Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo – SN ngày 06.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, April 6, 2024

“Go and preach the Gospel to the whole creation”

Scripture: Mark 16:9-15

9 Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons. 10 She went and told those who had been with him, as they mourned and wept. 11 But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it. 12 After this he appeared in another form to two of them, as they were walking into the country. 13 And they went back and told the rest, but they did not believe them. 14 Afterward he appeared to the eleven themselves as they sat at table; and he upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because  they had not believed those who saw him after he had risen. 15 And he said to them, “Go into all the world and preach the gospel to the whole creation.

Thứ Bảy, ngày 06.04.2024  

Hãy đi rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo

Mc 16,9-15

9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Meditation: Do you believe the Lord Jesus is truly alive and ready to make his presence known to everyone who believes in him? The first to see the risen Lord was not Peter or one of the apostles, but a woman noted for her demonized living! She had been forgiven much, and loved her Master greatly. She was first at the tomb to pay her respects. Unfortunately for the disciples, they would not believe her account of the Risen Master. Jesus had to scold his apostles because of their unbelief and stubborn hearts.

The Holy Spirit makes our faith in Jesus Christ come alive

Are you like the apostles or like Mary – slow to believe or quick to run to Jesus? Do you doubt because you do not see? The Lord makes his presence known to us through the work and power of the Holy Spirit. He gives us the gift of faith to know him personally and to understand the mystery of his death and rising. Do you believe his word and do you listen to his voice?

We are Christ’s ambassadors and witnesses of his victory over sin and death 

After his appearance to his beloved apostles, Jesus commissions them to go and preach the Gospel to the whole creation. Their task is to proclaim the good news of salvation, not only to the people of Israel but to all the nations. This is the great commission which the risen Christ gives to the whole church. All believers have been given a share in this task – to be heralds of the good news and ambassadors for Jesus Christ, the only savior of the world. We have not been left alone in this task, for the risen Lord works in and through us by the power of his Holy Spirit. Do you witness to others the joy of the Gospel and the hope of the resurrection?

“Lord Jesus Christ, increase my faith and hope in the power of your resurrection. And give me joy and courage to be your witness to others and to boldly speak of what you have done to save us from sin and death.”

Suy niệm: Bạn có tin Chúa Giêsu thật sự sống lại và sẵn sàng nói cho những ai tin vào Người về sự hiện diện của Người không? Người đầu tiên nhìn thấy Chúa phục sinh không phải là Phêrô hay một trong các vị tông đồ, nhưng là người phụ nữ được coi là có cuộc sống biến thành quỷ của mình! Bà đã được tha nhiều và được Thầy yêu mến nhiều. Bà là người đầu tiên ở ngôi mộ để tỏ lòng tôn kính. Không may cho các môn đệ, họ đã không tin tưởng vào câu chuyện của bà về Thầy sống lại. Ðức Giêsu đã phải khiển trách các tông đồ bởi vì lòng cứng tin và bướng bỉnh của họ.

Chúa Thánh Thần làm cho đức tin chúng ta vào Đức Giêsu Kitô hồi sinh

Bạn có giống như các tông đồ hay giống như Maria – chậm tin hay nhanh nhẹn chạy đến với Ðức Giêsu? Bạn có nghi ngờ vì bạn không thấy không? Chúa bày tỏ sự hiện diện của Người cho chúng ta biết ngang qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Người ban cho chúng ta hồng ân đức tin để nhận biết chính Người và hiểu được mầu nhiệm về cái chết và phục sinh của Người. Bạn có tin vào lời Người và lắng nghe tiếng nói của Người không?

Chúng ta là những đại sứ và chứng nhân của Đức Kitô về chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết

Sau khi hiện ra với các tông đồ yêu dấu của mình, Ðức Giêsu truyền lệnh cho họ ra đi và công bố Tin mừng cho toàn thể thế giới. Công việc của họ là loan truyền Tin mừng cứu độ, không chỉ riêng cho người Israel nhưng cho tất cả toàn thế giới. Ðây là nhiệm vụ cao cả mà Ðức Kitô phục sinh ban cho toàn Giáo hội. Tất cả các tín hữu được chia sẻ trong nhiệm vụ này – trở thành các sứ giả của Tin mừng và là các đại sứ cho Ðức Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ duy nhất của thế giới. Chúng ta không bị đơn chiếc trong nhiệm vụ này vì Chúa phục sinh cùng làm việc trong và qua chúng ta bởi quyền năng Thánh Thần của Người. Bạn có làm chứng cho người khác về niềm vui Tin mừng và niềm hy vọng của sự phục sinh không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin gia tăng niềm tin và niềm hy vọng của con vào sức mạnh sự phục sinh của Chúa. Và ban cho con niềm vui và lòng can đảm để trở thành chứng nhân cho người khác và mạnh dạn nói về những gì Chúa đã làm để cứu chúng con khỏi tội lỗi và sự chết.      

Comments are closed.

phone-icon