Thơ: Vạn Tuế

0

Nam-B-TN-CN-34-LeKitoVua-VuaChanLy

VẠN TUẾ
“VIVA CRISTO REY! – VẠN TUẾ ĐỨC VUA KITÔ!”

Giêsu là Chúa Ngôi Hai
Là Vua cai trị muôn loài trần gian
Thế nhưng những kẻ ác tâm
Lấy vòng gai nhọn đặt lên đầu Ngài
Choàng cho chiếc áo đỏ dài
Rồi còn diễu cợt, mỉa mai đủ điều (1)
Mới vừa vạn tuế hôm nào
Rằng nhân danh Chúa tối cao từ trời (2)
Thế mà vội phản đối rồi
Kết án chính người họ gọi là Vua (3)
Xảo ngôn của kẻ gian tà
Khốn thay những ý quỷ ma của đời!
Nhưng Ngài thương xót đời đời
Không hề thiên vị một ai bao giờ (4)
Gieo chi gặt nấy thôi mà
Tại mình chứ chẳng lạ gì, người ơi!
Giêsu – Thẩm Phán rạch ròi
Mọi quyền xét xử do Ngài định phân (5)
Xót thương, lạy Đấng từ nhân
Con xin mãi được là dân của Ngài.

TRẦM THIÊN THU
Đại Lễ Thiên Vương Kitô – 2017

……………………………………………..

(1) Mt 27:27-31; Mc 15:16-20; Ga 19:1-3 – “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!”.
(2) Mt 21:9; Mc 11:9; Lc 19:38; Ga 12:13 – “Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”.
(3) Mt 27:22-23; Mc 15:13-14; Lc 23:21; Ga 19:6 và 15 – “Đóng đinh nó vào thập giá!”.
(4) Rm 2:11 – “Thiên Chúa không thiên vị ai – God shows no partiality”.
(5) Ga 5:22 và Mt 28:18.

Comments are closed.

phone-icon