Thơ: Quyền quả quyết

0


[Niệm khúc Mc 10:35-45]

Người ta chỉ thích làm to
Vì ta có chức nên ta có quyền
Có quyền nên cứ ngang nhiên
Lộng hành khắp chốn, khắp miền, tùy ta
Ai mà ý kiến ý cò
Ta hành tới bến, bỏ tù như chơi
Lèm bèm bàn tới bàn lui
Dã tâm ta quyết, đố ai làm gì!
Có quyền, thiếu đức, thật nguy
Ngồi trên đạp xuống còn chi dân lành?
Chuyện đời như vậy đã đành
Chuyện đạo cũng thế, tâm linh được gì?
Tông đồ giành được chức to
Ngồi bên phải – trái, còn gì cho ai?
Có quyền đâu phải để oai
Chỉ tay năm ngón và sai người làm
Đó là quyền chức bất nhân
Bắt người phục vụ, phạt oan người lành
Chúa ban giáo huấn rành rành
Tai nghe vui vậy, rồi hành người ta
Phục vụ là một động từ
Nghĩa là hành động, đừng trừ việc chi
Muốn quyền nhiều, thích chức to
Chẳng muốn làm gì, như thế là sao?
Ngồi trên mà chỉ tào lao
Nói hay, làm dở, láo nhiều, ích chi?
Chúa im lặng, chẳng nói gì
Để người sám hối kẻo mà trầm luân!

TRẦM THIÊN THU
Trung tuần Tháng Mười – 2018

Comments are closed.