Hãy tin vào Thầy…và anh em sẽ không ở trong tối tăm – SN ngày 24.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, April 24, 2024

“Believe in me – that you may not remain in darkness”

Scripture: John 12:44-50  

44 And Jesus cried out and said, “He who believes in me, believes not in me but in him who sent me. 45 And he who sees me sees him who sent me. 46 I have come as light into the world, that whoever believes in me may not remain in darkness. 47 If any one hears my sayings and does not keep them, I do not judge him; for I did not come to judge the world but to save the world. 48 He who rejects me and does not receive my sayings has a judge; the word that I have spoken will be his judge on the last day. 49 For I have not spoken on my own authority; the Father who sent me has himself given me commandment what to say and what to speak. 50 And I know that his commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has bidden me.”

Thứ Tư, ngày 24.04.2024

Hãy tin vào Thầy… và anh em sẽ không ở trong tối tăm

Ga 12,44-50

44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

Meditation: What kind of darkness does Jesus warn us to avoid? It is the darkness of unbelief and rejection – not only of the Son who came into the world to save it – but rejection of the Father who offers us healing and reconciliation through his Son, Jesus Christ. In Jesus’ last public discourse before his death and resurrection (according to John’s Gospel), Jesus speaks of himself as the light of the world. In the Scriptures light is associated with God’s truth and life. Psalm 27 exclaims, The Lord is my light and my salvation.

The light of Christ removes the darkness and reveals the goodness of God to us

Just as natural light exposes the darkness and reveals what is hidden, so God’s word enables those with eyes of faith to perceive the hidden truths of God’s kingdom. Our universe could not exist without light – and no living thing could be sustained without it. Just as natural light produces warmth and energy – enabling seed to sprout and living things to grow – in like manner, God’s light and truth enables us to grow in the abundant life which only he can offer us. Jesus’ words produce life – the very life of God – within those who receive it with faith.

To see Jesus, the Word of God who became flesh for our sake (John 1), is to see God in visible form. To hear the words of Jesus is to hear the voice of God. He is the very light of God that has power to overcome the darkness of sin, ignorance, and unbelief. God’s light and truth brings healing, pardon, and transformation. This light is not only for the chosen people of Israel, but for the whole world as well. Jesus warns that if we refuse to listen to his word, if we choose to ignore it or to take it very lightly, then we choose to remain in spiritual darkness.

The Word of God has power to set us free from sin, doubt, and deception

Jesus made it clear that he did not come to condemn us, but rather to bring us abundant life and freedom from the oppression of sin, Satan, and a world in opposition to God’s truth and goodness. We condemn ourselves when we reject God’s word of truth, life, and wisdom. It is one thing to live in ignorance due to lack of knowledge and understanding, but another thing to disdain the very source of truth who is Christ Jesus, the Word of God sent from the Father. Jesus says that his word – which comes from the Father and which produces eternal life in us – will be our judge. Do you believe that God’s word has power to set you free from sin and ignorance and to transform your life in his way of holiness?

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) summed up our need for God’s help in the following prayer he wrote: “God our Father, we find it difficult to come to you, because our knowledge of you is imperfect. In our ignorance we have imagined you to be our enemy; we have wrongly thought that you take pleasure in punishing our sins; and we have foolishly conceived you to be a tyrant over human life. But since Jesus came among us, he has shown that you are loving, and that our resentment against you was groundless.”

The Holy Spirit opens our minds to understand the truth and wisdom of God’s word

God does not wish to leave us in spiritual darkness – in our ignorance and unbelief. He is always ready to give his light, wisdom, and truth to all who seek him and who hunger for his word. Through the gift of the Holy Spirit he helps us to grow each and every day in faith, knowledge, and understanding of his life-giving word. Do you want to know more of God and grow in his transforming love? Look to Jesus, the Light of God, and in his truth you will find joy, freedom, and wholeness of body, mind, heart, and soul.

“Lord Jesus, in your word I find life, truth, and freedom. May I never doubt your word nor forget your commandments. Increase my love for your truth that I may embrace it fully and live according to it.”

Suy niệm:  Loại bóng tối nào Ðức Giêsu cảnh báo chúng ta phải xa tránh? Đó là bóng tối của sự vô tín và khước từ – không chỉ người Con, Đấng đã đến trong thế gian để cứu nó – mà còn khước từ người Cha, Đấng ban cho chúng ta sự chữa lành và hòa giải, ngang qua Con của Người, Đức Giêsu Kitô. Trong bài diễn từ cuối cùng của Đức Giêsu trước cái chết và sống lại của Ngài (theo Tin mừng Gioan), Đức Giêsu nói về chính mình là ánh sáng thế gian. Trong Kinh thánh ánh sáng được liên kết với chân lý và sự sống của Thiên Chúa. Thánh vịnh 27 ca lên “Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi”.

