Thầy nói với anh em điều này… – SN theo WAU ngày 13.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Peace. It’s something we all want. Whether it’s peace in our personal lives, peace in our families, or peace among nations, it’s something that every human heart longs for. It’s something we spend time and energy striving to create in the midst of our turbulent world.

But the deep and unwavering peace that Jesus gives us is different from the peace the world offers us. As Jesus tells his disciples in today’s Gospel, “In the world you will have trouble” (John 16:33). That’s not necessarily a bad thing to realize. Because if we don’t get our peace from the world, then the world won’t be able to take away our peace.

So what did Jesus tell his disciples so that they “might have peace” in him (John 16:33)? First, he said that he knew a time would come when their peace would be shattered by the devastating events of his arrest, crucifixion, and death. He knew that these events would cause them to scatter and leave him alone (16:32). Similarly, each of us will experience losses, disappointments, or crises that can shatter our peace and cause us to question Jesus’ love. It’s a part of life. Jesus knows this, and he wants us to know it, too.

Second, just before the verses in today’s Gospel, Jesus tells his disciples that he is “leaving the world and going back to the Father” (John 16:28). Jesus didn’t say this to incite fear in them but to give them courage. All the events that threatened to steal their peace were, in the end, enfolded into God’s plan. Jesus would soon be with his Father, and they would soon see him risen in glory. This promise is true for us as well. We may face troubles in this world, but Jesus is still with us; he is still looking out for us. He has “conquered the world” (16:33)!

Peace. It comes from knowing that we can trust in Jesus, the One who has conquered the world. He will always be with us and will always take care of us. In him, we can find the peace that cannot be shaken!

“Jesus, help me have peace in you, no matter what happens today.”

Bình an. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều muốn. Cho dù đó là bình an trong cuộc sống cá nhân, bình an trong gia đình hay bình an giữa các quốc gia, đó là điều mà tâm hồn mỗi con người đều mong mỏi. Đó là thứ mà chúng ta dành thời gian và sức lực để cố gắng tạo ra giữa thế giới đầy biến động của chúng ta.

Nhưng sự bình an sâu xa và bền vững mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta khác với sự bình an mà thế gian ban tặng cho chúng ta. Như Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay, “Ở thế gian, anh em sẽ gặp khó khăn” (Ga 16,33). Đó không nhất thiết là một điều xấu để nhận ra. Bởi vì nếu chúng ta không có được bình an của mình từ thế giới, thì thế giới sẽ không thể có được bình an của chúng ta.

Vậy Chúa Giêsu đã nói gì với các môn đệ để họ “được bình an” trong ngài (Ga 16,33)? Đầu tiên, Ngài nói rằng Ngài biết sẽ đến lúc bình an của họ sẽ bị phá vỡ bởi những sự kiện tàn khốc về việc bắt giữ, đóng đinh và cái chết của Ngài. Ngài biết rằng những sự kiện này sẽ khiến họ phân tán và để Ngài lẻ loi (16,32). Tương tự như vậy, mỗi người chúng ta sẽ trải qua những mất mát, thất vọng hoặc khủng hoảng có thể phá vỡ sự bình an của chúng ta và khiến chúng ta đặt câu hỏi về tình yêu thương của Chúa Giêsu. Đó là một phần của cuộc sống. Chúa Giêsu biết điều này và Ngài cũng muốn chúng ta biết điều đó.

Thứ hai, ngay trước những câu trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài “bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Ga 16,28). Chúa Giêsu nói điều này không phải để kích động sự sợ hãi trong họ mà để cho họ can đảm. Cuối cùng, tất cả những biến cố đe dọa đánh cắp sự bình an của họ đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chẳng bao lâu nữa Chúa Giêsu sẽ ở cùng Cha Ngài, và họ sẽ sớm thấy ngài sống lại trong vinh quang. Lời hứa này cũng đúng với chúng ta. Chúng ta có thể gặp khó khăn trong thế giới này, nhưng Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta; Ngài vẫn đang tìm kiếm chúng ta. Ngài đã “thắng thế gian” (16,33)!

Bình an. Nó đến từ việc biết rằng chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa Giêsu, Đấng đã chinh phục thế gian. Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta và sẽ luôn chăm sóc chúng ta. Trong Ngài, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an không gì lay chuyển được!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con có được sự bình an trong Chúa, bất kể điều gì xảy ra hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon