Nếu tôi không thấy… tôi sẽ không tin – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, năm B

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, April 7, 2024

“Unless I see – I will not believe”

Scripture: John 20:19-31

19 On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came  and stood among them and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 21 Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you.” 22 And when he had said this, he breathed on them, and said to them, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained.”24 Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. 25 So the other disciples told him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see in his hands the print of the nails, and place  my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe.” 26 Eight days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said, “Peace be with you.” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not be faithless, but believing.” 28 Thomas answered him, “My Lord and my God!” 29 Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe.” 30 Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book; 31 but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.

Chúa Nhật, ngày 07.04.2024     

Nếu tôi không thấy… tôi sẽ không tin

Ga 20,19-31

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín.

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “

29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! “30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Meditation: Do you know the joy of the resurrection? The Risen Lord Jesus revealed the glory of his resurrection to his disciples gradually and over a period of time. Even after the apostles saw the empty tomb and heard the reports of Jesus’ appearance to the women, they were still weak in faith and fearful of being arrested by the Jewish authorities. When Jesus appeared to them he offered proofs of his resurrection by showing them the wounds of his passion, his pierced hands and side. He calmed their fears and brought them peace, the peace which reconciles sinners and makes us friends of God.

Live and proclaim the Gospel of mercy in the power of the Holy Spirit

Jesus did something which only love and trust can do. He commissioned his weak and timid apostles to bring the good news of the Gospel to the ends of the earth. This sending out of the disciples is parallel to the sending out of Jesus by his heavenly Father. Jesus fulfilled his mission through his perfect love and obedience to the will of his Father. He called his first disciples and he now calls each one of  us to do the same. Just as he gave his first disciples the gift of the Holy Spirit, so he breathes on each of us the same Holy Spirit who equips us with new life, power, joy, and courage to live each day as followers of the Risen Lord.

The last apostle to meet the resurrected Lord was the first to go with him to Jerusalem at Passover time. The apostle Thomas was a natural pessimist. When Jesus proposed that they visit Lazarus after receiving news of his illness, Thomas said to the disciples: “Let us also go, that we may die with him” (John 11:16). While Thomas deeply loved the Lord, he lacked the courage to stand with Jesus in his passion and crucifixion. After Jesus’ death, Thomas made the mistake of withdrawing from the other apostles. He sought loneliness rather than fellowship in his time of trial and adversity. He doubted the women who saw the resurrected Jesus and he doubted his own fellow apostles.

Through the gift of faith we recognize the Risen Lord and receive new life

When Thomas finally had the courage to rejoin the other apostles, the Lord Jesus made his presence known to him and reassured him that he had indeed overcome death and risen again. When Thomas recognized his Master, he believed and exclaimed that Jesus was truly Lord and truly God! Through the gift of faith we, too, proclaim that Jesus is our personal Lord and our God. He died and rose that we, too, might have new life in him. The Lord offers each of us new life in his Holy Spirit that we may know him personally and walk in this new way of life through the power of his resurrection. Do you believe in the good news of the Gospel and in the power of the Holy Spirit to bring you new life, hope, and joy?

“Lord Jesus Christ, through your victory over sin and death you have overcome all the powers of sin and darkness. Help me to draw near to you and to trust in your life-giving word. Fill me with your Holy Spirit and strengthen my faith in your promises and my hope in the power of your resurrection.”

Suy niệm: Bạn có biết niềm vui của sự sống lại không? Chúa Giêsu phục sinh mặc khải vinh quang của sự sống lại của Người cho các môn đệ dần dần và trong một khoảng thời gian. Thậm chí sau khi các Tông đồ nhìn thấy ngôi mộ trống và nghe những lời kể về sự hiện ra của Ðức Giêsu với các phụ nữ, họ vẫn yếu đuối trong niềm tin và sợ bị các nhà cầm quyền Dothái bắt bớ. Khi Ðức Giêsu hiện ra với họ, Người tỏ các bằng chứng của sự sống lại bằng việc cho họ xem những vết thương của cuộc khổ nạn của mình, đôi tay và cạnh sườn bị đâm thủng. Người trấn an những nỗi sợ hãi của họ và đem lại cho họ sự bình an, sự bình an hòa giải các tội nhân và làm cho họ trở thành bạn hữu của Thiên Chúa.

