Chấm Nối Chấm: ngày 04/09/2018 – Sức mạnh của Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 04.09.2018
SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA

 

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.

phone-icon