Ta đến để chúng có được sự sống sung mãn – SN ngày 22.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, April 22, 2024 

“I came that they may have life abundantly”

Scripture: John 10:1-10

1″Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in by another way, that man is a thief and a robber; 2 but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. 3 To him the gatekeeper opens; the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. 4 When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. 5 A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers.” 6 This figure Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. 7 So Jesus again said to them, “Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. 8 All who came before me are thieves and robbers; but the sheep did not heed them. 9 I am the door; if any one enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. 10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I came that they may have life, and have it abundantly.

Thứ Hai, ngày 22.04.2024 

Ta đến để chúng có được sự sống sung mãn

Ga 10,1-10

1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Meditation: Do you know the peace and security of the Good Shepherd who watches over his own? The Old Testament often speaks of God as shepherd of his people, Israel. The Lord is my shepherd, I shall not want (Psalm 23:1). Give ear, O Shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock! (Psalm 80:1) We are his people, and the sheep of his pasture (Psalm 100:3). The Messiah is also pictured as the shepherd of God’s people: He will feed his flock like a shepherd, he will gather the lambs in his arms (Isaiah 40:11). Jesus says he is the Good Shepherd who will risk his life to seek out and save the stray sheep (Matthew 18:12, Luke 15:4). He is the Shepherd and Guardian of our souls (1 Peter 2:25).

The Good Shepherd and Guardian of our souls

What can shepherding teach us about God and our relationship with him? At the end of each day the shepherd brought his sheep into shelter. They knew the voice of their shepherd and came at his beckoning. So familiar was the shepherd and his sheep, that each was called by a distinct name. In the winter the sheep were usually brought to a communal village shelter which was locked and kept secure by a guardian. In the summer months the sheep were usually kept out in the fields and then gathered into a fold at night which was guarded by a shepherd throughout the night. He was literally the door through which the sheep had to pass.

The Scriptures describe God as a shepherd who brings security and peace to his people. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and for evermore (Psalm 120:8). Even the leaders of God’s people are called shepherds: they shall lead them out and bring them in; that the congregation of the Lord may not be as sheep which have no shepherd (Numbers 27:17). Just as a shepherd kept watch over his sheep and protected them from danger, so Jesus stands watch over his people as the Shepherd and Guardian of our souls (1 Peter 2:25). Do you know the peace and security of a life fully submitted to God?

Jesus willingly laid down his life for us – the sheep he ransomed with his own blood 

St. Augustine of Hippo (354-430 AD) writes: “He has accomplished what he taught us: He has shown us what He commanded us to do. He laid down his own life for his sheep, that within our mystery he might change his body and blood into food, and nourish the sheep he had redeemed with the food of his own flesh. He has shown us the way we must follow, despite fear of death. He has laid down the pattern to which we must conform ourselves. The first duty laid on us is to use our material goods in mercy for the needs of his sheep, and then, if necessary, give even our lives for them. He that will not give of his substance for his sheep, how shall he lay down his life for them?” (Tr. 46 in John). Do you look to Jesus the Good Shepherd, to receive the strength and courage you need to live and serve as his disciple?

 “Lord Jesus, you always lead me in the way of true peace and safety. May I never doubt your care nor stray from your ways. Keep me safe in the shelter of your presence.”

Suy niệm:  Bạn có biết sự bình an và sự an toàn của vị Mục Tử Nhân lành, Đấng coi sóc đàn chiên của mình không? Cựu ước thường nói về Thiên Chúa như người mục tử của dân Người là Israel. Chúa là Mục tử của tôi, tôi sẽ không thiếu gì (Tv 23,1). Lạy Mục tử nhà Israel, xin hãy lắng tai nghe, Chúa dẫn dắt Giuse như dẫn dắt đàn chiên! (Tv 80,1). Chúng ta là dân Người, là đàn chiên Người dẫn dắt (Tv 100,3). Đấng Mêsia cũng được mô tả như vị Mục tử của dân Chúa: Người sẽ chăn dắt dân Người như vị mục tử, Người sẽ bồng bế chiên trên tay (Is 40,11). Đức Giêsu nói Người là Mục Tử nhân lành, Đấng sẽ liều mạng sống mình để tìm kiếm và cứu con chiên bị lạc (Mt 18,12, Lc 15,4). Người là vị Mục Tử và Đấng chăm sóc linh hồn anh em (1Pr 2,25).

Vị Mục Tử Nhân Lành và Đấng Bảo Trợ của linh hồn chúng ta

Người mục tử có thể dạy chúng ta điều gì về Thiên Chúa và về mối quan hệ của chúng ta đối với Người? Vào lúc cuối ngày, người mục tử đưa đàn chiên của mình về chuồng. Chúng biết tiếng nói của người mục tử và chạy đến khi họ ra hiệu. Người mục tử và đàn chiên của mình cũng thế, đến nỗi mỗi con được gọi bằng một tên khác nhau. Vào mùa đông, đàn chiên thường được dẫn tới một cái chuồng chung của cả làng, được khóa kín và gìn giữ bởi người bảo vệ. Vào những tháng mùa hè, đàn chiên thường tản ra những cánh đồng và tập trung thành đàn vào buổi tối, được người mục tử canh gác suốt đêm. Đức Giêsu thật sự là cửa mà đàn chiên phải đi qua.

Kinh thánh mô tả Thiên Chúa như người mục tử, đem lại sự an toàn và bình an cho dân Người. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời (121,8). Thậm chí những người lãnh đạo dân Thiên Chúa cũng được gọi là những mục tử: Người sẽ dẫn họ ra vào, để cộng đồng của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt (Ds 27,17). Giống như người mục tử canh giữ đàn chiên của mình và bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm, Đức Giêsu cũng chăm sóc dân Người như người Mục tử và người Bảo vệ linh hồn chúng ta (1Pr 2,25). Bạn có biết sự bình an và an toàn của cuộc sống hoàn toàn suy phục Thiên Chúa không?

Đức Giêsu sẵn sàng hiến mạng sống mình cho chúng ta – đàn chiên Người chuộc bằng giá máu của mình

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) viết: “Ngài đã hoàn tất những gì Ngài đã dạy chúng ta: Ngài đã tỏ cho chúng ta những gì Ngài truyền lệnh cho chúng ta phải làm. Ngài đã hiến mạng sống mình cho đàn chiên, để trong sự bí ẩn của chúng ta, Ngài có thể biến đổi mình và máu Ngài thành lương thực, và nuôi dưỡng đàn chiên Ngài đã cứu chuộc bằng máu của chính thân xác Ngài. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta con đường chúng ta phải đi, mặc dầu sự sợ hãi cái chết. Ngài đã đưa ra gương mẫu mà chúng ta phải thích ứng với chính mình. Bổn phận đầu tiên đặt ra cho chúng ta là sử dụng những của cải trần thế của mình trong sự thương xót đối với những thiếu thốn của đàn chiên của Ngài, và rồi nếu cần, thậm chí dâng hiến mạng sống mình cho chúng. Người không cho đi của cải của mình cho đàn chiên, làm thế nào họ có thể hiến mạng sống mình cho chúng?” (Tr.46 trong Tin mừng Gioan). Bạn có nhìn Ðức Giêsu như người Mục tử tốt lành, để đón nhận sức mạnh và lòng can đảm cần thiết để sống và phục vụ như người môn đệ của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn luôn dẫn dắt con trong đường lối bình an và an toàn đích thật. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ sự quan tâm của Chúa, cũng không lạc xa những đường lối của Chúa. Xin giữ con an toàn trong sự hiện diện của Chúa.

 

Comments are closed.

phone-icon