Mình Ta thật là của ăn… – SN theo WAU ngày 19.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The sixth chapter of John’s Gospel is called the “Bread of Life Discourse” for good reason. Jesus emphasizes again and again that he is the Bread come down from heaven (6:51), that his Body and Blood are true food and drink (6:55), and that whoever eats his Body and drinks his Blood will live forever (6:54, 58). In fact, in almost every sentence of today’s reading, Jesus uses the word eat.

It’s easy to understand why the Jews would have been uneasy. The idea of eating Jesus’ flesh was shocking. Surely, they said to one another, he couldn’t possibly be serious! He must mean something different. But Jesus didn’t back off of his startling claims. In fact, he doubled down on them. At first, the word Jesus used is translated simply as “eat,” which some might think was just a metaphor for believing in him. But as the conversation continued, he used a stronger word. He said, “The one who feeds on me will have life because of me” (John 6:57). Scholars tell us that the word in this verse can also be translated as gnaw or chew on.

Now, the idea of eating a sacrifice wouldn’t have been so outlandish to the Jews. They would have thought about the sacrificial lamb that each family ate at their Passover meal. And that’s part of what Jesus was pointing to. He would offer himself on the cross as a sacrifice—and he would then invite us to eat his Body and drink his Blood as we celebrate the new Passover.

Every time we celebrate Mass, we are brought before this eternal sacrifice of Jesus’ Body and Blood. We celebrate the new covenant he has entered into with us on the cross, and we embrace that covenant every time we eat and drink of him. Taking his Body and Blood into our own bodies, we unite ourselves with him in a deep and intimate bond.

It was probably hard for Jesus’ audience to grasp this mysterious gift he was offering them. We may find it a little challenging as well. But we can ask Jesus to help us accept this precious gift for what it is. We can give him thanks for becoming the sacrifice that brings us eternal life!

“Thank you, Lord, for offering us your own flesh as the Bread of Life!”

Chương thứ sáu của Tin mừng Gioan được gọi là “Diễn từ về Bánh Hằng Sống” vì lý do chính đáng. Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần rằng Ngài là Bánh từ trời xuống (6,51), Mình và Máu Ngài là của ăn và của uống đích thực (6,55), và ai ăn Mình và uống Máu Ngài sẽ được sống đời đời ( 6,54. 58). Trên thực tế, trong hầu hết các câu của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đều dùng từ ăn.

Thật dễ hiểu tại sao người Do Thái lại cảm thấy khó chịu. Ý tưởng ăn thịt Chúa Giêsu thật là sốc. Chắc chắn, họ nói với nhau, Ngài không thể nói nghiêm túc như vậy được! Ngài phải có ý gì khác. Nhưng Chúa Giêsu không lùi bước trước những tuyên bố gây sửng sốt của mình. Trên thực tế, Ngài đã nhân đôi chúng. Lúc đầu, từ Chúa Giêsu dùng được dịch đơn giản là “ăn”, mà một số người có thể nghĩ đó chỉ là một phép ẩn dụ để chỉ việc tin nơi Ngài. Nhưng khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Ngài đã sử dụng một từ mạnh mẽ hơn. Ngài phán: “Ai ăn Ta, sẽ nhờ Ta mà được sống” (Ga 6,57). Các học giả cho chúng ta biết rằng từ trong câu này cũng có thể được dịch là gặm nhấm hoặc nhai.

Giờ đây, ý tưởng ăn của lễ hy sinh sẽ không quá xa lạ đối với người Do Thái. Họ sẽ nghĩ về con chiên hiến tế mà mỗi gia đình ăn trong bữa ăn Lễ Vượt Qua của họ. Và đó là một phần của những gì Chúa Giêsu đã chỉ ra. Ngài sẽ tự hiến mình trên thập tự giá làm của lễ – và sau đó Ngài sẽ mời chúng ta ăn Mình và uống Máu Ngài khi chúng ta cử hành Lễ Vượt Qua mới.

Mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ, chúng ta được đưa đến trước hy tế vĩnh cửu là Mình và Máu Chúa Giêsu. Chúng ta cử hành giao ước mới mà Ngài đã lập với chúng ta trên thập giá, và chúng ta đón nhận giao ước đó mỗi khi chúng ta ăn uống với Ngài. Mang Mình và Máu Ngài vào chính thân xác của mình, chúng ta kết hiệp với Ngài trong một mối dây sâu xa và mật thiết.

Khán giả của Chúa Giêsu có lẽ khó nắm bắt được ân huệ mầu nhiệm này mà Ngài đang ban cho họ. Chúng ta cũng có thể thấy nó hơi khó khăn. Nhưng chúng ta có thể cầu xin Chúa Giêsu giúp chúng ta chấp nhận món quà quý giá này đúng với bản chất của nó. Chúng ta có thể tạ ơn Ngài vì đã trở thành của lễ mang lại sự sống đời đời cho chúng ta!

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con chính thịt Chúa làm Bánh Hằng Sống!

Comments are closed.

phone-icon