Hãy nhận lấy tình yêu và niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa – SN ngày 14.05.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday – Feast of the Apostle Matthias, May 14, 2024

Receive the fullness of God’s love and joy

Scripture: John 15:9-17 

9 As the Father has loved me, so have I loved you; abide in my love. 10 If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in his love. 11 These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. 12 “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. 13 Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. 14 You are my friends if you do what I command you. 15 No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. 16 You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide; so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. 17 This I command you, to love one another.

Thứ Ba, ngày 14.05.2024 – Lễ Thánh Matthia TĐ

Hãy nhận lấy tình yêu và niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa

Ga 15,9-17

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Meditation: How can love lead to immeasurable joy? Jesus tells his disciples that he is united with his Father in heaven in a perfect bond of mutual love, honor, and joy in one another. Their love is inseparable and unbreakable. That is why the Son delights in obeying the eternal Father who loves him with infinite love. The Father and Son invite all to join in their eternal bond of love and friendship. How can we enter into that unbreakable bond of  love and friendship? Jesus, the Word of God who became flesh for us, shows us the way – keep my word, keep my commandments. If you abide in my word you will know my love and that love will fill you with immense joy – a joy which is unsurpassing, exalted, and unfading (2 Peter 1:3,8).

A new command of love

Jesus’ commands are not hard or burdensome for those who know his love and mercy. The Lord fills us with his Spirit and transforms our hearts to be like his heart. Paul  the Apostle reminds us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us” (Romans 5:5). Jesus gave his disciples a new commandment – a new way of love and fruitful service which is empowered by his Holy Spirit. We are called to love and serve others just as Jesus has loved us with heartfelt compassion, kindness, and mercy. Jesus proved his love for us by laying down his life for us, even to death on the cross. Our love for God is a response to his exceeding love for us through the gift of his Son, the Lord Jesus Christ.

How do we prove our love for God and grow in the knowledge and depth of his unfathomable love? The same way Jesus did – by embracing the way of the cross each and every day. What is the cross in my life? When my will crosses with God’s will, then his will must be done. If we accept God’s way of love, truth, and wisdom, then we will discover the joy and freedom of loving, serving, and laying down our lives for others, just as Jesus freely laid down his life for each and every one of us. Do you know the joy of being united with the Lord Jesus in a bond of unbreakable love and peace?

A Friend of God

One of the special marks of favor shown in the Scriptures is to be called the friend of God. God called Abraham his friend (Isaiah 41:8), and God spoke with Moses as a “man speaks with his friend” (Exodus 33:11). Jesus, the Lord and Master, calls the disciples his friends rather than his servants (John 15:15). What does it mean to be a friend of God? Friendship certainly entails a relationship of love which goes beyond mere duty or loyalty. Scripture tells us that “a friend loves at all times; and a brother is born for adversity” (Proverbs 17:17).

The distinctive feature of Jesus’ relationship with his disciples was his personal and unconditional love and care for them. He loved his own to the very end (John 13:1). He loved his disciples selflessly and generously because his love was wholly directed to their good. His love was costly and sacrificial – he gave not only the best he had, but all that he had. He gave his very own life in order to bring the abundant everlasting life of the eternal Father to those who believed in him.

The fire of Christ’s love purifies and transforms

The love of Jesus Christ compels us to give our best not only to God but to our neighbor who is created in the image and likeness of God. God’s love purifies and transforms us into the likeness of Christ. The Lord Jesus promises that those who abide in his love will bear much fruit for the kingdom of God – fruit that will last for eternity as well (John 15:16). If you seek to unite your heart with the heart of Jesus, your life will bear abundant fruit – the fruit which comes from the Holy Spirit who dwells within us – the fruit of love, joy, peace, goodness, and friendship which lasts forever (Galatians 5:22-23).

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and make me fruitful in your love, mercy, kindness, and compassion. May there be nothing in my life which keeps me from your love and joy.”

Suy niệm: Làm thế nào tình yêu dẫn tới niềm vui bất tận? Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người kết hiệp với Cha vĩnh cửu trong mối dây yêu thương, hiệp nhất, và vui mừng tuyệt hảo. Đó là lý do tại sao người Con vui mừng trong việc vâng phục Cha trên trời, Đấng yêu thương Người với tình yêu vô tận. Cha và Con kêu mời tất cả tham dự vào mối dây vĩnh cửu của tình yêu và bằng hữu của Chúa. Làm thế nào chúng ta có thể đi vào mối dây yêu thương và thân thiết bền vững đó? Đức Giêsu, Lời Sự Sống, chỉ cho chúng ta con đường – Hãy giữ lời Ta và các mệnh lệnh của Ta. Nếu anh em ở trong lời Ta, anh em sẽ biết tình yêu của Ta và tình yêu đó sẽ lấp đầy anh em với niềm vui khôn tả – niềm vui bất tận và không phai nhạt (2Pr 1,3.8).

