Bạn có yêu mến Chúa phục sinh hơn mọi người khác không?- Suy niệm Chúa Nhật III PS, Năm C

0

Bạn có yêu mến Chúa phục sinh hơn mọi người khác không?

Sunday (May 5): “Do you love the Risen Lord Jesus above all else?”

Scripture: John 21:1-19

    1 After this Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias; and he revealed himself in this way. 2 Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. 3 Simon Peter said to them, “I am going fishing.” They said to him, “We will go with you.” They went out and got into the boat; but that night they caught nothing. 4 Just as day was breaking, Jesus stood on the beach; yet the disciples did not know that it was Jesus. 5 Jesus said to them, “Children, have you any fish?” They answered him, “No.” 6 He said to them, “Cast the net on the right side of the boat, and you will find some.” So they cast it, and now they were not able to haul it  in, for the quantity of fish. 
    7 That disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord!” When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he  was stripped for work, and sprang into the sea. 8 But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about a hundred yards off. 9 When they got out on land, they saw a charcoal fire there, with fish lying on it, and bread. 10 Jesus said to them, “Bring some of the fish that you have just caught.” 11 So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, a hundred and fifty-three of them; and although there were so  many, the net was not torn. 12 Jesus said to them, “Come and have breakfast.” Now none of the disciples dared ask him, “Who are you?” They knew it was the Lord. 13 Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. 14 This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead.
    15 When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?” He said to him, “Yes, Lord; you know that I love you.” He said to him, “Feed my lambs.” 16 A second time he said to him, “Simon, son of John, do you love me?” He said to him, “Yes, Lord; you know that I love you.” He said to him, “Tend my sheep.” 17 He said to him the third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was grieved because he said to him the third time, “Do you love me?” And he said to him, “Lord, you know everything; you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep. 18 Truly, truly, I say to you, when you were young, you girded yourself and walked where you would; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish to go.” 19 (This he said to show by what death he was to glorify God.) And after this he said to him, “Follow me.”

Chúa Nhật  5-5          Bạn có yêu mến Chúa phục sinh hơn mọi người khác không?

Ga 21,1-19

1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Các ông trả lời: “Thưa không.”6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó! ” Vừa nghe nói “Chúa đó! “, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! “11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn! ” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

Meditation: 

Why didn’t the apostles immediately recognize the Risen Lord Jesus when he greeted them at the Sea of Tiberias (also called the lake of Gennesaret or Galilee)? John gives us a clue. He states that Peter had decided to return to his home district of Galilee, very likely so he could resume his fishing career. Peter was discouraged and didn’t know what to do after the tragedy of Jesus’ death! He went back to his previous job as a fisherman out of uncertainty for his future. Six of the other apostles followed him back to Galilee. 

The Lord Jesus renews Peter’s faith and calling – and ours as well

Why did Jesus choose to reveal himself to the apostles at the Sea of Galilee – and right after they had spent a whole night of futile fishing? The Risen Lord was waiting on the shore for Peter and the other apostles. When their boat drew near the shore, Jesus questioned them and then gave a command to lower their nets into the sea. When their nets began to burst at the great haul of fish, John, the beloved disciple, recognized that it was the Lord who was speaking to them. Peter then immediately leaped from the boat and ran to the Lord. Do you run to the Lord Jesus when you meet setbacks and disappointments, and when you faith is being put to the test? The Lord Jesus is always ready to renew us in faith and to give each of us fresh hope in his promises for us. 

Why did Jesus perform this miraculous catch of fish after his third resurrection appearance to the apostles? By looking back to the first miracle of the great catch of fish, we can recognize the significance of Jesus repeating this miracle again for his apostles. The first miracle took place at the beginning of Jesus’ ministry in Galilee when the Lord called Peter to leave all and follow him. After Peter had fished all night and caught nothing, Jesus commanded him to lower his nets (see Luke 5:4-11). When his nets began to break under the weight of the great haul, Jesus then spoke to Peter and gave him a new calling and mission – from now on he would be “catching people” for the kingdom of God (Luke 5:10). Jesus repeats this miracle for Peter to remind him that he must continue his mission of “catching people” and “making disciples” for the kingdom of Christ.

Skeptics who disbelieve the resurrection accounts say the disciples only saw a vision of Jesus. The Gospels, however, give us a vivid picture of the reality of the resurrected and glorified body of the Lord Jesus. Jesus went out of his way to offer his disciples various proofs of his physical resurrection – that he is real and true flesh, not just a spirit or imaginary ghost. 

