Chìa khóa nước Trời – Suy niệm song ngữ 22.02

0

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày – song ngữ

Keys-to-the-Kingdom-of-Heaven-570x427

Wednesday (February 22): The keys of the kingdom of heaven

Scripture: Matthew 16:13-19 

13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do men say that the Son of man is?” 14 And they said, “Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” 15 He said to them, “But who do you say that I am?”16 Simon Peter replied, “You are the Christ, the Son of the living God.” 17 And Jesus answered him, “Blessed are you, Simon Bar-Jona! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. 18 And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. 19 I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth  shall be loosed in heaven.”

Thứ Tư     22-2           Chìa khóa nước Trời

Mt 16,13-19

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Meditation: At an opportune time Jesus tests his disciples with a crucial question: Who do men say that I am and who do you say that I am? He was widely recognized in Israel as a mighty man of God, even being compared with the greatest of the prophets, John the Baptist, Elijah, and Jeremiah. Peter, always quick to respond, exclaimed that he was the Christ, the Son of the living God.  No mortal being could have revealed this to Peter; but only God.

Cyril of Alexandria (376-444 AD), an early church father comments on Peter’s profession of faith in Jesus:

Peter did not say “you are a Christ” or “a son of God” but “the Christ, the Son of God.” For there are many christs [meaning anointed ones] by grace, who have attained the rank of adoption [as sons], but [there is]only one who is by nature the Son of God. Thus, using the definite article, he said, the Christ, the Son of God. And in calling him Son of the living God, Peter indicates that Christ himself is life and that death has no authority over him. And even if the flesh, for a short while, was weak and died, nevertheless it rose again, since the Word, who indwelled it, could not be held under the bonds of death. (FRAGMENT 190)

Jesus plays on Peter’s name which is the same word for “rock” in both Aramaic and Greek.  To call someone a “rock” is one of the greatest of compliments. The ancient rabbis had a saying that when God saw Abraham, he exclaimed: “I have discovered a rock to found the world upon”. Through Abraham God established a nation for himself. Through faith Peter grasped who Jesus truly was. He was the first apostle to recognize Jesus as the Anointed One (Messiah and Christ) and the only begotten Son of God. The New Testament describes the church as a spiritual house or temple with each member joined together as living stones (see 1 Peter 2:5). Faith in Jesus Christ makes us into rocks or spiritual stones.

Jesus then confers on Peter authority to govern the church that Jesus would build, a church that no powers would overcome because it is founded on the rock which is Christ himself. Epiphanius, a 6th century Scripture scholar who also translated many early church commentaries from Greek into Latin, explains the significance of Jesus handing down the “keys of the kingdom”:

For Christ is a rock which is never disturbed or worn away. Therefore Peter gladly received his name from Christ to signify the established and unshaken faith of the church.… The devil is the gateway of death who always hastens to stir up against the holy church calamities and temptations and persecutions. But the faith of the apostle, which was founded upon the rock of Christ, abides always unconquered and unshaken. And the very keys of the kingdom of the heavens have been handed down so that one whom he has bound on earth has been bound in heaven, and one whom he has set free on earth he has also set free in heaven. (INTERPRETATION OF THE GOSPELS 28)

The Lord Jesus offers us the gift of unshakeable faith, enduring hope, and unquenchable love – and the joyful boldness to proclaim him as the one true Savior who brings us the kingdom of God both now and forever. Who do you say he is to yourself and to your neighbor?

“Lord Jesus, I profess and believe that you are the Christ, the Son of the living God. You are my Lord and my Savior. Make my faith strong like Peter’s and give me boldness to speak of you to others that they may come to know you personally as Lord and Savior and grow in the knowledge of your great love.”

Suy niệm: Vào một lúc thuận tiện, Đức Giêsu thử các môn đệ qua một câu hỏi quan trọng: Người ta bảo Thầy là ai? Và các con bảo Thầy là ai? Đức Giêsu được nhiều người trong dân Israel nhìn nhận như là người của Thiên Chúa, thậm chí họ còn so sánh Người với những ngôn sứ danh tiếng nhất như Gioan tẩy giả, Êlia, và Giêrêmia. Phêrô lúc nào cũng nhanh nhẹn trả lời, tuyên xưng rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Không người phàm nào có thể mặc khải điều này cho Phêrô ngoại trừ Thiên Chúa.

