Vị Thánh kính ngày 9 tháng 9

0

Peter Claver, Linh mục

Peter Claver (sinh 1580 – tử 1654) là một linh mục Dòng Tên người Tây Ban Nha làm công tác mục vụ cho người nô lệ Châu Phi. Anh mang sức sống mới đến cho miền Tân Thế giới này và được gọi là Thánh của những người nô lệ. Ngài là Vị Thánh Bổn mạng của nước Colombia và Bổn mạng của những nhà truyền giáo cho anh em dân tộc da màu. Ngài xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp lao động tại Verdú thuộc thành phố Catalonia ở Tây Ban Nha.  Ngài được hấp thụ một nền giáo dục ở trường đại học ở Barcelona và trở thành một anh em Dòng Tên năm 1602. Chịu ảnh hường của anh Alphonsus Rodríguez – một người gác cổng ở trường đại học của Dòng Tên ở Majorca- Anh Peter được cảm hứng làm công việc truyền giáo ở Tân Thế giới. Năm 1610 Anh được sai đến thành phố Cartagena ở nước Columbia. Sáu năm sau, anh được thụ phong linh mục. Lúc bấy giờ, Cartagena là trung tâm chính cho việc mua bán nô lệ Châu phi. Peter giành hết mọi năng lực của mình cho việc chăm sóc thể lý và tinh thần cho các anh chị em nô lệ, mang đến cho họ thức ăn, thuốc và những vật dụng cần thiết. Cho tới năm 1615, anh đã rửa tội cho hơn 300, 000 người. Peter qua đời ngày 8 tháng 9 năm 1654 và được phong thánh cùng với bạn của anh là người gác cổng – Alphongsus Rodriguez năm 1888.  

Comments are closed.

phone-icon