Trời đã tối mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ – SN theo WAU ngày 13.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Many of us can feel that the disciples had it easier than we do. After all, Jesus was physically there with them. But today’s Gospel seems to speak directly to all of us who live after Jesus’ resurrection and ascension into heaven. We find the disciples in deep water, both literally and figuratively. Jesus had slipped away from the crowd to go up into the hillside to pray, leaving the Twelve to take a boat back to Capernaum. So physically, they were far from the Lord when the storm hit and their boat began to pitch back and forth with the waves.

But even though they were separated from Jesus geographically, they were never separated from him spiritually. Jesus could still see them. He still cared about them and still felt for them. He had gone up the mountain to pray, and you can imagine him including these men in his prayers as he saw them struggling against the storm. Then, at just the right time, he came to them, calmed the sea, calmed their fears, and brought them safely to shore.

Many times we imagine that, like the disciples, we are left to deal with problems on our own while Jesus remains far off in heaven with his Father and the angels. But the storm-tossed disciples learned that Jesus is not limited by his physical absence, and we need to trust that as well. We are always in his mind and in his heart. He sees our struggles, and he continues to hold us close and to intercede for us before his Father.

If you have concerns for yourself or a loved one, take heart. Remember the disciples in the boat. Commit to memory this line from today’s responsorial psalm: “The eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness” (33:18). He sees you. He has you in the palm of his hand. And he will act at just the right time.

“Jesus, help me to believe and trust that you will never take your eyes off of me.”

Nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy rằng các môn đệ đã làm điều đó dễ dàng hơn chúng ta. Rốt cuộc, Chúa Giêsu đã ở đó với họ về mặt thể lý. Nhưng Tin mừng hôm nay dường như nói trực tiếp với tất cả chúng ta, là những người sống sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời. Chúng ta thấy các môn đệ trong vùng nước sâu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúa Giêsu rời khỏi đám đông để lên sườn đồi để cầu nguyện, để nhóm Mười Hai lên thuyền trở về Caphácnaum. Vì vậy, về mặt thể lý, họ đã xa Chúa khi cơn bão ập đến và thuyền của họ bắt đầu chao đão với sóng biển.

Mặc dù họ cách biệt với Chúa Giêsu về mặt thể lý, nhưng về mặt tâm linh họ không bao giờ tách rời khỏi Ngài. Chúa Giêsu vẫn có thể nhìn thấy họ. Ngài vẫn quan tâm đến họ và vẫn dành tình cảm cho họ. Ngài đã lên núi để cầu nguyện, và bạn có thể tưởng tượng Ngài nhớ tới họ trong lời cầu nguyện của Ngài khi Ngài nhìn thấy họ đang chống chọi với cơn bão. Sau đó, vào đúng thời điểm, Ngài đến với họ, làm im biển cả, trấn tỉnh nỗi sợ hãi của họ và đưa họ vào bờ an toàn.

Nhiều khi chúng ta tưởng tượng rằng, giống như các môn đệ, chúng ta phải tự mình giải quyết các vấn đề trong khi Chúa Giêsu vẫn ở xa trên Thiên đàng với Cha ngài và các thiên thần. Nhưng các môn đệ đã trải qua cơn bão biết rằng Chúa Giêsu không bị giới hạn bởi sự vắng mặt về thể lý của Ngài, và chúng ta cũng cần tin tưởng điều đó. Chúng ta luôn ở trong tâm trí Ngài. Ngài nhìn thấy những cuộc đấu tranh của chúng ta, và Ngài tiếp tục giữ chúng ta ở gần và chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha.

Nếu bạn có mối quan tâm cho bản thân hoặc cho người thân, hãy an tâm. Hãy nhớ lại các môn đệ trên thuyền. Hãy ghi nhớ dòng này từ bài thánh vịnh đáp ca hôm nay: “Đôi mắt của Chúa ở trên những ai kính sợ Ngài, trên những ai trông cậy vào lòng nhân từ của Ngài” (33,18). Ngài nhìn thấy bạn. Ngài gìn giữ bạn trong lòng bàn tay. Và Ngài sẽ hành động vào đúng thời điểm.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin tưởng và tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ rời mắt khỏi con.

Acts 6:1-7
Hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan (Cv 6,3)

Select from among you seven reputable men, filled with the Spirit and wisdom. (Acts 6:3)

In the early days of the Church, believers held their finances in common as an expression of their shared life together (Acts 4:32). But in today’s first reading, the Hellenists, who were Greek-speaking Jews, complained that “their widows were being neglected in the daily distribution” (6:1). To resolve the problem, the apostles proposed a new idea: designate helpers to oversee this important work of charity.

