Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một mình – SN ngày 10.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, April 10, 2024

“God so loved the world that he gave us his only Son”

Scripture: John 3:16-21

16 For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 17 For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him. 18 He who believes in him is not condemned; he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. 19 And this is the judgment, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. 20 For every one who does evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. 21 But he who does what is true comes to the light, that it may be clearly seen that his deeds have been wrought in God.

Thứ Tư, ngày 10.04.2024     

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một mình

Ga 3,16-21

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Meditation: Do you know the love which surpasses the greatest joy and happiness which one could ever hope to find in this life? Greater love is manifested in the cost and sacrifice of the giver. True lovers hold nothing back but give the best that can be offered to their beloved, including all they possess, even their very lives. God proved his love for each and every one of us by giving us the best he had to offer – his only begotten Son who freely offered up his life for our sake as the atoning sacrifice for our sins and the sin of the world.

God loves each of us uniquely and personally  

Abraham’s willing sacrifice of his only son, Isaac, prefigures the perfect offering and sacrifice of God’s beloved Son, our Lord Jesus Christ. This passage in the Gospel of John tells us of the great breadth and width of God’s love. Not an excluding love for just a few or for a single nation, but a redemptive love that embraces the whole world, and a personal love for each and every individual whom God has created in his own image and likeness (Genesis 1:26,27). God is the eternal Father of Love who cannot rest until his wandering children have returned home to him. Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) said, God loves each one of us as if there were only one of us to love. God gives us the freedom to choose whom and what we will love.

Truth, goodness, and beauty are made perfect in the love of Christ

Jesus shows us the paradox of love and judgment. We can love the darkness of sin and unbelief or we can love the light of God’s truth, goodness, and beauty. If our love is guided by what is true, and good, and beautiful then we will choose for God and love him above all else. What we love shows what we prefer and value most. Do you love God above all else? Does he take first place in your life, in your thoughts, affections, and actions?

“Lord Jesus Christ, your love is better than life itself. May your love consume and transform my heart with all of its yearnings, aspirations, fears, hurts, and concerns, that I may freely desire you above all else and love all others generously for your sake and for your glory. Make me to love what you love, desire what you desire, and give generously as you have been so generous towards me”.

Suy niệm: Bạn có biết tình yêu vượt trổi trên cả niềm vui và hạnh phúc lớn nhất mà người ta luôn hy vọng tìm kiếm không? Tình yêu lớn lao được thể hiện trong cái giá phải trả và sự hy sinh của người cho. Người yêu thật sự không giữ lại gì nhưng cho đi điều tốt nhất có thể cho người mình yêu, bao gồm mọi tài sản của mình hay chính sự sống của họ. Thiên Chúa đã minh chứng tình yêu của Người dành cho chúng ta bằng việc ban cho chúng ta điều tốt nhất Người có để ban – Con Một yêu dấu của Người, Đấng sẵn sàng hiến mạng sống mình như của lễ cho Thiên Chúa vì chúng ta, và như lễ hy sinh đền bù cho tội lỗi chúng ta và tội lỗi của thế gian.

Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta một cách cá vị và duy nhất

Sự tự nguyện hy sinh của Abraham về người con duy nhất của mình là Isaac, tiên báo lễ tế và hy sinh hoàn hảo của Con yêu dấu của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Đoạn văn này trong Tin mừng Gioan nói với chúng ta chiều rộng và chiều ngang lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Không phải một tình yêu loại trừ, chỉ dành cho một ít người hay cho một dân tộc duy nhất, nhưng tình yêu cứu chuộc bao gồm cả thế giới, và tình yêu cá biệt dành cho mỗi một người và từng cá nhân mà Thiên Chúa đã dựng nên theo hình ảnh của chính Người (St 1,26-27). Thiên Chúa là Cha vĩnh cửu của Tình Yêu, Ðấng không thể yên nghỉ cho tới khi các con cái lang thang của mình trở về nhà với Người. Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) nói Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có duy nhất một người để yêu thương. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do để lựa chọn ai và những gì chúng ta sẽ yêu mến.

Sự thật, nhân hậu, và vẻ đẹp được tạo dựng cách hoàn hảo trong tình yêu của Đức Kitô 

Ðức Giêsu cho chúng ta thấy sự nghịch lý của tình yêu và sự xét xử. Chúng ta có thể yêu thích bóng tối của tội lỗi và sự vô tín hay chúng ta có thể yêu thích ánh sáng chân lý, vẻ đẹp, và sự tốt lành của Thiên Chúa. Nếu tình yêu của chúng ta được dẫn dắt bởi sự thật, tốt lành, và vẻ đẹp, thì chúng ta sẽ chọn Thiên Chúa và yêu mến Người trên hết mọi sự. Điều gì chúng ta yêu thích cho thấy những gì chúng ta mong muốn. Bạn có yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự không? Người có chiếm chỗ nhất trong cuộc đời bạn, trong những tư tưởng và hành động của bạn không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa còn hơn cả chính sự sống. Chớ gì tình yêu của Chúa đốt cháy và biến đổi tâm hồn con với tất cả sự mong mỏi, khát vọng, sợ hãi, đau thương, và quan tâm của nó, để con có thể thanh thoát ao ước Chúa trên hết tất cả mọi sự và yêu thương mọi người cách quảng đại vì Chúa và vì vinh quang của Chúa. Xin giúp con yêu thích những gì Chúa yêu thích, ước muốn những gì Chúa ước muốn, và cho đi cách quảng đại như Chúa đã quảng đại với con.

Comments are closed.

phone-icon