Xin thương xót

0

Lạy Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót!

Xin giải thoát các Đẳng chốn Luyện hình

Vì yếu đuối, vương tội lúc bình sinh

Nhưng suốt đời vẫn kính thờ Thiên Chúa

Nay đã mãn kiếp người nơi dương thế

Còn bụi trần nên áo chưa trắng tinh

Phải thanh luyện cho sạch nơi Luyện hình

Mới xứng đáng hưởng Tình Ngài muôn kiếp

Lâu hay mau cũng chịu nhiều khổ cực

Dẫu một ngày cũng ví tựa ngàn năm

Lạy Chúa Trời đại lượng và chí nhân!

Xin rửa sạch các Đẳng bằng Bửu Huyết

Của Giêsu, Con Chúa đã chịu chết

Để cứu độ những ai tin vào Ngài

TRẦM THIÊN THU

Mùa cầu hồn – 2012

Comments are closed.

phone-icon