Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn – SN theo WAU ngày 11.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In many movies or plays, there are two main characters whom everyone remembers: a hero and a villain, perhaps, or two star-crossed lovers. But often enough there is a third character who stays in the background. This character is just as important as the “lead” characters, but he or she gets overlooked until the very end of the story. Unfortunately, this is the way many people think about the Holy Spirit—as a background character compared to God the Father and Jesus his Son.

But the reality is that the Holy Spirit has been an ever-present and equal source of power and grace since before the beginning of time. And as today’s Gospel tells us, God “does not ration” the Spirit (John 3:34). He has been extremely generous in pouring out his Spirit throughout history!

Consider this: the Holy Spirit was there when God created the world, “sweeping over the waters” (Genesis 1:2). He was the “breath of life” whom God breathed into Adam and Eve (2:7). He guided the Israelites on their desert journey (Exodus 40:36-38), anointed King David (1 Samuel 16:13), and inspired all the prophets. He overshadowed Mary so that she could conceive Jesus (Luke 1:35). He was the power behind all of Jesus’ miracles and preaching (Matthew 12:28). And of course, it was the Spirit who transformed the first disciples and sent them out to share the gospel and build a Church that is now present in every culture and nation in the world (Acts 1:8).

This is the Spirit you received when you were baptized. And just as he has done in every age, God has not rationed the gift of his Spirit in you. He is with you to pour out endless grace in your heart: courage, wisdom, insight, healing, mercy, and all the other gifts and virtues that can make you an agent of change in this world.

What a great mystery—and what a great gift! The Holy Spirit is with you, generously breathing new life into you. There is no limit to his ability to transform your heart. And there is no limit to his power to help you share his love.

“Lord, send forth your Spirit and renew the face of the earth—through me!”

Trong nhiều bộ phim hay vở kịch, có hai nhân vật chính mà mọi người đều nhớ đến: có lẽ là một anh hùng và một nhân vật phản diện, hoặc có lẽ là hai cặp tình nhân bất hạnh. Nhưng thường thì có một nhân vật thứ ba ở phía sau. Nhân vật này cũng quan trọng như các nhân vật “chính”, nhưng anh ta hoặc cô ta lại bị bỏ qua cho đến cuối câu chuyện. Thật không may, đây là cách nhiều người nghĩ về Chúa Thánh Thần – như một nhân vật nền tảng được so sánh với Chúa Cha và Chúa Giêsu Con Ngài.

Nhưng thực tế là Chúa Thánh Thần đã là nguồn sức mạnh và ân sủng luôn hiện diện và bình đẳng kể từ trước khi bắt đầu thời gian. Và như Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta, Thiên Chúa “không hạn chế” Chúa Thánh Thần (Ga 3,34). Ngài đã vô cùng quảng đại trong việc tuôn đổ Thánh Linh của mình trong suốt lịch sử!

Hãy xem xét điều này: Chúa Thánh Thần đã có mặt khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới, “bay lượn trên mặt nước” (St 1,2). Ngài là “sinh khí” mà Thiên Chúa đã hà vào Ađam và Eva (2,7). Ngài đã hướng dẫn dân Israel trong cuộc hành trình sa mạc của họ (Xh 40,36-38), xức dầu cho Vua Đavít (1Sm 16,13), và truyền cảm hứng cho tất cả các nhà tiên tri. Ngài đã che phủ Đức Maria để bà thụ thai Chúa Giêsu (Lc 1,35). Ngài là Đấng có quyền lực đằng sau tất cả các phép lạ và lời rao giảng của Chúa Giêsu (Mt 12,28). Và tất nhiên, chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi các môn đệ đầu tiên và sai họ đi chia sẻ Tin mừng và xây dựng một Giáo hội hiện đang hiện diện ở mọi nền văn hóa và quốc gia trên thế giới (Cv 1,8).

Đây là Thánh Thần mà bạn đã nhận được khi chịu phép rửa. Và cũng như Ngài đã làm trong mọi thời đại, Thiên Chúa đã không hạn chế ân huệ Thánh Linh của Ngài trong bạn. Ngài ở cùng bạn để tuôn đổ ân sủng vô tận vào tâm hồn bạn: lòng can đảm, khôn ngoan, sáng suốt, chữa lành, lòng thương xót, cùng tất cả những ân sủng và nhân đức khác có thể khiến bạn trở thành tác nhân thay đổi trong thế giới này.

Thật là một điều bí ẩn vĩ đại – và thật là một ân sủng tuyệt vời! Chúa Thánh Thần ở cùng bạn, thổi hơi thở cuộc sống mới vào bạn một cách quảng đại. Không có giới hạn nào về khả năng biến đổi trái tim của Ngài. Và không có giới hạn nào về khả năng giúp bạn chia sẻ tình yêu của ân sủng.

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần của Chúa đến và canh tân bộ mặt trái đất – qua con!

Comments are closed.

phone-icon