What kind of person could step into this tense situation and bring justice? You might expect the apostles would want good accountants and organizers, fair-minded men, attentive to detail. But those aren’t the qualities they singled out. Yes, the first deacons should be reputable and respected by the whole community. But most important was that they be “filled with the Spirit and wisdom” (Acts 6:3). They should be able not just to keep a ledger but to listen to the promptings of the Holy Spirit. So the apostles sought candidates who were full of the love of Jesus and ready to let that love shine as they carried out their responsibilities.

As you look at your own life, you might feel as if your own talents aren’t being used to their fullest. But whether you minister within the Church or fulfill your role as a spouse, parent, or child, remember those deacons. Their most important qualification was their openness and obedience to the Holy Spirit.

The Spirit can fill you with all that you need to bring the love of Jesus to whatever role you have. He can give you wisdom to know what to do with a troubled child or how to care for an elderly parent. He can fill you with the desire to lead a Bible study or small group to share your faith with other people.

You can be a conduit for the Holy Spirit to move in you and shine forth from you. Rely on him as you go about your daily tasks, and you may be surprised at the way he leads you!

“Holy Spirit, I’m eager to serve in any way you need me.”

Hãy chọn trong số các ngươi bảy người uy tín, đầy dẫy Chúa Thánh Thần và sự khôn ngoan. (Cv 6,3)

Trong những ngày đầu của Giáo hội, các tín hữu sử dụng tài chính chung để thể hiện cuộc sống chung của họ (Cv 4,32). Nhưng trong bài đọc một hôm nay, những người theo chủ nghĩa Hy Lạp, những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp, phàn nàn rằng “các góa phụ của họ bị bỏ rơi trong việc phân phát lương thực hằng ngày” (6,1). Để giải quyết vấn đề, các tông đồ đề xuất một ý tưởng mới: chỉ định những người giúp đỡ để giám sát công việc bác ái quan trọng này.

Loại người nào có thể bước vào tình huống căng thẳng này và mang lại công lý? Bạn có thể cho rằng các tông đồ muốn có những kế toán viên và nhà tổ chức giỏi, những người có đầu óc công bằng, chú ý đến từng chi tiết. Nhưng đó không phải là những phẩm chất mà họ chỉ ra. Đúng vậy, các phó tế đầu tiên phải được cả cộng đoàn có tin tưởng và kính trọng. Nhưng quan trọng nhất là họ “được tràn đầy Thánh Thần và khôn ngoan” (Cv 6,3). Họ không chỉ có thể ghi sổ mà còn có thể lắng nghe sự thúc giục của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, các tông đồ đã tìm kiếm những ứng viên tràn đầy tình yêu của Chúa Giêsu và sẵn sàng để tình yêu đó tỏa sáng khi họ thực hiện trách nhiệm của mình.

Khi nhìn vào cuộc sống của chính mình, bạn có thể cảm thấy như thể tài năng của mình không được sử dụng hết mức. Nhưng cho dù bạn phục vụ trong Giáo hội hay làm tròn vai trò của mình với tư cách là người phối ngẫu, cha mẹ hoặc con cái, hãy nhớ đến các phó tế đó. Phẩm chất quan trọng nhất của họ là sự cởi mở và vâng phục Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần có thể đổ đầy cho bạn tất cả những gì bạn cần để mang tình yêu của Chúa Giêsu đến bất cứ vai trò nào bạn đảm nhận. Ngài có thể ban cho bạn sự khôn ngoan để biết phải làm gì với một đứa trẻ gặp rắc rối hoặc cách chăm sóc cha mẹ già. Ngài có thể khiến bạn khao khát được hướng dẫn một cuộc học hỏi Kinh Thánh hoặc một nhóm nhỏ để chia sẻ đức tin của bạn với người khác.

Bạn có thể là ống dẫn để Chúa Thánh Thần vận hành trong bạn và tỏa sáng từ bạn. Hãy tin cậy vào Ngài khi bạn thực hiện công việc hằng ngày của mình và bạn có thể ngạc nhiên về cách Ngài dẫn dắt bạn!

Lạy Chúa Thánh Thần, con sẵn sàng phục vụ bất cứ cách nào Chúa cần đến con.

Comments are closed.

phone-icon