Thơ: Nén Đức Tin

0

61
“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi!”(Mt 25:21)

Kính mừng chư vị thánh nhân
Chứng nhân hiển hách Việt Nam anh hùng
Đức tin một nén nhận xong
Sinh lời vàng ngọc thắm hồng tin yêu
Gương xưa nhi nữ chí cao
Bảy con bị giết, không nao núng lòng (*)
Việt nhân son sắt tín trung
Liều mình vì Chúa đến cùng mà thôi
Mỗi người chỉ có một đời
Nhục – vinh, sinh – tử, buồn – vui vì Ngài
Quyết không chịu khuất phục ai
Chỉ có Chúa Trời là Đấng phải vâng
Cầu xin chư vị tiền nhân
Giúp dân Việt biết sinh phần lời thêm
Đức tin đã nhận một phần
Suốt đời phải sống chứng nhân sinh lời
Giữa đau khổ vẫn vui cười
Đó là tử đạo không ngơi mỗi ngày
Thập hình cố vác hôm nay
Thầy Giêsu thưởng ngày mai trên Trời

TRẦM THIÊN THU
Đại Lễ Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2017
(*) 2 Mcb 7:1-42.

Comments are closed.

phone-icon