần. Mọi manh mối sẽ đâu vào đấy, và họ sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu – và cuộc đời của chính họ – một cách mới mẻ và vinh quang.

Điều gì đó tương tự cũng có thể xảy ra với chúng ta. Thật khó để hiểu được Chúa đang làm gì trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta đang ở giữa một hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi sự rõ ràng chỉ đến sau khi sự hỗn loạn qua đi và chúng ta nhìn lại và suy gẫm về bức tranh toàn cảnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải loay hoay tìm kiếm câu trả lời khi đang ở giữa thử thách. Khi các môn đệ yêu cầu Chúa Giêsu giải thích ý Ngài, Ngài đáp: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ngài bảo họ hãy giữ trái tim mình hướng về Ngài trong đức tin và sự trông cậy, ngay cả khi con đường phía trước bị che khuất bởi đau đớn hoặc bối rối. Ngài nói với họ rằng chỉ có Ngài mới có thể giúp họ hiểu được tất cả sự hỗn loạn và đau khổ mà họ sắp phải trải qua khi theo Ngài đến cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Và Ngài cũng nói điều tương tự với mỗi người chúng ta, bất kể chúng ta đang phải đối mặt với điều gì.

Cuối tuần này, hãy dành chút thời gian để nhìn lại vài tháng qua để xem liệu bạn có thể tìm ra thêm một vài manh mối cho bất kỳ điều bí ẩn nào mà bạn đang bối rối hay không. Hoặc có thể nhớ lại một thử thách cách đây vài năm và cầu xin Thánh Linh cho bạn những hiểu biết mới về cách Ngài làm việc vào thời điểm đó. Và nếu, giống như các môn đệ, bạn vẫn cảm thấy như thể mình “không biết” đường đi (Ga 14,5), hãy theo Chúa Giêsu là con đường, sự thật và sự sống. Hãy tập trung tất cả niềm tin mà bạn có thể và tin tưởng rằng Ngài sẽ cho bạn thấy câu trả lời vào đúng thời điểm.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa là con đường dành cho con, cho dù thế nào đi nữa!

Comments are closed.

phone-icon