Do you love me more than anything else?

In his third appearance to the apostles, Jesus prepared a breakfast for them and ate with them. Peter’s prompt response to draw near to the Lord and eat breakfast with him stands in sharp contrast to his previous denial and distancing himself from his Master during the night of Jesus’ arrest and trial. Why did Jesus question Peter’s love and loyalty three times in front of the other disciples? It must have caused Peter pain and sorrow since he had publicly denied Jesus three times previously. Now Peter, full of remorse and humility, unequivocally stated that he loved his Lord and Master and was willing to serve him whatever it might cost. 

When Jesus asked Peter “do you love me more than these?” he may have pointed to the boats, nets and other fishing companions. He may have challenged Peter to let go of his career as a fisherman for the task of shepherding the people whom Christ would call to be his disciples. Jesus may have also pointed to the other apostles and to Peter’s previous boast: “Though they all fall away because of you, I will never fall away” (Matthew 26:33). Peter now makes no boast or comparison but humbly responds: “You know I love you.”

The Lord wants to renew our minds and rekindle our hearts with his transforming love

The Lord Jesus calls each one of us, even in our personal struggles, weakness, and sin, to draw near to him as our merciful Healer and Savior. He invites us to choose him as our Lord and to love him above all else. What can hold us back from giving him our undivided love and unqualified loyalty (Romans 8:38-39)? Nothing but our own sinful pride and stubborn will, and blind fear can hold us back from receiving his gracious forgiveness, loving-kindness, and faithful love. God’s abundant grace (favor and blessing) is a free and unmerited gift, far beyond what we deserve or could possibly hope to obtain through our own means. We can never outmatch God in generosity and goodness. He loved us first and our love for him is a response to his exceeding grace (unmerited favor) and mercy.
 

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) wrote in his famous confession a remarkable prayer of thanksgiving and love:

“Late have I loved you, O Beauty so ancient and so new. Late have I loved you! …You shone your Self upon me to drive away my blindness. You breathed your fragrance upon me… and in astonishment I drew my breath…now I pant for you! I tasted you, and now I hunger and thirst for you. You touched me! – and I burn to live within your peace. “ (Confessions 10:27) 

 

The Lord Jesus wants to personally draw near to each one of us and he knocks every day on the door of our hearts and he waits for our response (Revelation 3:20). Do you recognize the Lord’s presence with you and do you listen for his voice as he speaks to you in your heart and through the word of God in the Sacred Scriptures? The Lord is ever ready to help us grow in the knowledge of his great love for us and in the exceeding richness of his mercies and goodness towards us. Ask the Lord Jesus to rekindle your love for him and to transform your life through the power and action of the Holy Spirit who dwells within you.

 

“Lord Jesus, inflame my heart with your merciful love and remove everything that is unkind, ungrateful, unloving and unholy, and that is not in accord with your will. May I always seek to love you above all else and follow you wherever you wish to lead me.”

Suy niệm:

Tại sao các Tông đồ đã không lập tức nhận ra Chúa Giêsu phục sinh khi Người chào đón họ ở bờ biển Tibêria (còn gọi là hồ Gennesaret hay Galile)? Gioan cho chúng ta sự gợi ý. Ông kể rằng Phêrô quyết định trở về nhà ở Galilê, dường như ông muốn trở lại nghề đánh cá của mình. Phêrô chán nản và không biết làm gì sau thảm kịch cái chết của Ðức Giêsu! Ông quay lại nghề cũ trước kia vì lo lắng về tương lai của mình. Sáu tông đồ khác cũng theo ông trở về Galilê.

 

Chúa Giêsu hồi phục đức tin và ơn gọi của Pherô và cả của chúng ta nữa

Tại sao Đức Giêsu muốn mặc khải chính mình cho các tông đồ ở biển hồ Galile – sau khi họ trải qua 1 đêm đánh cá thất bại? Chúa phục sinh đang chờ đợi Phêrô và các tông đồ khác trên bờ. Khi thuyền của họ gần vào bờ, Đức Giêsu hỏi họ và rồi bảo họ thả lưới xuống hồ. Khi lưới của họ bắt đầu bùng lên vì mẻ lưới lớn đầy cá, Gioan người môn đệ được yêu mến đã nhận ra rằng chính Chúa đang nói với họ. Phero lập tức nhảy ra khỏi thuyền và chạy tới Chúa. Bạn có chạy tới Chúa Giêsu khi bạn gặp những thất bại và chán nản, và khi đức tin của bạn đang bị thử thách không? Chúa Giêsu luôn sẵn sàng khơi dậy đức tin nơi chúng ta và ban cho mỗi người chúng ta niềm hy vọng mới vào những lời hứa của Người dành cho chúng ta.

