Suy niệm với Mẹ, ngày 14.03

0

Thứ Bảy, ngày 14.03.2015

Lc 18,9-14

“Lạy Chúa! Xin xót thương con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho thấy hai hình ảnh trái ngược nhau: một bên là người Pharisêu đứng thẳng để kể với Chúa những công trạng của mình, bên kia là người thu thuế sấp mình khiêm tốn chỉ xin Chúa một điều là Lòng thương xót Chúa. Và khi về, người thu thuế đã được tha, còn người Pharisêu thì không. Khiêm tốn chạy đến với lòng thương xót của Chúa là điều rất cần cho mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Hành động của người thu thuế đã được Chúa đoái nhìn. Chúa đâu cần hy lễ, Chúa cần lòng chân thành của chúng con. Chúa cần chúng con chạy đến với tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết khiêm tốn hạ mình để nhìn nhận các tội lỗi của mình, nhờ thế được Chúa thương ban ơn thứ tha.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.