Cyril thành Alexandria (376-444 AD), một giáo phụ thời giáo hội sơ khai giải thích lời tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu của Phêrô rằng:

Phêrô đã không nói “Thầy là một Đức Kitô” hay là “một người con của Thiên Chúa”, mà nói “Đức Kitô, Con Thiên Chúa”. Vì có nhiều đức kitô (nghĩa là người được xức dầu) bởi ơn sủng, người được danh phận làm nghĩa tử (con cái), nhưng chỉ có một Đấng duy nhất bởi bản tính là Con Thiên Chúa mà thôi. Do đó, sử dụng mạo từ xác định này, ông nói Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Và trong việc gọi Người là Con Thiên Chúa hằng sống, Phêrô ngụ ý rằng chính Đức Kitô là sự sống và cái chết không có quyền trên Người. Và ngay cả nếu xác thịt, trong một thời gian ngắn, bị yếu đuối và chết, vẫn sẽ sống lại, vì Ngôi Lời, Đấng ở trong nó, không thể bị giam cầm dưới sự ràng buộc của sự chết (đoạn 190).

Đức Giêsu đặt tên cho Phêrô, cùng từ với chữ “đá” trong tiếng Aram và Hylạp. Gọi ai là “đá” là một trong những lời khen ngợi tốt lành nhất. Các bậc thầy ngày xưa kể lại rằng khi Thiên Chúa nhìn thấy ông Abraham, Người thốt lên: “Ta đã tìm thấy một tảng đá để xây dựng thế giới”. Qua ông Abraham, Thiên Chúa đã thiết lập một quốc gia cho chính mình. Nhờ đức tin, ông Phêrô đã nhận biết Đức Giêsu đích thật là ai. Ông là vị tông đồ đầu tiên nhận ra Đức Giêsu là Đấng được xức dầu (Đấng Mêsia và Kitô), và là Con một Thiên Chúa. Tân ước mô tả Giáo hội là căn nhà hay đền thờ thiêng liêng với mỗi thành viên gắn kết với nhau như những viên đá sống động (1Pr 2,5). Tin vào Đức Giêsu Kitô biến chúng ta thành những hòn đá thiêng liêng.

Rồi Đức Giêsu còn ban cho Phêrô quyền cai quản Giáo hội mà Đức Giêsu sẽ xây dựng, một Giáo hội không có quyền lực nào thắng được vì nó được đặt trên hòn đá là chính Đức Kitô. Epiphanius, một nhà chú giải Kinh thánh ở thế kỷ thứ 6, cũng là người dịch nhiều chú giải thời Giáo hội sơ khai từ tiếng Hy lạp sang Latin, giải thích ý nghĩa Đức Giêsu trao ban “chìa khóa nước trời” như sau:

Vì Đức Kitô là đá tảng, không bao giờ bị lay chuyển hoặc hao mòn. Do đó Phê rô đã vui mừng tiếp nhận tên mà Đức Kitô đặt cho, có ý nói đến đức tin được thiết lập và không lay chuyển của Giáo hội… Ma quỷ là cửa vào sự chết, là kẻ luôn vội vàng khuấy rối gây những tai ương, cám dỗ, và bách hại cho Giáo hội. Nhưng niềm tin của vị tông đồ, được đặt trên hòn đá của Đức Kitô, vẫn không bao giờ bị khuất phục và lay chuyển. Và chìa khóa thật của nước trời được trao ban để ngài là người cầm buộc dưới đất thì trên trời sẽ cầm buộc, và là người tháo cởi dưới đất thì trên trời sẽ tháo cởi (giải thích các tin mừng số 28).  

 

 

Chúa Giêsu ban cho chúng ta hồng ân đức tin kiên vững, lòng cậy vững vàng, và lòng mến sốt sắng – và sự can đảm hân hoan loan báo về Người là Đấng cứu độ đích thật, Đấng đem lại cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. Bạn nói cho chính bạn và cho tha nhân Người là ai?

Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng và tin tưởng rằng Chúa là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ của con, Đấng giải thoát con khỏi tội lỗi và sự lừa dối. Xin củng cố niềm tin của con mạnh mẽ như đức tin của thánh tông đồ Phêrô và ban cho con sự can đảm để nói về Chúa cho người khác để họ tự biết Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu lớn lao của Chúa.”

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.