Nếu ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời – SN ngày 18.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, April 18, 2024

“If anyone eats of this bread, he will live for ever”

Scripture: John 6:44-51

44 No one can come to me unless the Father who sent me draws him; and I will raise him up at the last day. 45 It is written in the prophets, `And they shall all be taught by God.’ Every one who has heard and learned from the Father comes to me. 46 Not that any one has seen the Father except him who is from God; he has seen the Father. 47 Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. 48 I am the bread of life. 49 Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died. 50 This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat of it and not die. 51 I am the living bread which came down from heaven; if any one eats of this bread, he will live for ever; and the bread which I shall give for the life of the world is my flesh.”

Thứ Năm, ngày 18.04.2024        

Nếu ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời

Ga 6,44-51

 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Meditation: God offers his people abundant life, but we can miss it. What is the bread of life which Jesus offers? It is first of all the life of God himself – life which sustains us not only now in this age but also in the age to come. The Rabbis said that the generation in the wilderness have no part in the life to come. In the Book of Numbers it is recorded that the people who refused to brave the dangers of the promised land were condemned to wander in the wilderness until they died. The Rabbis believed that the father who missed the promised land also missed the life to come. God sustained the Israelites in the wilderness with manna from heaven. This bread foreshadowed the true heavenly bread which Jesus would offer his followers.

Jesus is the “bread of life”

Jesus makes a claim only God can make: He is the true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger we experience. The manna from heaven prefigured the superabundance of the unique bread of the Eucharist or Lord’s Supper which Jesus gave to his disciples on the eve of his sacrifice. The manna in the wilderness sustained the Israelites on their journey to the Promised Land. It could not produce eternal life for the Israelites. The bread which Jesus offers his disciples sustains us not only on our journey to the heavenly paradise, it gives us the abundant supernatural life of God which sustains us for all eternity.

The food that makes us live forever

When we receive from the Lord’s table we unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in his body and blood and partakers of his divine life. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) calls it the “one bread that provides the medicine of immortality, the antidote for death, and the food that makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). This supernatural food is healing for both body and soul and strength for our journey heavenward.

Do you hunger for the “bread of life”?

Jesus offers us the abundant supernatural life of heaven itself – but we can miss it or even refuse it. To refuse Jesus is to refuse eternal life, unending life with the Heavenly Father. To accept Jesus as the bread of heaven is not only life and spiritual nourishment for this world but glory in the world to come. When you approach the Table of the Lord, what do you expect to receive? Healing, pardon, comfort, and rest for your soul? The Lord has much more for us, more than we can ask or imagine. The principal fruit of receiving the Eucharist or Lord’s Supper is an intimate union with Christ. As bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist strengthens us in charity and enables us to break with disordered attachments to creatures and to be more firmly rooted in the love of Christ. Do you hunger for the “bread of life”?

“Lord Jesus, you are the living bread which sustains me in this life. May I always hunger for the bread which comes from heaven and find in it the nourishment and strength I need to love and serve you wholeheartedly. May I always live in the joy, peace, and unity of the Father, Son, and Holy Spirit, both now and in the age to come.”

Suy niệm: Thiên Chúa ban cho dân Người sự sống sung mãn, nhưng chúng ta có thể bỏ nhỡ nó. Bánh sự sống mà Đức Giêsu nói đến là gì? Đó là sự sống trước hết trong tất cả mọi sự sống, sự sống của chính Thiên Chúa – sự sống không chỉ nuôi dưỡng chúng ta bây giờ ở đời này, mà còn ở đời sau nữa. Các thầy Rabbi nói rằng thế hệ trong hoang địa không có phần trong sự sống sắp đến. Sách Dân số ghi lại rằng những người khước từ để đương đầu với những nguy hiểm của đất hứa đã bị lên án đi lang thang trong hoang địa cho đến khi chết. Các thầy Rabbi tin rằng tổ tiên họ đã không đến được đất hứa cũng sẽ không có sự sống sắp đến. Thiên Chúa nuôi dưỡng dân Israel trong hoang địa với bánh manna từ trời. Bánh này tiên báo bánh bởi trời đích thật mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ.

Đức Giêsu là “bánh sự sống”

Đức Giêsu đã đưa ra lời tuyên bố mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói: Ta là bánh đích thật bởi trời có thể làm thoả mãn sự đói khát sâu thẳm mà chúng ta cảm nghiệm được. Bánh manna từ trời đã biểu hiện trước sự sung mãn của bánh Thánh Thể duy nhất hay bữa tiệc của Chúa, mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ vào tối hôm lễ hy sinh của Ngài. Bánh manna trong hoang địa đã nuôi dưỡng dân Israel trên cuộc hành trình của họ đến Đất Hứa. Nó không thể đem lại sự sống đời đời cho dân Israel. Bánh mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ nuôi dưỡng chúng ta không chỉ trên cuộc hành trình tiến về Thiên đàng, mà nó còn ban cho chúng ta sự sống thiêng liêng sung mãn của Thiên Chúa, mà nuôi dưỡng tất cả chúng ta mãi mãi.

Lương thực cho chúng ta sống đời đời

Khi chúng ta đón nhận từ bàn tiệc của Chúa, chúng ta kết hiệp mình với Đức Giêsu Kitô, Đấng cho chúng ta được chia sẻ trong Mình và Máu của Ngài và là người chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Ignatius thành Antioch (35-107 A.D.) gọi nó là “bánh đem lại linh dược bất tử, thuốc giải cho cái chết, và lương thực làm cho chúng ta sống mãi mãi trong Đức Giêsu Kitô” (Ad Eph.20,2). Lương thực siêu nhiên này chữa lành cả xác và hồn và ban sức mạnh cho cuộc hành trình của chúng ta tiến về nước Trời.

Bạn có đói “bánh sự sống” không?

Đức Giêsu ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên sung mãn của Thiên đàng – nhưng chúng ta có thể mất nó hay thậm chí từ khước nó. Từ khước Đức Giêsu là từ khước sự sống đời đời, sự sống bất diệt với Cha trên trời. Đón nhận Đức Giêsu là bánh bởi trời không chỉ là sự sống và sự nuôi dưỡng thiêng liêng cho thế giới này, mà còn là vinh quang trong thế giới sắp tới nữa. Khi bạn đến gần Bàn tiệc của Chúa, bạn muốn lãnh nhận điều gì? Sự chữa lành, ơn tha thứ, sự an ủi, và sự nghỉ ngơi cho linh hồn mình? Chúa còn có nhiều hơn nữa cho chúng ta, nhiều hơn chúng ta có thể cầu xin hay tưởng tượng. Kết quả chính của việc đón nhận Thánh Thể hay Bữa tiệc của Chúa là sự kết hiệp thân mật với Đức Kitô. Như sự nuôi dưỡng thể xác phục hồi sức khoẻ đã mất, cũng vậy, Thiên Chúa tăng cường chúng ta trong Đức mến và giúp chúng ta cắt đứt với những dính bén vô độ với các thụ tạo và ăn rễ sâu vào tình yêu của Đức Kitô. Bạn có đói khát bánh sự sống không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh hằng sống nuôi dưỡng con trong cuộc sống này. Chớ gì con luôn luôn đói khát bánh đến từ trời và tìm thấy trong nó sự nuôi dưỡng và sức mạnh con cần đến để yêu thương và phụng sự Chúa hết lòng. Chớ gì con luôn luôn sống trong niềm vui, bình an, và hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi.

Comments are closed.

phone-icon