Ánh sáng Đức Kitô xóa tan bóng tối và mặc khải lòng nhân hậu của TC dành cho chúng ta

Giống như ánh sáng tự nhiên xua tan bóng tối và bộc lộ những gì bị che giấu, cũng vậy, Lời Chúa giúp cho những ai có đôi mắt đức tin để hiểu được những chân lý của nước Chúa được giấu ẩn. Thế giới của chúng ta không thể tồn tại mà không có ánh sáng – và không một sinh vật nào có thể duy trì mà không có nó. Giống như ánh sáng tự nhiên cũng đem lại sự ấm áp và năng lượng – giúp cho hạt giống mọc lên và cho những sinh vật được phát triển – trong cách thức tương tự, ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa giúp chúng ta lớn lên trong sự sống Ngài ban cho chúng ta. Lời của Đức Giêsu đem lại sự sống – sự sống thật của Thiên Chúa – trong những ai đón nhận nó với lòng tin.

Thấy Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Ðấng đã trở nên xác phàm vì chúng ta (Ga 1), là thấy Thiên Chúa trong cách thức hữu hình. Nghe lời của Ðức Giêsu là nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Người là ánh sáng thật của Thiên Chúa, có sức mạnh chế ngự bóng tối của tội lỗi, sự dốt nát, và vô tín. Ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa đem lại sự chữa lành, tha thứ, và biến đổi. Ánh sáng này không chỉ cho dân Israel được tuyển chọn nhưng còn cho cả thế giới nữa. Đức Giêsu cảnh báo rằng nếu chúng ta khước từ lắng nghe lời của Người, nếu chúng ta lựa chọn phớt lờ hay coi nhẹ nó, chúng ta chọn lựa ở lại trong bóng tối thiêng liêng.

Lời Chúa có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nghi ngờ, và sự lừa dối

Đức Giêsu nói rõ rằng Người không đến để lên án chúng ta, nhưng đúng hơn là để đem lại sự sống sung mãn và sự giải thoát khỏi sự áp lực của tội lỗi, Satan, và thế gian trong sự chống đối chân lý và lối sống của Thiên Chúa. Chúng ta tự lên án chính mình khi chúng ta khước từ lời chân thật, sự sống, và khôn ngoan của Thiên Chúa. Có một điều để sống trong sự dốt nát vì thiếu hiểu biết và một điều khác nữa là coi thường nguồn mạch chân lý, là Đức Kitô Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa mà Cha sai tới. Đức Giêsu nói rằng lời Người – đến từ Cha và đem lại sự sống đời đời trong chúng ta – sẽ là vị thẩm phán của chúng ta. Bạn có tin rằng lời Chúa có sức mạnh giải thoát bạn khỏi tội lỗi và sự ngu dốt và biến đổi cuộc đời bạn trong đường lối thánh thiện của Người không?

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) đã tóm tắt việc chúng ta cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện sau đây, ngài viết: “Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con thấy khó khăn để đến với Cha, bởi vì sự hiểu biết của chúng con về Cha thật bất toàn. Trong sự nông cạn của mình, chúng con hình dung Cha là kẻ thù của mình; chúng con đã suy nghĩ sai lạc rằng Cha sung sướng trong việc xử phạt những tội lỗi của chúng con; và chúng con dại dột nghĩ rằng Cha là một bạo chúa trên cuộc đời con người. Nhưng vì Ðức Giêsu đã đến giữa chúng con, Ngài đã bày tỏ rằng Cha rất đáng yêu mến, và sự phẫn uất của chúng con về Cha là vô căn cứ.”

Chúa Thánh Thần mở trí chúng ta để hiểu sự thật và sự khôn ngoan của lời Chúa

Thiên Chúa không muốn bỏ mặc chúng ta trong bóng tối thiêng liêng – trong sự ngu dốt và vô tín của chúng ta. Người luôn sẵn sàng ban cho chúng ta ánh sáng, sự khôn ngoan, và chân lý cho tất cả những ai tìm kiếm Người và đói khát lời Người. Ngang qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, Người giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày trong đức tin, sự hiểu biết lời ban sự sống của Người. Bạn có muốn biết về Thiên Chúa và tình yêu biến đổi của Người hơn không? Hãy nhìn vào Ðức Giêsu, Ánh Sáng của Thiên Chúa, và nơi chân lý của Người bạn sẽ tìm thấy niềm vui, sự giải thoát, và sự sung mãn của lý trí, thân xác, và linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, trong Lời Chúa con tìm được sự sống, chân lý, và sự giải thoát. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ Lời Chúa hay quên đi những giới răn của Chúa. Xin gia tăng tình yêu của con cho Lời chân lý của Chúa để con có thể đón nhận nó và sống theo lời Chúa cách trọn vẹn.

Comments are closed.

phone-icon