Hãy sống và công bố Tin mừng lòng thương xót trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần

Ðức Giêsu làm một điều mà chỉ có tình yêu và sự tin cậy mới có thể làm. Người đã trao phó cho những Tông đồ yếu đuối và sợ sệt đem Tin mừng đến tận cùng trái đất. Việc sai các môn đệ ra đi này song hành với việc sai đi của Ðức Giêsu bởi Cha. Ðức Giêsu đã hoàn thành sứ mệnh của mình ngang qua tình yêu hoàn hảo và sự vâng phục tuyệt đối trước ý Cha. Người kêu gọi các môn đệ và kêu gọi chúng ta cũng làm như vậy. Giống như Người ban cho các môn đệ đầu tiên hồng ân Chúa Thánh Thần, Người cũng thổi hơi trên mỗi người chúng ta cũng cùng Chúa Thánh Thần, Đấng trang bị cho chúng ta đời sống, sức mạnh, niềm vui, và lòng can đảm để sống mỗi ngày như những người môn đệ của Chúa phục sinh.

Người Tông đồ cuối cùng gặp Chúa phục sinh là người đầu tiên đi với Người đến Giêrusalem vào ngày lễ Vượt qua. Tông đồ Tôma là một người bi quan theo tính tự nhiên. Khi Ðức Giêsu đề nghị rằng họ sẽ viếng thăm Lagiarô sau khi nhận được tin ông bị đau, Tôma đã nói với các môn đệ: “Chúng ta cùng đi, để chúng ta cùng chết với Người” (Ga 11,16). Mặc dù Tôma yêu mến Chúa sâu sắc, nhưng ông lại thiếu lòng can đảm để ở với Ðức Giêsu trong cuộc khổ nạn và đóng đanh của Người. Sau cái chết của Ðức Giêsu, Tôma đã sai lỗi trong việc rút lui khỏi các Tông đồ khác. Ông tìm kiếm sự cô đơn hơn là tình bằng hữu trong thời gian nghịch cảnh của mình. Ông nghi ngờ các phụ nữ đã nhìn thấy Ðức Giêsu phục sinh và nghi ngờ chính các Tông đồ của mình.

Ngang qua hồng ân đức tin chúng ta nhận ra Chúa phục sinh và đón nhận sự sống mới

Cuối cùng, khi Tôma lấy can đảm trở lại với các Tông đồ khác, Chúa Giêsu đã hiện ra và tỏ cho ông biết Người và đoan chắc với ông rằng Người thật sự đã chiến thắng sự chết và đã sống lại. Khi Tôma nhận ra Thầy mình, ông đã tin và tuyên xưng rằng Ðức Giêsu thật sự là Chúa và thật sự là Thiên Chúa! Ngang qua hồng ân đức tin, chúng ta cũng tuyên xưng rằng Ðức Giêsu chính là Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta. Người đã chết và sống lại để chúng ta cũng có thể có sự sống mới trong Người. Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự sống mới trong Thánh Thần của Người để chúng ta có thể nhận biết chính Người và bước đi trong con đường sự sống mới này ngang qua sức mạnh của sự phục sinh của Người. Bạn có tin vào Lời Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngang qua chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và cái chết, Chúa đã chế ngự tất cả mọi quyền lực của bóng tối. Xin giúp con đến gần Chúa và tin cậy vào Lời ban sự sống của Chúa. Xin lấp đầy con với Thánh Thần của Chúa và củng cố đức tin của con trong những lời hứa của Chúa, và niềm hy vọng của con trong sức mạnh phục sinh của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon