Vị Thánh kính ngày 2 tháng 9

0

John Faster, Tổ phụ

Các Vị Tử đạo Papua New Guinea

John Faster làm Tổ phụ thành Constantinople từ năm 582. Ngài nổi tiếng do lối sống khổ hạnh và sống bình tâm của Ngài. Tuy nhiên, tại Công đồng năm 588, Ngài cho rằng tước hiệu Tổ phụ trong Giáo hội cũng được áp dụng cho các vị tiền bối của Ngài do Hoàng đế Justinian. Đức Giáo Hoàng Pelagius II không tán thành khoản này của Công đồng với lý do tước hiệu này đã xâm phạm quyền của Giáo hoàng. Đấng kế vị Ngài là Đức Gregory Cả tuyên bố không có tổ phụ phổ quát trong Giáo hội ngay cả Giáo Hoàng. Dẫu thế, John Faster vẫn làm ngơ trước những lời phản bác này và đã thông qua khoản đề cập đến tước hiệu Giáo phụ.

Anh giáo và Tân giáo tưởng nhớ các Vị tử đạo ở Papua New Guinea năm 1942 vào ngày 2 tháng 9. Trong suốt Đệ Nhị Thế chiến, 8 nhà truyền giáo và 2 Papuans bị người không Công giáo tiết lộ cho bọn xâm lăng Nhật và họ đã bị tử hình. Hôm nay cũng là ngày mà nhiều giáo phận của Úc giáo Anglican tôn vinh những người đã dấn thân, hy sinh mạng sống trong việc chăm sóc những người bị thương và trong việc phục vụ thổ dân.

Comments are closed.

phone-icon