Hãy đi khắp thế gian và loan báo Tin mừng – SN theo WAU ngày 25.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Happy Feast of St. Mark! We first meet John Mark in Acts 12 as a young man on a mission. He lived in Jerusalem during the first persecution, when James was martyred and when Peter was almost killed. He then joined Paul and Barnabas on missionary journeys (Acts 12–13), deserted them in Pamphylia (13:13), but eventually led his own evangelistic missions. Finally, he is mentioned by both Paul and Peter in Rome (2 Timothy 4:11; 1 Peter 5:13).

It seems that Mark’s entire career took place at a run, in near constant danger of imprisonment or worse. Catholic tradition from its earliest centuries also attributes the second Gospel to St. Mark. And not surprisingly, this Gospel is often noted for its breathless pace. It’s as though, as he did on his missionary journeys, Mark can’t wait to tell the good news about Jesus.

The Church offers us saints like Mark not only as intercessors but also as role models. So let’s pause and consider his example. In today’s Gospel, Mark recounts how the risen Jesus gave his apostles an enormous task: “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature” (16:15). Maybe today would be a good time to do an “evangelization check” of our own.

Like Mark, we have heard the good news. Like him, we know that Jesus expects us to share it. But we might find that difficult to do. Worry over saying the wrong thing, fear of sounding pushy, or just the busy pace of life can block us from taking up our calling.

Maybe we can take some inspiration from St. Mark. Remember, he always seemed to be running at full speed. That kind of pace ought to sound familiar to us. Perhaps we could take some of the brisk energy we feel in our everyday lives—running to the store, to the office, to campus, to pick up the kids—and channel it toward serving the Lord.

Where are you running today? Is there an opportunity to stop for a moment, look around, and see if there is someone who could use a word of encouragement?

“St. Mark, pray that I might find creative ways to share the gospel.”

Mừng Lễ Thánh Máccô! Lần đầu tiên chúng ta gặp Gioan Máccô trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12 khi còn là một thanh niên đang đi truyền giáo. Ông sống ở Giêrusalem trong cuộc bách hại đầu tiên, khi Giacôbê chịu tử đạo và khi Phêrô suýt bị giết. Sau đó, ông cùng với Phaolô và Banaba đi truyền giáo (Cv 12–13), bỏ rơi họ ở Pamphylia (13,13), nhưng cuối cùng ông lãnh đạo các sứ mệnh truyền giáo của riêng mình. Cuối cùng, ông được cả Phaolô và Phêrô nhắc đến ở Rôma (2Tim 4,11; 1Pr 5,13).

Có vẻ như toàn bộ sự nghiệp của Máccô đã diễn ra trong một cuộc chạy trốn, gần như luôn có nguy cơ bị cầm tù hoặc tệ hơn. Truyền thống Công giáo từ những thế kỷ đầu tiên cũng quy Tin mừng thứ hai cho Thánh Máccô. Và không có gì đáng ngạc nhiên, Tin Mừng này thường được chú ý vì tốc độ nghẹt thở của nó. Dường như, như trong các chuyến hành trình truyền giáo, Máccô nóng lòng muốn báo tin mừng về Chúa Giêsu.

Giáo hội đưa ra cho chúng ta những vị thánh như Máccô không chỉ như những người chuyển cầu mà còn như những gương mẫu. Vì vậy, hãy dừng lại và xem xét tấm gương của ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh đã trao cho các tông đồ một nhiệm vụ to lớn: “Các con hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật” (16:15). Có lẽ hôm nay sẽ là thời điểm tốt để thực hiện “kiểm tra việc truyền giáo” của chính chúng ta.

Giống như Máccô, chúng tôi đã nghe Tin mừng. Giống như ngài, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu mong đợi chúng ta chia sẻ nó. Nhưng chúng ta có thể thấy điều đó khó thực hiện. Lo lắng về việc nói sai, sợ nghe có vẻ tự đề cao hoặc chỉ là nhịp sống bận rộn có thể cản trở chúng ta thực hiện sứ mệnh của mình.

Có lẽ chúng ta có thể lấy cảm hứng từ thánh Máccô. Hãy nhớ rằng, ngài dường như luôn chạy hết tốc lực. Loại tốc độ đó nghe có vẻ quen thuộc với chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể tận dụng một số năng lượng tích cực mà chúng ta cảm thấy trong cuộc sống hằng ngày của mình – chạy đến cửa hàng, đến văn phòng, đến trường, đón lũ trẻ – và hướng nó đến việc phục vụ Chúa.

Hôm nay bạn chạy đi đâu? Có cơ hội nào để dừng lại một chút, nhìn quanh và xem có ai đó có thể dùng một lời động viên không?

Lạy Thánh Máccô, xin cầu bầu cho con để con có thể tìm ra những cách sáng tạo để chia sẻ Tin mừng.

Comments are closed.

phone-icon