Suy niệm với Mẹ, ngày 25.5

0

Thứ Hai, ngày 25.05.2015

Tuần 8 TN – Năm B

Mc 10,17-27

“Đối với loài người thì không thể được,
nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27).

Như Mẹ: Dù giàu hay nghèo, nhưng chúng ta  biết nhận ra rằng Thiên Chúa làm nên mọi sự, thì chúng ta mới có thể vào được Nước Trời. Không tin Thiên Chúa làm nên mọi sự, thì quả thật không thể vào được Nước Trời, chuyện đó còn khó hơn con lạc đà chiu qua lỗ kim.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vốn giàu sang nhưng đã chấp nhận trở nên nghèo khó, để làm cho chúng con nên giàu có. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình của Chúa để có tấm lòng giàu nhân đức và lòng quảng đại.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ sống rất khiêm nhường và nghèo khó, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà sống tín thác vào Chúa, dù cuộc sống có như thế nào đi nữa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.