Đức Giêsu nói “Chính Thầy đây, đừng sợ” – SN ngày 13.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, April 13, 2024

Jesus said: “It is I – do not be afraid”

Scripture: John 6:16-21  

16 When evening came, his disciples went down to the sea, 17 got into a boat, and started across the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. 18 The sea rose because a strong wind was blowing. 19 When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat. They were frightened, 20 but he said to them, “It is I; do not be afraid.” 21 Then they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going.

Thứ Bảy ngày 13.04.2024  

 Đức Giêsu nói “Chính Thầy đây, đừng sợ”

Ga 6,16-21

16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.18 Biển động, vì gió thổi mạnh.19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.20 Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ! “21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Meditation: Does the Lord Jesus ever seem distant to you? When John recounted the scene of the apostles being alone at sea in a storm he described the situation as “dark” (John 6:17). It was dark not only physically but spiritually as well. Although they were experienced fishermen, they were fearful for their lives. The Lord’s sudden presence – and his supernatural ability to walk towards them on top of the rough waves of the sea – only made them more fearful! John says they were frightened. And Jesus had to calm them with a reassuring command: “Do not be afraid because I am here with you!”

The Lord Jesus is a very present help in trouble

Aren’t we like the apostles when we experience moments of darkness, fear, and trials? While the Lord may at times seem absent or very distant to us, he, nonetheless, is always present and close-by. The Scriptures remind us that the Lord is “a very present help in trouble” (Psalm 46:1). Whatever storms may beset us, he promises to “bring us to our desired haven” and place of calm rest and safety (Psalm 107:29-30). The Lord keeps watch over us at all times, and especially in our moments of temptation and difficulty. Do you rely on the Lord for his strength and help? 

Jesus assures us that we have no need of fear if we put our trust in him and in his great love and care for us. When calamities or trials threaten to overwhelm you, how do you respond? With faith and hope in God’s love, personal care, and presence with you?

“Lord Jesus, may I never doubt your saving help and your watchful presence in my life, especially in times of trouble. Fortify my faith with courage and give me enduring hope that I may never waver in my trust in you.”

Suy niệm: Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể lại các tông đồ ở một mình trên biển đang khi gió bão, ngài đã mô tả tình huống như “sự tối tăm” (Ga 6,17). Đó không chỉ là sự tối tăm về thể lý, nhưng cũng về tinh thần nữa. Mặc dù họ là những người đánh cá chuyên nghiệp, nhưng họ cũng sợ chết. Sự xuất hiện đột ngột của Chúa –  khả năng siêu nhiên của Người đi trên sóng biển – chỉ làm cho họ thêm sợ hãi! Gioan nói rằng các môn đệ sợ hãi. Đức Giêsu đã phải trấn tỉnh họ với lời trấn an: “Đừng sợ, vì Ta ở với anh em!”

Chúa Giêsu chính là sự trợ giúp hiện tại trong lúc ngặt nghèo

Chẳng phải chúng ta cũng giống như các tông đồ khi đối diện với những thử thách và nghịch cảnh sao? Trong lúc đó, Thiên Chúa dường như xa cách chúng ta, tuy nhiên, Người vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Kinh thánh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là “sự giúp đỡ khi ta ngặt nghèo” (Tv 46,1). Dù giông bảo nào vây quanh chúng ta, Người hứa sẽ “dẫn đưa ta về bến mong chờ” (Tv 107,29-30). Thiên Chúa luôn dõi mắt trên chúng ta, đặc biệt trong những giây phút chúng ta bị cám dỗ và khó khăn. Bạn có trông cậy vào sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa không?

Đức Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi nếu chúng ta tin cậy nơi Người và trong tình yêu lớn lao của Người dành cho chúng ta. Khi những tai ương và thử thách đe dọa lấn át chúng ta, bạn phản ứng thế nào? Với lòng tin cậy vào tình yêu, sự quan tâm và sự hiện diện của Thiên Chúa dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ nghi ngờ sự cứu chữa và sự hiện diện quan tâm của Chúa, đặc biệt trong những lúc ngặt nghèo. Xin Chúa củng cố lòng tin của con với sự can đảm và hy vọng rằng con sẽ không bao giờ nao núng trong sự tin tưởng vào Chúa.

Comments are closed.

phone-icon