Hãy tin vào Đấng Người đã sai đến – SN theo WAU ngày 15.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

How easily we can miss the deeper meaning of words that we use all the time! For example, the word “believe” is defined as accepting something to be true or having an opinion about something. But the ancient Greek word used in today’s Gospel is pisteuó, which can be used to describe profound trust and confidence.

Jesus tells the crowds to believe in the One that the Father sent (John 6:29). And who was that? Jesus himself—the One they had just seen multiply five barley loaves and two fish to feed thousands of people. He was the One who had healed people who were sick and delivered those possessed by demons. He fulfilled the words of the prophets and revealed that he truly was from the Father. He opened their hearts to the Father’s loving mercy and healed their wounds.

As they placed their faith in Jesus, they came to believe more deeply that he was “the Holy One of God” whom they had been longing for (John 6:69). That belief also caused them to follow him even when his teachings were hard. It inspired them to cling to Jesus when they were confused. Ultimately, it was their belief that moved them to give up their lives for him.

What about you? You’ve heard the truth about Jesus. You know that he became man so he could lay down his life for you and forgive you. You have learned that he has restored you to the Father through his death and that he has conquered death by his resurrection. You know that all of creation bows before him, and that even today, he is at work in the world and in your life. So how do you respond?

Believe! Trust him in your decision-making. Let him shape your desires to be like his own. Receive the grace to follow him, even when his teachings are hard. Run to him when you are confused. Affirm that you want to walk with him today, and be confident that he will take you by the hand.

In other words, declare again that you believe in Jesus, the One sent by the Father.

“Jesus, I believe you are the holy Son of God! I commit my life to following you.”

Chúng ta dễ dàng bỏ lỡ ý nghĩa sâu sắc hơn của những từ mà chúng ta thường xuyên sử dụng! Ví dụ: từ “tin” được định nghĩa là chấp nhận điều gì đó là đúng hoặc có ý kiến về điều gì đó. Nhưng từ Hy Lạp cổ được sử dụng trong bài Tin Mừng hôm nay là pisteuó, có thể được dùng để mô tả sự tin tưởng và tin tưởng sâu sắc.

Chúa Giêsu bảo đám đông hãy tin vào Đấng mà Chúa Cha đã sai đến (Ga 6,29). Và đó là ai? Chính Chúa Giêsu – Đấng mà họ vừa thấy đã biến hóa năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá để nuôi hằng ngàn người. Ngài là Đấng đã chữa lành người bệnh và giải thoát những người bị quỷ ám. Ngài làm ứng nghiệm lời các đấng tiên tri và bày tỏ rằng Ngài thực sự đến từ Chúa Cha. Ngài đã mở lòng họ đón nhận lòng thương xót yêu thương của Chúa Cha và chữa lành vết thương cho họ.

Khi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, họ tin sâu sắc hơn rằng Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” mà họ hằng mong đợi (Ga 6,69). Niềm tin đó cũng khiến họ đi theo Ngài ngay cả khi những lời dạy của Ngài khó khăn. Nó truyền cảm hứng cho họ bám lấy Chúa Giêsu khi họ bối rối. Cuối cùng, chính niềm tin của họ đã khiến họ từ bỏ mạng sống vì Ngài.

Còn bạn thì sao? Bạn đã nghe sự thật về Chúa Giêsu. Bạn biết rằng Ngài đã trở thành Đấng để có thể hy sinh mạng sống vì bạn và tha thứ cho bạn. Bạn đã biết rằng Ngài đã phục hồi bạn cho Chúa Cha qua cái chết của Ngài và Ngài đã chiến thắng cái chết bằng sự phục sinh của Ngài. Bạn biết rằng tất cả tạo vật đều cúi đầu trước Ngài, và ngay cả ngày nay, Ngài vẫn đang hoạt động trên thế giới và trong cuộc sống của bạn. Vậy bạn phản ứng thế nào?

Hãy tin tưởng! Hãy tin tưởng Ngài trong việc ra quyết định của bạn. Hãy để Ngài định hình mong muốn của bạn giống như mong muốn của Ngài. Hãy nhận lấy ân sủng để theo Ngài, ngay cả khi những lời dạy của Ngài khó khăn. Hãy chạy đến bên Ngài khi bạn đang bối rối. Khẳng định rằng bạn muốn đi cùng Ngài hôm nay và tin tưởng rằng Ngài sẽ nắm tay bạn.

Nói cách khác, hãy tuyên bố một lần nữa rằng bạn tin vào Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến.

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là Con Thiên Chúa! Con cam kết cuộc đời mình sẽ theo Chúa.

Comments are closed.

phone-icon