Ta là bánh hằng sống – Suy niệm theo WAU ngày 18.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Let’s talk about the virtue of healthy skepticism. Imagine you hear an ad promising dramatic weight loss if you try a certain diet. Maybe more research is needed before you commit any money to the plan. Or how about the promise that just one herbal supplement can change your whole life? Again, you would probably take a cautious approach.

But here’s one promise that you can take at face value: Jesus is “the living bread” (John 6:51). Jesus took the ordinary substances of bread and wine into his hands at the Last Supper and transformed them into his Body and his Blood. The consecrated wine and bread we receive at Mass really is the living Jesus—given to us over and over again. The Eucharist really does have the power to heal us, strengthen us, and make us more and more like our Lord.

As beautiful and incredible as this promise may seem, we need to understand that the Eucharist is not magical. We don’t instantly become a new and improved version of ourselves when we receive it. The transformation is usually gradual, and we have an important role to play. We need to receive it with faith, and we need to back up our faith with acts of obedience during the day.

Of course, we don’t have to be perfect to receive Christ. When we receive him, he receives us—in our strengths and our weaknesses. And as he receives us, he slowly peels away our sins, strengthens our weaknesses, and gives us his grace. It’s also true that the more time we spend with Jesus outside of Mass, the more we will see his love, mercy, and grace taking root in us through the Eucharist. That’s why daily prayer and Scripture reading are so important.

The next time you are at Mass or at Adoration, think about just how extraordinary the Eucharist is. Out of pure love for us, Jesus chose not only to become man but to become present to us in simple bread and wine. He is our living bread, and this is a truth that will never fade.

“Lord Jesus, thank you for becoming living bread for me.”

Hãy nói về đức tính của sự hoài nghi lành mạnh. Hãy tưởng tượng bạn nghe thấy một quảng cáo hứa hẹn giảm cân ấn tượng nếu bạn thử một chế độ ăn kiêng nào đó. Có thể cần nghiên cứu thêm trước khi bạn cam kết bất kỳ khoản tiền nào cho kế hoạch. Hoặc lời hứa rằng chỉ một loại thảo dược bổ sung có thể thay đổi cả cuộc đời bạn thì sao? Một lần nữa, bạn có thể sẽ có một cách tiếp cận thận trọng.

Nhưng đây là một lời hứa mà bạn có thể coi trọng: Chúa Giêsu là “bánh hằng sống” (Ga 6,51). Chúa Giêsu đã cầm trên tay những chất bình thường của bánh và rượu trong Bữa Tiệc Ly và biến đổi chúng thành Mình và Máu Ngài. Bánh và rượu thánh hiến mà chúng ta lãnh nhận trong Thánh lễ thực sự là Chúa Giêsu hằng sống – được ban cho chúng ta nhiều lần. Bí tích Thánh Thể thực sự có sức mạnh chữa lành chúng ta, củng cố chúng ta và làm cho chúng ta ngày càng giống Chúa hơn.

Lời hứa này có vẻ đẹp đẽ và khó tin, nhưng chúng ta cần hiểu rằng Bí tích Thánh Thể không phải là phép thuật. Chúng ta không ngay lập tức trở thành một phiên bản mới và cải tiến của chính mình khi lãnh nhận Thánh Thể. Quá trình chuyển đổi thường diễn ra từ từ và chúng ta có một vai trò quan trọng. Chúng ta cần tiếp nhận nó với đức tin, và chúng ta cần hỗ trợ đức tin của mình bằng những hành động vâng lời trong ngày.

Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải hoàn hảo để tiếp nhận Đức Kitô. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài, thì Ngài tiếp nhận chúng ta – về điểm mạnh cũng như điểm yếu của chúng ta. Và khi đón nhận chúng ta, Ngài từ từ lột bỏ tội lỗi của chúng ta, củng cố những yếu đuối của chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng của Ngài. Cũng đúng là càng dành nhiều thời gian với Chúa Giêsu ngoài Thánh lễ, chúng ta càng thấy tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Ngài bén rễ trong chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Đó là lý do tại sao cầu nguyện hằng ngày và đọc Kinh Thánh rất quan trọng.

Lần tới khi bạn tham dự Thánh Lễ hoặc Chầu Thánh Thể, hãy nghĩ xem Bí Tích Thánh Thể phi thường như thế nào. Vì tình yêu thuần khiết dành cho chúng ta, Chúa Giêsu đã chọn không chỉ trở thành con người mà còn hiện diện với chúng ta trong bánh và rượu đơn sơ. Ngài là bánh hằng sống của chúng ta, và đây là chân lý không bao giờ phai nhạt.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã trở nên bánh hằng sống cho con.

