Nhiệm kỳ các Ban Tổng Điều Hành

0

NHIỆM KỲ

CÁC BAN TỔNG ĐIỀU HÀNH HỘI DÒNG

I. Ban Tổng Quản Trị đầu tiên (1954 -1960)
Tổng Hội I – Khai mạc ngày 06.06.1954

 1. Nữ tu Êmilia Nguyễn Thị Sê (1899-1975) – Mẹ Bề Trên Cả
 2. Nữ tu Gioanna Đinh Thị Nhẫn (1908) – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Agnès Đỗ Thị Sâm (1905-1989) – Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mến (1894) – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Lucia Nguyễn Thị Ne (1912) – Tổng Cố Vấn IV
 6. Nữ tu Antonia Phạm Thị Na (1910) – Tổng Thư Ký
 7. Nữ tu Affra Lê Thị Vâng (1911-1995) – Tổng Quản Lý

II. Nhiệm Kỳ II (1960-1966)
Tổng Hội Tam Hiệp II  – Khai mạc ngày 31.01.1960

 1. Nữ tu Êmilia Nguyễn Thị Sê – Mẹ Bề Trên Cả
 2. Nữ tu Agnès Đỗ Thị Sâm – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Gioanna Đinh Thị Nhẫn  –  Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Affra Lê Thị Vàng – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Hossana Nguyễn Thị Hường – Tổng Cố Vấn IV  – Kiêm Thư Ký
 6. Nữ tu Maganitta Đỗ Thị Hoa – Tổng Quản Lý

 III. Nhiệm Kỳ III (1966-1969)
Tổng Hội Tam Hiệp III  – Khai mạc ngày 06.01.1966

 1. Nữ tu Annê Đỗ Thị Sâm – Mẹ Bề Trên Cả
 2. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ninh – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Bibi anna Nguyễn Thị Cậy – Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Aquilia Đỗ Thị Toản – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Colomba Nguyễn Thị Mến  – Tổng Cố Vấn IV
 6. Nữ tu Agnès Đinh Thị Lân  – Tổng Thư Ký
 7. Nữ tu Madalena Bùi Thị Nhiệm  – Tổng Quản Lý

 IV.   Nhiệm Kỳ IV (1969-1975)
Tổng Hội Tam Hiệp IV  –  Khai mạc 01.02.1969

 1. Nữ tu Antonia Nguyễn Thị Phượng  – Mẹ Bề Trên
 2. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ninh – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Bibianna Nguyễn Thị Cậy  – Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Gertade Nguyễn Thị Khen  – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu aquila Đỗ Thị Toản – Tổng Cố Vấn IV
 6. Nữ tu Agnès Đinh Thị Lân  – Tổng Thư Ký
 7. Justina Lê Thị Hướng  – Tổng Quản Lý

 V.  Nhiệm Kỳ V (1975-1983)
Tổng Hội Tam Hiệp V – Khai mạc ngày 09.02.1975

 1. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ninh – Mẹ Bề Trên
 2. Nữ tu Rosa Vũ Thị Đài  – Tổng Cố Vấn I
 3. Bibianna Nguyễn Thị Cậy – Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Hossana Nguyễn Thị Hường  – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Aldegona Phạm Thị Liên  – Tổng Cố Vấn IV
 6. Nữ tu Agnès Đinh Thị Lân  – Tổng Thư Ký
 7. Nữ tu Justina Lê Thị Hướng – Tổng Quản lý

 VI.  Nhiệm Kỳ VI (1983 – 1987)
Tổng Hội Tam Hiệp VI – Khai mạc ngày 14.02.1983

 1. Nữ tu Antonia Nguyễn Thị Phượng  – Mẹ Bề Trên
 2. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ninh – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Gertade Nguyễn Thị Khen – Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Laurenta Chu Thị Xuân Phương – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Rosa Vũ Thị Đài   – Tổng Cố Vấn IV
 6. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy  – Tổng Thư  Ký
 7. Nữ tu Justina Lê Thị Hướng  – Tổng Quản Lý

 VII.  Nhiệm Kỳ VII (1987 – 1991)
Tổng Hội Tam Hiệp VII – Khai mạc ngày 02.02.1987

 1. Nữ tu Rosa Vũ Thị Đài – B Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Agnès Đinh Thị Lân  – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy  – Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Isabella Trần Thị Kim Hường  – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Phượng  – Tng Cố Vấn IV
 6. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy – Tng Thư Ký
 7. Nữ tu Justina Lê Thị Hướng  – Tng Quản Lý  

 VIII. Nhiệm Kỳ VIII (1991-1995)
Tổng Hội Tam Hiệp VIII  –  Khai mạc ngày 16.02.1991

 1. Nữ tu Rosa Vũ Thị Đài  – Bề Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Isabella Trần Thị Kim Hường – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy  – Tổng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Faustina Lý Thị Báu  – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Agnès Đinh Thị Lân – Tổng Cố Vấn IV
 6. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Mừng – Tổng Thư Ký
 7. Nữ tu Angela Vũ Thị Trọng – Tổng Quản Lý

IX. Nhiệm Kỳ IX (1995-1999)
Tổng Hội Tam Hiệp IX  –  Khai mạc ngày 02.06.1995

 1. Nữ tu Isabella Trần Thị Kim Hường – B Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Faustina Lý Thị Báu – Tng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Befnadeta Vũ Thị Nụ (Bích Hải) – Tng Cố Vấn II
 4. Nữ tu Beatrice Phạm Thị Hội – Tng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Mừng – Tng Cố Vấn IV

X. Nhiệm Kỳ X (1999-2003)
Tổng Hội Tam Hiệp X – Khai mạc ngày 04.06.1999

 1. Nữ tu Isabella Trần Thị Kim Hường – B Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy – Tng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Mừng – Tng Cố Vấn II  
 4. Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Oanh – Tng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Maria Cao Thị Nhiệm  – Tng Cố Vấn IV

XI. Nhiệm Kỳ XI (2003-2007)
Tổng Hội Tam Hiệp XI – Khai mạc ngày 02.6 2003

 1. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Mừng – B Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy  – Tng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Agnès Hoàng Thị Hòa –  Tổng cố vấn II
 4.  Nữ tu Maria Cao Thị Nhiệm – Tng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Agnès Đinh Thị Hồi – Tng  cố vấn IV
XII. Nhiệm Kỳ XII (2007-2011)
Tổng Hội Tam Hiệp XII – Khai mạc ngày 03.6.2007
 1. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Mừng Bề Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Oanh – Tổng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Agnès Hoàng Thị Hòa – Tổng Cố Vấn II
 4.  Nữ tu Maria Trần Thị Kim Loan – Tổng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Maria Lý Thị Vy – Tổng Cố Vấn IV 
 
XIII. Nhiệm Kỳ XIII (2011-2015)
Tổng Hội Tam Hiệp XIII. Khai mạc ngày 04.06.2011
 1. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy  B Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Oanh – Tng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng – Tng Cố Vấn II
 4.  Nữ tu Maria Cao Thị Nhiệm- Tng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Maria Đinh Thị Thu Hà – Tng Cố Vấn IV
 
XIV. Nhiệm Kỳ XIV (2015-2019)
Tổng Hội Tam Hiệp XIV. Khai mạc ngày 05.06.2015
 1. Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng  B Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Agnes Hoàng Thị Hòa– Tng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Maria Đinh Thị Ngát – Tng Cố Vấn II
 4.  Nữ tu Anna Hoàng Thị Kim Oanh – Tng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Maria Đỗ Thị Kim Ngọc – Tng Cố Vấn IV
 
XV. Nhiệm Kỳ XV (2019-2023)
Tổng Hội Tam Hiệp XV. Khai mạc ngày 21.5.2019
 1. Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng  B Trên Tổng Quyền
 2. Nữ tu Anna Hoàng Thị Kim Oanh – Tng Cố Vấn I
 3. Nữ tu Maria Đinh Thị Ngát – Tng Cố Vấn II
 4.  Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hà – Tng Cố Vấn III
 5. Nữ tu Maria Đỗ Thị Kim Ngọc – Tng Cố Vấn IV


Comments are closed.

phone-icon