Điều răn yêu thương mới

Các mệnh lệnh của Đức Giêsu không khó khăn và nặng nề cho những ai biết tình yêu và lòng thương xót của Người. Chúa ban cho chúng ta Thần Khí của Người và biến đổi tâm hồn chúng ta giống như tâm hồn của Người. Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “Tình yêu Thiên Chúa rót vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều răn mới – cách thức yêu thương mới và sự phục vụ ích lợi được Thánh Thần của Người ban cho. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương và phục vụ người khác giống như Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta với sự trắc ẩn, khoan dung, và thương xót chân thành. Đức Giêsu chứng tỏ tình yêu của Người dành cho chúng ta bằng việc hiến mình cho chúng ta, thậm chí chết trên thập giá. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp trả lại tình yêu vượt trổi của Người dành cho chúng ta qua ân ban của người Con, Chúa Giêsu Kitô.

Làm thế nào để chúng ta minh chứng tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa? Giống cách thức Đức Giêsu đã làm – bằng cách đi theo con đường thánh giá mỗi ngày và mọi ngày. Thánh giá trong cuộc đời tôi là gì? Khi ý tôi đối nghịch với ý Chúa thì ý Chúa phải được thực hiện. Nếu chúng ta đón nhận đường lối yêu thương của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui của sự yêu thương, phục vụ, và hiến mình cho người khác như Đức Giêsu đã hiến mình cho mỗi một người trong chúng ta. Bạn có biết niềm vui được kết hiệp với Chúa Giêsu trong mối dây tình yêu và bình an không chia cắt không?

Người bạn của Thiên Chúa

Một trong những dấu chỉ đặc biệt của ơn sủng được thể hiện trong Kinh thánh là được kêu gọi làm bạn hữu với Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu gọi Abraham làm bạn hữu của Người (Is 41,8), và Thiên Chúa nói với Môisen như “nói với bạn mình” (Xh 33,11). Ðức Giêsu, là Chúa và là Thầy, kêu gọi các môn đệ làm bạn hữu thay vì là tôi tớ của Người (Ga 15,15). Là bạn hữu của Thiên Chúa nghĩa là gì? Mối tình bằng hữu chắc chắn đòi hỏi mối quan hệ yêu thương, vượt khỏi những gì chỉ là bổn phận hay trung thành. Kinh thánh nói với chúng ta rằng: Bạn bè thương nhau mọi thời mọi lúc, vào ngày hoạn nạn chỉ có anh em (Cn 17,17).

Đặc điểm mối quan hệ của Ðức Giêsu với các môn đệ chính là tình yêu cá vị và vô điều kiện của Người dành cho họ. Người yêu thương những kẻ thuộc về mình cho đến cùng (Ga 13,1). Người đã yêu thương các môn đệ cách vị tha và quảng đại bởi vì tình yêu của Người hoàn toàn hướng tới lợi ích của người khác. Tình yêu của Người quý giá và là lễ tế – Người không chỉ ban cái tốt nhất mình có, mà còn là tất cả những gì mình có. Người ban chính mạng sống của mình để đem lại sự sống vĩnh cửu của Cha hằng hữu cho những ai tin vào Người.

Ngọn lửa tình yêu của Đức Kitô thanh tẩy và biến đổi chúng ta

Tình yêu của Đức Giêsu Kitô thúc bách chúng ta dâng hiến điều tốt nhất của mình không chỉ cho Thiên Chúa mà còn cho tha nhân, những người được tạo dựng theo giống hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Tình yêu Thiên Chúa thanh tẩy và biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô. Chúa Giêsu hứa rằng những ai ở trong tình yêu của Người sẽ sinh nhiều hoa trái cho vương quốc của Thiên Chúa –hoa trái sẽ tồn tại đến muôn đời (Ga 15,16). Nếu bạn tìm cách kết hiệp trái tim mình với trái tim Đức Giêsu, bạn sẽ sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời – hoa trái niềm vui, bình an, thân thiện, và yêu thương mà tồn tại đến muôn đời (Gl 5,22-23).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Chúa Thánh Thần của Chúa và biến con thành hoa trái trong tình yêu, lòng thương xót, khoang dung, và trắc ẩn của Chúa. Chớ gì không có chi trong cuộc đời con ngăn cản đời con với tình yêu và niềm vui của Chúa.     

Comments are closed.

phone-icon