Acts 8:26-40
Ông đứng lên đi (Cv 8,27)

How do you think Philip started his morning on the day we read about here? Do you think he got up and thought to himself, “I’m going to walk down the road to Gaza, meet an Ethiopian official, explain the gospel to him, and baptize him”? Do you think he then said, “After that, I’d like to be miraculously transported to a completely different location”?

Of course not. We don’t know exactly what was on Philip’s mind that morning, but we can be sure that, as a prayerful man, he was eager to listen to and obey what the Lord might be saying to him. So as soon as he heard the angel telling him to head out, he got up and went (Acts 8:27). Because Philip obeyed that first prompting, he was in the right place at the right time for the next one: to strike up a conversation with the Ethiopian man in the chariot. And then he was able to speak to this man and proclaim Jesus to him.

What about you? Do you listen for the Lord’s voice when you pray? Do you ever hear the “still small voice” of the Holy Spirit when you’re at work, at school, or running errands? God is still speaking to his people, and you can trust that he wants to lead you.

So experiment! You might have an insight or inspiration during prayer or at Mass or in the course of the day. Don’t dismiss it as being just your imagination. Stop and try to act on it. It might be the Holy Spirit leading you! The best way to learn to hear the Spirit’s voice is to try responding when you do feel a nudge. That’s likely what the first believers did.

Maybe the Spirit is telling you to open your Bible. Maybe he is telling you to contact someone who could use your help or inspiring you to a different work of mercy. It all starts with taking that first step. That’s what the entire Book of Acts is about. Because the first believers obeyed the voice of the Spirit, word spread about the transforming power of Jesus’ death and resurrection throughout the known world.

It just goes to show, you never know what can happen if, like Philip, you listen and obey!

“Lord, I want to listen for—and obey—your voice today!”

Bạn nghĩ Philip đã bắt đầu buổi sáng của mình vào ngày chúng ta đọc ở đây như thế nào? Bạn có nghĩ rằng ông đứng dậy và tự nghĩ: “Tôi sẽ đi bộ xuống Gaza, gặp một quan chức người Ethiopia, giải thích Tin mừng cho ông và làm phép rửa cho ông” không? Bạn có nghĩ rằng sau đó ông đã nói: “Sau đó, tôi muốn được chuyển đến một địa điểm hoàn toàn khác một cách thần kỳ” không?

Dĩ nhiên là không. Chúng ta không biết chính xác điều gì đang diễn ra trong tâm trí Philip sáng hôm đó, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, là một người cầu nguyện, ông rất háo hức lắng nghe và vâng theo những gì Chúa có thể nói với ông. Vì vậy, ngay khi nghe thiên sứ bảo mình ra đi, ông đứng dậy và đi (Cv 8,27). Vì Philip đã làm theo lời thúc giục đầu tiên đó nên ông đã đến đúng nơi, đúng thời điểm cho lần tiếp theo: bắt chuyện với người đàn ông Ethiopia trên xe ngựa. Và sau đó ông đã có thể nói chuyện với người đàn ông này và rao giảng Chúa Giêsu cho ông ta.

Còn bạn thì sao? Bạn có lắng nghe tiếng Chúa khi cầu nguyện không? Bạn có bao giờ nghe thấy “tiếng nói nhỏ nhẹ” của Chúa Thánh Thần khi bạn đang làm việc, ở trường hoặc đang làm việc vặt không? Chúa vẫn đang nói chuyện với dân Ngài và bạn có thể tin cậy rằng Ngài muốn dẫn dắt bạn.

Vì vậy hãy thử nghiệm! Bạn có thể có được cái nhìn sâu sắc hoặc nguồn cảm hứng trong lúc cầu nguyện, trong Thánh lễ hoặc trong ngày. Đừng coi đó chỉ là trí tưởng tượng của bạn. Hãy dừng lại và cố gắng hành động theo nó. Có thể Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt bạn! Cách tốt nhất để học cách nghe tiếng nói của Thánh Linh là thử phản ứng khi bạn cảm thấy bị thúc đẩy. Đó có thể là điều mà những tín hữu sơ khai đã làm.

Có thể Thánh Linh đang bảo bạn mở Kinh thánh ra. Có thể Ngài đang bảo bạn liên lạc với ai đó có thể giúp đỡ bạn hoặc truyền cảm hứng cho bạn thực hiện một công việc thương xót khác. Tất cả bắt đầu bằng việc thực hiện bước đầu tiên đó. Đó là nội dung của toàn bộ Sách Công vụ. Vì những tín đồ đầu tiên đã vâng theo tiếng nói của Thánh Linh nên lời đồn về quyền năng biến đổi cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu được lan truyền khắp thế giới.

Nó chỉ cho thấy, bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra nếu giống như Philip, bạn lắng nghe và tuân theo!

Lạy Chúa, hôm nay con muốn lắng nghe – và tuân theo – tiếng nói của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon