Cách soạn thảo và trình bày Tiểu luận

0

Trong nỗ lực giúp các bạn Sinh viên Thần học bớt băn khoăn, lo lắng trong việc hoàn thành một tiểu luận tốt nghiệp, Sr. Maria Đinh Thị Sáng, OP đã nghiên cứu, soạn thảo tập sách “hướng dẫn các bước soạn thảo và trình bày tiểu luận”. Xin được gởi tặng các Sinh viên Thần học với hy vọng những trang giấy đơn sơ khiêm tốn này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong học tập.

Ủy Ban Học Vụ

Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp

******


SOẠN THẢO VÀ TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN


Giới thiệu

PHN I :  TIN TRÌNH SON THO

CHƯƠNG I. GIAI ĐỌAN CHUẨN BỊ

I. Định nghĩa vấn đề
II. Tiêu chí chọn đề tài
III. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
IV. Lập chương trình làm việc


CHƯƠNG II. GIAI ĐOẠN SƠ THẢO

I. Tham khảo tài liệu sơ khởi
II. Phác thảo dàn bài sơ bộ
III. Lập thư mục làm việc
IV. Đọc và ghi chép tài liệu
V. Phân tích tài liệu ghi chép


CHƯƠNG III. GIAI ĐOẠN BIÊN SOẠN

I. Phác thảo dàn bài chi tiết
II. Viết bản thảo


PHẦN II : TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN

Dẫn nhập : Cấu trúc bài luận văn


CHƯƠNG I. PHẦN KHAI TẬP

I. Trang bìa
II. Trang đệm
III. Trang nhan đề
IV. Trang xác nhận hay nghiệm thu của giáo sư hướng dẫn
V. Lời cám ơn
VI. Bảng mục lục
VII. Bảng liệt kê các bảng và hình ảnh minh họa
VIII. Bảng viết tắt


CHƯƠNG II. PHẦN VĂN BẢN

I. Dẫn nhập
II. Các chương nội dung
III. Chương kết luận


CHƯƠNG III. PHẦN THAM KHẢO

I. Phụ lục
II. Bảng giải thích thuật ngữ
III. Thư mục tham khảo
IV. Bảng chú dẫn mục từ


CHƯƠNG IV. CƯỚC CHÚ

I. Cước chú là gì ?
II. Sự khác nhau giữa cước chú và thư mục tham khảo
III. Cách đánh số
IV. Các chi tiết của cước chú
V. Cách dùng các cước chú đặc biệt


CHƯƠNG V. CÁCH TRÍCH DẪN

I. Trích dẫn trực tiếp
II. Trích dẫn gián tiếp
III. Đối chiếu các ký hiệu thông dụng
IV. Phép chấm câu trong trích dẫn


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Comments are closed.