Chấm Nối Chấm: ngày 16/11/2017 – Nước Thiên Chúa hiện diện

0

Chấm Nối Chấm: ngày 16.11.2017
NƯỚC THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.

phone-icon