Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy – SN ngày 02.05.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, May 2, 2024

“Abide in my love”

Scripture: John 15:9-11  

9 As the Father has loved me, so have I loved you; abide in my love. 10 If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in his love. 11 These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.

Thứ Năm, ngày 02.05.2024

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Ga 15,9-11

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Meditation: Do you know the love that no earthly power nor death itself can destroy? The love of God the Father and his Son, the Lord Jesus Christ is a creative, life-giving love that produces immeasurable joy and lasting friendship for all who accept it. God loves the world so much because he created it to reflect his glory. And he created each one of us in his own image and likeness (Genesis 1:26-27). He wants us to be united with himself in an inseparable bond of unity, peace, and joy that endures for all eternity. That is why the Father sent his Son, the Lord Jesus, into the world, not to condemn it, but to redeem it from the curse of sin and death (John 3:16-17). Paul the Apostle tells us that we can abound in joy and hope because God’s love has been poured into our hearts through the gift of the Holy Spirit who has been given to us (Romans 5:5).

Through Jesus’ sacrifice on the cross, God offers pardon for all of our sins and failings, and he calls us to lay aside everything that might hold us back from loving him above all else. We owe him a debt of gratitude and love in return. We can never outmatch God because he has loved us first and has given himself to us without measure. Our love for him is a response to his exceeding mercy and kindness towards us. In God’s love alone can we find the fulness of abundant life, peace, and joy.

A new commandment of love 

The Lord Jesus gives his disciples a new commandment – a new way of love that goes beyond giving only what is required or what we think others might deserve. What is the essence of Jesus’ new commandment of love? It is love to the death – a purifying love that overcomes selfishness, fear, and pride. It is a total giving of oneself for the sake of others – a selfless and self-giving love that is oriented towards putting the welfare of others ahead of myself.

There is no greater proof in love than the sacrifice of one’s life for the sake of another. Jesus proved his love by giving his life for us on the cross of Calvary. Through the shedding of his blood for our sake, our sins are not only washed clean, but new life is poured out for us through the gift of the Holy Spirit. We prove our love for God and for one another when we embrace the way of the cross. What is the cross in my life? When my will crosses with God’s will, then God’s will must be done. Do you know the peace and joy of a life fully surrendered to God and consumed with his love?

“Lord Jesus, may I always grow in the joy and hope which your promises give me. Inflame my heart with love for you and your ways and with charity and compassion for my neighbor. May there be nothing in my life which keeps me from your love.”

Suy niệm: Bạn có biết tình yêu mà không sức mạnh thế gian nào hay cái chết có thể hủy diệt không? Tình yêu của Chúa Cha và Con của Người, Chúa Giêsu Kitô là một tình yêu sáng tạo và ban sự sống, phát sinh niềm vui khôn lường và tình bằng hữu vĩnh cửu cho tất cả những ai đón nhận nó. Thiên Chúa yêu thương thế gian vô cùng bởi vì Người đã tạo dựng nên nó để phản ánh vinh quang của Người. Và Người đã tạo dựng mỗi một người chúng ta giống hình ảnh của Người (St 1,26-27). Người muốn chúng ta được kết hiệp với Người trong một mối dây không thể chia cắt của sự hiệp nhất, bình an, và niềm vui, sẽ tồn tại mãi mãi. Ðó là lý do tại sao Cha đã sai Con mình, Chúa Giêsu, vào thế gian, không phải để lên án nó, nhưng để cứu chuộc nó khỏi tai họa của tội lỗi và sự chết (Ga 3,16-17). Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng chúng ta có thể có nhiều niềm vui và hy vọng bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã rót vào lòng chúng ta ngang qua hồng ân Chúa Thánh Thần, Ðấng đã được ban cho chúng ta (Rm 5,5).

Ngang qua hy tế của Ðức Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa ban sự tha thứ cho tất cả tội lỗi và thiếu sót của chúng ta và Người mời gọi chúng ta dẹp bỏ mọi thứ có thể níu kéo chúng ta khỏi việc yêu thương Người trên hết mọi sự. Chúng ta nợ Người món nợ của sự biết ơn và tình yêu đáp trả. Chúng ta có thể không bao giờ vượt trổi hơn Thiên Chúa bởi vì Người đã yêu thương chúng ta trước và ban chính Người cho chúng ta mà không tính toán. Tình yêu của chúng ta dành cho Người là sự đáp trả trước lòng thương xót và nhân hậu vô cùng dành cho chúng ta. Chỉ trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể tìm thấy trọn vẹn sự sống, bình an, và niềm vui sung mãn.

Điều răn yêu thương mới

Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một điều răn mới – một cách thức yêu thương mới mà hơn cả việc chỉ cho đi những gì được đòi hỏi hay những gì chúng ta nghĩ người khác xứng đáng. Bản chất của điều răn yêu thương của Ðức Giêsu là gì? Ðó là yêu cho đến chết – một tình yêu tinh ròng vượt trên sự ích kỷ, sợ hãi, và kiêu căng. Ðó là sự cho đi chính mình hoàn toàn vì ích lợi của người khác – một tình yêu vị tha và hy sinh hướng tới việc đặt ích lợi của người khác trên chính mình.

Không có bằng chứng tình yêu nào lớn hơn sự hy sinh mạng sống mình vì người khác. Ðức Giêsu đã minh chứng tình yêu của Người bằng việc trao ban mạng sống mình cho chúng ta trên thập giá ở đồi Canvê. Ngang qua sự đỗ máu của Người vì chúng ta, tội lỗi của chúng ta không chỉ được rửa sạch, nhưng sự sống mới được ban cho chúng ta qua hồng ân của Chúa Thánh Thần. Chúng ta minh chứng tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa và cho nhau khi chúng ta đón nhận con đường thập giá. Thập giá trong đời tôi là gì? Khi ý tôi trái ngược với ý của Thiên Chúa, thì ý của Thiên Chúa phải được thực hiện. Bạn có biết sự bình an và niềm vui của đời sống quy phục hoàn toàn trước Thiên Chúa và được đốt cháy với tình yêu của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con luôn luôn lớn lên trong niềm vui và hy vọng mà những lời hứa của Chúa ban cho con. Xin hãy đốt cháy lòng con với tình yêu dành cho Chúa và những đường lối của Chúa và với lòng bác ái và trắc ẩn dành cho tha nhân. Chớ chi không có gì trong đời con ngăn cản con trước tình yêu của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon