“Sequela Christi”

0

Chúa

Gọi con,

Buồi chiều buồn,

Theo Ta – Thập Giá.

Trước lời mời nhiệm lạ

Con lưỡng lự, trầm tư …

Con là chi mà Chúa kêu mời ?

Rất mong manh, yếu đuối.

Đáp trả hay từ chối?

  Chúa thương con

 Thật qúa đỗi

 Con xin

    Theo

                                                                       Cỏ dại (Thỉnh Sinh)

 

Comments are closed.

phone-icon