Thơ: Niệm Thánh Thể

0

NIỆM THÁNH THỂ

Cá và bánh chẳng bao nhiêu
Thế mà cả đám đông đều no nê
Năm ngàn người đã thỏa thuê (1)
Bốn ngàn người khác cũng no lòng mình (2)
Giêsu thương xót trọn tình
Yêu đến quên mình, hiến tế vì dân
Cá và Bánh dưỡng xác thân
Trao ban Thánh Thể nuôi hồn ngày đêm
Nhiệm mầu Thiên Chúa uy quyền
Phúc thay ai được làm con cái Ngài
Phúc ngay ở cõi đời này
Phúc hơn nữa được mai ngày trường sin
Nhờ Thần Lương Đấng uy linh
No hồn sẽ được hiển vinh với Ngài

TRẦM THIÊN THU
Miền Tháng Tám – 2018
(1) Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất – Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14.
(2) Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ nhì – Mt 15:32-39; Mc 8:1-10.

Comments are closed.