Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng… – SN theo WAU ngày 14.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Matthias must have felt doubly chosen by God. Being among the followers of Jesus who had been with him from the start, he likely heard the Lord say, “Come follow me.” Then he was chosen to replace Judas as one of the Twelve. How did that second calling come about? By casting lots—in other words, what some might call chance. The apostles used this random method for two reasons. First, because they couldn’t choose between two equally qualified candidates: Matthias and Joseph Barsabbas. And second, to make sure that the decision would be God’s and not theirs.

But Matthias’ calling didn’t start with a roll of the dice. It didn’t even start with Jesus’ initial call to him. Matthias was chosen “before the foundation of the world” (Ephesians 1:4). God had chosen Matthias before he was even conceived! That choice guided this man every day before he first met Jesus, and it continued to define his life every day thereafter. You could say that God was choosing Matthias day after day, shaping him and leading him—even when Matthias didn’t realize it.

You can probably guess where we are going with this. God has chosen each of us in the same way. He has chosen you. He had you in mind before you were born. He knew what your gifts and talents, strengths and challenges would be, and he shaped a plan for you that would lead you to his heavenly throne. Every day, he continues to choose you with the same love that he had from the beginning.

This doesn’t mean your life will always be free of conflict. But it does mean that no matter what you face today, God is still with you, choosing you. He is always choosing the best way for you. Even when you choose the exact opposite way, he “recalculates” your route so that you can find him and follow him.

Take some time today to ponder the joy embedded in this truth. Day after day, he wants to be near you, to walk with you, to show you his love.

“Jesus, I’m amazed that you choose me! Help me to follow you more closely today.”

Mátthia hẳn đã cảm thấy được Thiên Chúa chọn hai lần. Ở tr`ong số những môn đệ của Chúa Giêsu đã ở với Ngài ngay từ đầu, ông có thể đã nghe Chúa nói, “Hãy theo tôi”. Sau đó, ông được chọn để thay thế Giuđa như một trong nhóm Mười Hai. Lần kêu gọi thứ hai đến bằng cách nào? Bằng cách rút thăm – nói cách khác, một số người có thể gọi là cơ hội. Các tông đồ đã sử dụng phương pháp ngẫu nhiên này vì hai lý do. Thứ nhất, vì họ không thể chọn giữa hai ứng cử viên đủ tiêu chuẩn như nhau: Mátthia và Giuse Basaba. Và thứ hai, để bảo đảm rằng quyết định sẽ là của Chúa chứ không phải của họ.

Nhưng ơn gọi của Mátthia không bắt đầu bằng một lần lắc xí ngầu. Nó thậm chí không bắt đầu bằng lời kêu gọi ban đầu của Chúa Giêsu đối với ông. Mátthia đã được chọn “trước khi sáng thế” (Ep 1,4). Thiên Chúa đã chọn Mátthia trước khi ông được thụ thai! Sự lựa chọn đó đã hướng dẫn người này mỗi ngày trước khi ông gặp Chúa Giêsu lần đầu tiên, và nó tiếp tục xác định cuộc sống của ông mỗi ngày sau đó. Bạn có thể nói rằng Thiên Chúa đang chọn Mátthia ngày này qua ngày khác, định hình ông và dẫn dắt ông – ngay cả khi Mátthia không nhận ra điều đó.

Bạn có thể đoán được chúng ta sẽ đi đâu với điều này. Thiên Chúa đã chọn mỗi người chúng ta theo cùng một cách. Ngài đã chọn bạn. Ngài đã nghĩ đến bạn trước khi bạn được sinh ra. Ngài biết những món quà và tài năng, sức mạnh và thách thức của bạn sẽ như thế nào, và Ngài đã vạch ra cho bạn một kế hoạch dẫn bạn đến ngai vàng trên trời của Ngài. Mỗi ngày, Ngài vẫn tiếp tục chọn bạn với tình yêu như thuở ban đầu.

Điều này không có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ có xung đột. Nhưng nó có nghĩa là cho dù bạn phải đối mặt với điều gì hôm nay, Thiên Chúa vẫn ở bên bạn và chọn bạn. Ngài luôn chọn cách tốt nhất cho bạn. Ngay cả khi bạn chọn con đường hoàn toàn ngược lại, Ngài vẫn “tính toán lại” lộ trình của bạn để bạn có thể tìm thấy Ngài và đi theo Ngài.

Hãy dành chút thời gian hôm nay để suy gẫm về niềm vui được gắn vào sự thật này. Ngày qua ngày, Ngài muốn ở gần bạn, đi dạo với bạn, cho bạn thấy tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con rất ngạc nhiên khi Chúa chọn con! Xin giúp con đi theo Chúa sát hơn trong ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon