Vị Thánh kính ngày 23 tháng 9

0

Padre Pio, Linh mục 

Padre Pio (sinh 1887 – tử 1968) là một Linh much Phanxico Capuchin người Ý được nhiều người biết đến do việc mang những dấu đanh của Đức Kitô trên thân thể Ngài năm 1918 cho tới khi Ngài qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968. Ngài sinh ra trong một ngôi làng gần Naples. Ngài là một Cha giải tội nổi tiếng – Người ta nói rằng Ngài giải tội 25,000 phiên (lần) mỗi năm. Năm 1956, Ngài thiết lập một bệnh viện và một trung tâm nghiên cứu thuộc lãnh vực y-sinh học. Ngài được phong chân phước năm 1999 trước sự hiện diện của 250, 000 người và được phong thánh vào tháng 6 năm 2002.

Comments are closed.

phone-icon