Đức Giêsu mở trí họ để họ hiểu được Kinh thánh- CN 3 Phục Sinh, năm B

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, April 14, 2024

Jesus opened their minds to understand the Scriptures

Scripture: Luke 24:35-48

35 Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread. 36 As they were saying this, Jesus himself stood among them. 37 But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. 38 And he said to them, “Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? 39 See my hands and my feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have.” 41 And while they still disbelieved for joy, and wondered, he said to them, “Have you anything here to eat?” 42 They gave him a piece of broiled fish, 43 and he took it and ate before them. 44 Then he said to them, “These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled.” 45 Then he opened their minds to understand the Scriptures, 46 and said to them, “Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, 47 and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. 48 You are witnesses of these things.

Chúa Nhật , ngày 14.04.2024       

Đức Giêsu mở trí họ để họ hiểu được Kinh thánh 

Lc 24,35-48

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! “37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? “40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không? “42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Meditation: Aren’t we like the apostles? We wont believe unless we can see with our own eyes. The Gospel accounts attest to the reality of the resurrection of Jesus from the grave. Jesus goes to great lengths to assure his disciples that he is no mere ghost or illusion. He shows them the marks of his crucifixion and he explains how the Scriptures foretold his death and rising.

Jerome (347-420 AD), an early church bible scholar, comments:

“As he showed them real hands and a real side, he really ate with his disciples; really walked with Cleophas; conversed with men with a real tongue; really reclined at supper; with real hands took bread, blessed and broke it, and was offering it to them… Do not put the power of the Lord on the level with the tricks of magicians, so that he may appear to have been what he was not, and may be thought to have eaten without teeth, walked without feet, broken bread without hands, spoken without a tongue, and showed a side which had no ribs.” (From a letter to Pammachius against John of Jerusalem 34)

The door to heaven and key to paradise is through the cross

The centrality of the Gospel message is the cross – but fortunately it does not stop there. Through the cross Jesus defeated our enemies – death and Satan and won pardon for our sins. His cross is the door to heaven and the key to paradise. The way to glory is through the cross. When the disciples saw the risen Lord they disbelieved for joy! How can death lead to life, the cross to victory? Jesus shows us the way and he gives us the power to overcome sin and despair, and everything else that would stand in the way of his love and truth. Just as the first disciples were commissioned to bring the good news of salvation to all the nations, so, we, too, are called to be witnesses of the resurrection of Jesus Christ to all who live on the face of the earth. Do you witness the joy of the Gospel to those around you?

“Lord Jesus, open our minds to understand the Scriptures that we may fully comprehend the truth of your word. Anoint us with your power and give us joy and boldness to proclaim the Gospel in word and deed.”

Suy niệm: Chẳng phải chúng ta cũng giống như các tông đồ sao? Chúng ta không tin trừ khi chúng ta nhìn bằng chính đôi mắt của mình. Các Tin mừng làm chứng về thực tại của sự sống lại. Ðức Giêsu đi một đoạn đường dài để bảo đảm với các môn đệ rằng Người không phải là ma hay là sự ảo giác. Người cho họ thấy những dấu đinh và giải thích Kinh thánh đã tiên báo về cái chết và phục sinh của Người như thế nào.

Giêrome (347-420 AD), nhà thông thái về Kinh thánh ở thời sơ khai của Giáo hội giải thích:

“Khi Người bày tỏ cho họ thấy: đôi tay và cạnh sườn thật của mình, Người thật sự ăn uống với các môn đệ; thật sự đi với Cleophas; nói chuyện với họ bằng lưỡi thật; thật sự nằm dựa ở bữa ăn; với đôi tay thật bẻ bánh, chúc tụng, bẻ ra, và trao nó cho họ. Đừng đặt quyền năng của Chúa ngang hàng với những trò mánh khóe của các nhà ảo thuật để Người có thể xuất hiện với những gì Người không có, và nghĩ rằng Người ăn mà không có răng, bước đi mà không có chân, bẻ bánh mà không có tay, nói chuyện mà không có lưỡi, và cho thấy cạnh sườn mà không có xương.” (Trích từ lá thư gởi cho Pammachius chống lại Gioan thành Giêrusalem 34, ở thế kỷ thứ 5).

Cánh cửa và chìa khóa để vào được Thiên đàng phải đi qua thập giá

Điểm quy chiếu của Tin mừng là thập giá; nhưng may mắn thay, nó không dừng lại ở đó. Ngang qua thập giá, Ðức Giêsu đã đánh bại những kẻ thù của chúng ta – sự chết và Satan, và đem lại ơn tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta. Thập giá của Người là cửa vào Thiên đàng và là chìa khóa để vào Thiên đàng. Con đường vinh quang phải kinh qua thập giá. Khi các môn đệ nhìn thấy Chúa phục sinh, họ không tin đó là niềm vui! Làm thế nào cái chết dẫn tới sự sống và thập giá dẫn tới chiến thắng được? Ðức Giêsu chỉ cho chúng ta con đường và ban cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng tội lỗi, thất vọng, và mọi thứ khác có thể cản đường yêu thương và chân lý của Người. Giống như các môn đệ đầu tiên được trao phó nhiệm vụ đem Tin mừng cứu rỗi cho mọi quốc gia, chúng ta cũng được kêu gọi trở nên những nhân chứng về sự phục sinh của Ðức Giêsu Kitô cho tất cả những người đang sống trên mặt đất này. Bạn có làm chứng cho niềm vui của Tin mừng cho những người xung quanh bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng trí chúng con để hiểu được Kinh thánh để chúng con có thể hiểu trọn vẹn chân lý của lời Chúa. Xin đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa và ban cho chúng con sự dũng cảm để rao giảng Tin mừng trong lời nói và việc làm.

Comments are closed.

phone-icon