Chấm Nối Chấm: ngày 30/11/2015 – Trở nên người môn đệ

0

Chấm Nối Chấm: ngày 30/11/2015

TRỞ NÊN NGƯỜI MÔN ĐỆ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.