Chấm Nối Chấm: ngày 21/08/2018 – Yêu như Chúa yêu

0

Chấm Nối Chấm: ngày 21.08.2018
YÊU NHƯ CHÚA YÊU

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.

phone-icon