Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12: Sự khôn ngoan nằm nơi các bậc cao niên

0

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12:
Sự khôn ngoan nằm nơi các bậc cao niên

100

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong tháng 12 này được dành cho các cụ ông cụ bà. Ngài đã bày tỏ ý nguyện này trong một video với nội dung như sau:

Dân tộc nào không chăm sóc chu đáo cho các bậc ông bà của mình thì dân tộc ấy không có tương lai. Sự khôn ngoan nằm nơi các bậc cao niên. Các Ngài được ủy thác cho việc tiếp tục chuyển giao những kinh nghiệm cuộc sống, chuyển giao lịch sử của một gia đình, của một cộng đoàn và của một dân tộc.”

Đức Thánh Cha vẫn thường xuyên nhấn mạnh rằng, các bậc ông bà, và nói chung, những bậc cao niên, có một sứ mạng quan trọng trong cộng đồng xã hội: các Ngài chính là những người bảo vệ ký ức.

Chúng ta hãy nghĩ tới những bậc cao niên của chúng ta, được hỗ trợ bởi các gia đình và bởi các tổ chức và các cơ quan, cũng như với sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình, các Ngài sẽ cộng tác vào việc giáo dục những thế hệ trẻ.”

Theo de.rv 04.12.2017 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon