Cha của anh em biết anh em cần gì – Suy niệm song ngữ 21.6

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Chúa Cha biết anh em cần gì

Thursday (June 21): “Your Father knows what you need”

Scripture: Matthew 6:7-15

7 “And in praying do not heap up empty phrases as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their many words. 8 Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. 9 Pray then like this: Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name. 10 Thy kingdom come. Thy will be done, On earth as it is in heaven.11 Give us this day our daily bread; 12 And forgive us our debts, As we also have forgiven our debtors; 13 And lead us not into temptation, But deliver us from evil. 14 For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; 15 but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

Thứ Năm  21-6        Cha của anh em biết anh em cần gì

Mt 6,7-15

7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Meditation: Do you pray with joy and confidence? The Jews were noted for their devotion to prayer. Formal prayer was prescribed for three set times a day. And the rabbis had a prayer for every occasion. Jesus warns his disciples against formalism, making prayer something mechanical and devoid of meaning, with little thought for God. When Jesus taught his disciples to pray he gave them the disciple’s prayer, what we call the Our Father or Lord’ Prayer. This prayer dares to call God “our Father” and boldly asks for the things we need to live as his sons and daughters.

It is through the gift of the Holy Spirit that we can know God personally and call him “Abba, Father” (Romans 8:15). We can approach God our Father with confidence and boldness because Jesus Christ has opened the way to heaven for us through his death and resurrection. When we ask God for help, he fortunately does not give us what we deserve. Instead, he responds with grace and favor and mercy. It is his nature to love generously and to forgive mercifully. When he gives he gives more than we need so we will have something to share with others in their need as well.

God is kind and forgiving towards us and he expects us to treat our neighbor the same. Do you treat others as they deserve, or do you treat them as the Lord would treat you with his grace and favor and mercy? Jesus’ prayer includes an injunction that we must ask God to forgive us in proportion as we forgive those who have wronged us. Ask the Lord to free your heart of any anger, bitterness, resentment, selfishness, indifference, or coldness towards others. Let the Holy Spirit fill you with the fire of his burning love and compassion and with the river of his overflowing mercy and kindness.

“Father in heaven, you have given me a mind to know you, a will to serve you, and a heart to love you. Give me today the grace and strength to embrace your holy will and fill my heart with your love that all my intentions and actions may be pleasing to you. Give me the grace to be charitable in thought, kind in deed, and loving in speech towards all.”

Suy niệm: Bạn có cầu nguyện với niềm vui sướng và xác tín không? Người Dothái rất coi trọng việc cầu nguyện. Họ cầu nguyện cách trịnh trọng một ngày 3 lần. Các thầy Rabbi cầu nguyện trong mỗi dịp lễ. Ðức Giêsu cảnh báo các môn đệ về chủ nghĩa hình thức, việc cầu nguyện theo kiểu máy móc và không có ý nghĩa, ít nghĩ tới Thiên Chúa. Khi Ðức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, Người dạy họ đọc kinh mà chúng ta quen gọi ngày nay là Kinh Lạy Cha hay Kinh của Chúa. Lời kinh này dám gọi Thiên Chúa là “Cha chúng ta”, và mạnh dạn cầu xin cho những gì chúng ta cần để sống như những người con trai con gái của Người.

Chính qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta có thể nhận biết chính Thiên Chúa và gọi Người là “Abba, Cha ơi” (Rm 8,15). Chúng ta có thể đến gần Chúa Cha với lòng tin tưởng và mạnh dạn, bởi vì Đức Giêsu Kitô đã mở đường lên Thiên Chúa cho chúng ta, ngang qua cái chết và phục sinh của Người. Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa trợ giúp, rất may là Người không ban cho chúng ta những gì chúng ta đáng được. Trái lại, Người đáp lại với ơn sủng và lòng thương xót. Yêu thương cách quảng đại và tha thứ với lòng thương xót là bản tính của Người. Khi Người ban, Người ban nhiều hơn chúng ta cần để chúng ta cũng có điều gì đó hầu chia sẻ với người khác trong lúc họ thiếu thốn.

Thiên Chúa nhân hậu và tha thứ đối với chúng ta, và Người mong muốn chúng ta cũng đối xử với tha nhân như vậy. Bạn có đối xử với người khác như họ xứng đáng, hay bạn đối xử với họ như Chúa muốn, bằng ơn sủng và lòng thương xót không? Lời cầu nguyện của Đức Giêsu kết thúc với huấn lệnh rằng chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, tương xứng với chúng ta tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Hãy cầu xin Chúa đỗ đầy lòng bạn với ngọn lửa tình yêu và thương xót của Người. Hãy cầu xin Chúa giải thoát lòng bạn khỏi bất kỳ sự nóng giận, cay đắng, phẫn uất, ích kỷ, thờ ơ, hay lạnh nhạt với người khác. Hãy để cho Chúa Thánh Thần lấp đầy bạn với ngọn lửa tình yêu và trắc ẩn bừng cháy, và với dòng sông thương xót và nhân hậu tuôn chảy của Người.

Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho con trí khôn để nhận biết Cha, ý chí để phụng sự Cha, và trái tim để yêu mến Cha. Xin ban cho con hôm nay ơn sủng và sức mạnh để đón nhận thánh ý Cha và lấp đầy lòng con với tình yêu của Cha, để tất cả những ý định và hành động của con có thể làm vui lòng Cha. Xin ban cho con ơn sủng để bác ái trong tư tưởng, tử tế trong việc làm, và yêu thương trong lời nói với tất cả mọi người.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.