Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy – SN theo WAU ngày 02.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Have you ever heard of Swedish death cleaning? It’s a practice among elderly Scandinavians who intentionally let go of many of their possessions. The primary goal is to ensure that they leave behind as few items as possible for their children and grandchildren to sort through once they have passed away.

But those who follow this practice often find something far more meaningful happening in the process. Going through all their belongings sparks serious reflection on what is important in their lives. And once they have parted with so much, they are free to enter their final years with a clearer mind and a lighter heart.

When Jesus tells us, “Remain in my love,” we can receive it as an invitation to do a spiritual version of Swedish death cleaning. We can ask whether there are other loves—false loves—that are distracting us, burdening us, or preventing us from fully remaining in the love of Jesus.

What are some of these false loves? There’s the selfish “love” we feel from gaining more and more possessions. There’s the insecure “love” that comes from seeking the world’s approval. There’s also the vindictive “love” we feel when we see our enemies suffer—or when we hurt them ourselves. As we let go of these false loves, we are freer to remain rooted in the love that Jesus has for us. We also become freer to treat one another with the same kind of selfless, unencumbered love.

Where do you feel burdened? Can you identify any false loves that are weighing you down? Ask Jesus to help you let them go. Tell him you want only his love to remain—the most selfless, the most all-encompassing, and the most healing love you could ever experience. Tell him that this is the love you want to abide in every day.

Jesus promised that as we remain in his love, his joy will be in us and our joy will “be complete” (John 15:11). Like the people who practice Swedish death cleaning but on a much deeper level, our hearts will be lighter and our minds will be clearer.

“Jesus, your love is all I need! Help me to remain in that love.”

Bạn đã bao giờ nghe đến việc dọn dẹp cái chết của Thụy Điển chưa? Đó là một tục lệ của những người Scandinavi lớn tuổi cố tình từ bỏ nhiều tài sản của mình. Mục tiêu chính là bảo đảm rằng họ để lại càng ít đồ vật càng tốt để con cháu họ phân loại sau khi họ qua đời.

Nhưng những người theo phương pháp này thường nhận thấy điều gì đó có ý nghĩa hơn nhiều đang diễn ra trong quá trình này. Việc xem xét tất cả đồ đạc của họ khiến họ phải suy ngẫm nghiêm túc về điều gì là quan trọng trong cuộc sống của họ. Và một khi đã từ bỏ thật nhiều, họ được tự do bước vào những năm cuối đời với tâm hồn trong sáng hơn và trái tim nhẹ nhàng hơn.

Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, chúng ta có thể đón nhận nó như một lời mời thực hiện một phiên bản tâm linh của nghi lễ thanh tẩy cái chết kiểu Thụy Điển. Chúng ta có thể hỏi liệu có tình yêu nào khác – tình yêu giả tạo – đang làm chúng ta xao lãng, tạo gánh nặng hoặc ngăn cản chúng ta trọn vẹn ở trong tình yêu của Chúa Giêsu hay không.

Một số tình yêu sai lầm này là gì? Có “tình yêu” ích kỷ mà chúng ta cảm thấy khi ngày càng có được nhiều tài sản hơn. Có “tình yêu” không an toàn đến từ việc tìm kiếm sự chấp thuận của thế giới. Ngoài ra còn có “tình yêu” đầy hận thù mà chúng ta cảm thấy khi thấy kẻ thù của mình đau khổ – hoặc khi chính chúng ta làm tổn thương họ. Khi chúng ta từ bỏ những tình yêu sai lầm này, chúng ta được tự do hơn để bám rễ vào tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chúng ta cũng trở nên tự do hơn khi đối xử với nhau bằng cùng một loại tình yêu vị tha, không bị cản trở.

Bạn cảm thấy gánh nặng ở đâu? Bạn có thể xác định được tình yêu sai lầm nào đang đè nặng bạn không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp bạn để chúng đi. Hãy nói với Ngài rằng bạn chỉ muốn tình yêu của Ngài tồn tại – tình yêu vị tha nhất, bao trùm nhất và chữa lành nhất mà bạn từng trải qua. Hãy nói với Ngài rằng đây là tình yêu mà bạn muốn gắn bó hằng ngày.

Chúa Giêsu hứa rằng khi chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài thì niềm vui của Ngài sẽ ở trong chúng ta và niềm vui của chúng ta sẽ “trọn vẹn” (Ga 15,11). Giống như những người thực hành phương pháp tẩy rửa người chết kiểu Thụy Điển nhưng ở mức độ sâu sắc hơn nhiều, tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn và tâm trí chúng ta sẽ sáng suốt hơn.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa là tất cả những gì con cần! Xin giúp con ở lại trong tình yêu đó.

 

Comments are closed.

phone-icon