Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn dắt anh em – SN theo WAU ngày 08.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Think of all the ways technology helps us communicate with one another. We receive emails, text messages, voice and video calls. How do we understand all these messages? With the five senses and the brain that God gave us, of course!

That’s how we hear from one another. But how do we hear from God? In today’s Gospel, Jesus tells the disciples that God will speak to them and lead them into “all truth” through his Holy Spirit (John 16:13). In other words, the Spirit will be their counselor, their comforter, and their encourager.

Now, the disciples may have wondered exactly how they would hear the Holy Spirit. Jesus had spoken directly to them, teaching them for three years. Would they hear an audible voice coming through the clouds? Or get an otherworldly message spoken by an angel?

We may wonder, too. How are we supposed to hear from a purely spiritual being? We’re just ordinary people. And will he speak to us at all?

The good news is that we can hear the Holy Spirit. How? Just as God gave us five physical senses, he has given us something like a spiritual sense, since we are made in his image and likeness. We can recognize his voice and hear him speaking to us because he speaks to our hearts (Catechism, 2562–63). In a way, he has “wired” us internally to communicate with him.

Even more amazing is that through our Baptism, the Holy Spirit lives in us. Stop and think about that for a moment. You are a living temple of the Spirit, and he longs to speak to you!

Today in prayer, listen for the voice of the Spirit. If you are reading Scripture, take a moment afterward to be silent. What is the passage stirring up in your heart? Or sit quietly in front of the tabernacle or with a crucifix or icon. As you focus on the Lord and allow the concerns of your busy day to fade, take note of your thoughts or feelings. See if the Spirit wants to communicate something to you through them.

As you take the time each day to listen to God’s voice, you’ll get better and better at recognizing when he is speaking to you. And the more you listen, the more you will hear!

“Holy Spirit, help me to quiet my heart and listen to you!”

Hãy nghĩ về tất cả những cách công nghệ giúp chúng ta giao tiếp với nhau. Chúng ta nhận được email, tin nhắn, cuộc gọi thoại và video. Làm sao chúng ta hiểu được tất cả những thông điệp này? Tất nhiên là với năm giác quan và bộ não mà Thiên Chúa ban cho chúng ta!

Đó là cách chúng ta nghe được từ nhau. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa? Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Thiên Chúa sẽ nói với họ và dẫn họ vào “sự thật toàn vẹn” qua Chúa Thánh Thần của Ngài (Ga 16,13). Nói cách khác, Thánh Linh sẽ là cố vấn, an ủi và khích lệ họ.

Bây giờ, các môn đệ có thể thắc mắc chính xác làm thế nào họ có thể nghe được Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói chuyện trực tiếp với họ và dạy dỗ họ trong ba năm. Liệu họ có nghe thấy một giọng nói có thể nghe được xuyên qua những đám mây không? Hoặc nhận được một tin nhắn từ thế giới khác được nói bởi một thiên thần?

Chúng ta cũng có thể thắc mắc. Làm thế nào chúng ta có thể nghe được từ một sinh vật thuần túy tâm linh? Chúng ta chỉ là những người bình thường. Và liệu Ngài có nói chuyện với chúng ta không?

Tin vui là chúng ta có thể nghe được Chúa Thánh Thần. Bằng cách nào? Giống như Thiên Chúa đã ban cho chúng ta năm giác quan vật lý, Ngài cũng ban cho chúng ta một điều gì đó giống như giác quan tâm linh, vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống Ngài. Chúng ta có thể nhận ra giọng nói của Ngài và nghe thấy Ngài nói với chúng ta bởi vì Ngài nói với trái tim chúng ta (Giáo lý, 2562–63). Theo một cách nào đó, Ngài đã “kết nối” nội bộ chúng ta để liên lạc với Ngài.

Điều tuyệt vời hơn nữa là qua Bí tích Rửa tội, Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta. Hãy dừng lại và suy nghĩ về điều đó một lát. Bạn là đền thờ sống động của Thánh Linh, và Ngài mong mỏi được nói chuyện với bạn!

Hôm nay trong khi cầu nguyện, hãy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Nếu bạn đang đọc Kinh thánh, hãy dành một chút thời gian để im lặng sau đó. Đoạn văn nào đang khuấy động trong lòng bạn? Hoặc ngồi lặng lẽ trước Nhà tạm hoặc với cây thánh giá hoặc ảnh tượng. Khi bạn tập trung vào Chúa và để cho những lo lắng trong ngày bận rộn của bạn tan biến, hãy ghi lại những suy nghĩ hoặc cảm xúc của bạn. Hãy xem liệu Thánh Linh có muốn truyền đạt điều gì đó cho bạn thông qua họ không.

Khi bạn dành thời gian mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa, bạn sẽ ngày càng nhận ra tốt hơn khi nào Ngài đang nói với bạn. Và bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng nghe được nhiều hơn!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con tĩnh tâm và lắng nghe Ngài!

Comments are closed.

phone-icon