 

Tại sao Đức Giêsu thực hiện việc bắt cá lạ lùng này sau khi Người sống lại vào lần hiện ra thứ ba với các tông đồ? Nhờ việc nhớ lại phép lạ bắt được nhiều cá lần thứ nhất, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa của Đức Giêsu lập lại một lần nữa đối với các tông đồ. Phép lạ đầu tiên xảy ra lúc khởi đầu sứ mạng của Đức Giêsu ở Galile khi Chúa gọi Phero bỏ mọi sự để đi theo Người. Sau khi Phêrô đánh cá cả đêm mà không được gì, Đức Giêsu đã bảo ông thả lưới (Lc 5,4-11). Khi lưới của ông sắp sửa bị rách vì sức nặng của mẻ cá lớn, Đức Giêsu liền nói với Phero và đặt cho ông một tên gọi mới và một sứ mạng mới – từ nay trở đi, ông sẽ “chài người” cho vương quốc của Thiên Chúa (Lc 5,10). Đức Giêsu lập lại phép lạ này cho Phero để nhắc nhở ông rằng ông phải tiếp tục sứ mạng “chài người” và “tạo các môn đệ” cho vương quốc của Đức Kitô.

 

 

Những người hoài nghi không tin vào sự sống lại nói với các môn đệ chỉ nhìn thấy hình bóng của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, các Tin mừng cho chúng ta một bức hình sống động về thực tại của sự sống lại. Đức Giêsu đã đến để cho các môn đệ những bằng chứng khác nhau về sự sống lại của Người – rằng Người có thân xác thực sự, không phải là hình bóng hay ma quái.

 

Anh có yêu mến Thầy hơn mọi sự khác không?

Trong lần hiện ra thứ ba của Người với các tông đồ, Đức Giêsu đã chuẩn bị bữa sáng và ăn với các ông. Sự phản ứng nhanh chóng đến gần Chúa và ăn sáng với Người của Phêrô phản ánh sự đối nghịch rõ ràng với sự chối bỏ trước kia và tách mình khỏi Thầy trong đêm Đức Giêsu bị bắt và xét xử. Tại sao Ðức Giêsu chất vấn tình yêu và lòng trung thành của Phêrô ba lần trước mặt các Tông đồ khác? Nó phải gây cho Phêrô nỗi đau buồn, vì ông đã công khai khước từ Ðức Giêsu ba lần. Giờ đây Phêrô, tràn đầy sự thống hối và khiêm tốn, rõ ràng tuyên bố rằng ông yêu mến Thầy mình và sẵn sàng phụng sự Người cho dù phải trả giá thế nào đi  nữa.

Khi Ðức Giêsu hỏi ông “Anh có yêu mến Thầy hơn những cái này không?” Người có thể nhắm tới những thuyền bè, lưới cá, và nghề ngư phủ. Người có thể thách đố Phêrô từ bỏ công việc của mình là ngư phủ để cho công việc chăm sóc dân Thiên Chúa. Ðức Giêsu cũng có thể nhắm tới các môn đệ khác và tới lời khoe khoang của Phêrô trước đó: “Cho dẫu tất cả mọi người vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33). Giờ đây Phêrô không còn khoác lác hay so sánh, nhưng khiêm tốn trả lời: “Chúa biết con yêu mến Chúa.”

Chúa muốn đổi mới trí óc chúng ta và thắp cháy lại lòng chúng ta với tình yêu biến đổi của Người

Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta, thậm chí trong những dằn vặt với bản thân, sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, để kéo lại gần Người là Đấng chữa lành và Đấng cứu độ giàu lòng thương xót của chúng ta. Người mời gọi chúng ta chọn lấy Người là Chúa và yêu mến Người trên hết mọi sự. Điều gì ngăn cản chúng ta không dâng cho Người tình yêu trọn vẹn và lòng trung thành tuyệt đối (Rm 8,38-39)? Không gì khác hơn là sự kiêu ngạo tội lỗi và ý riêng của chúng ta, và sự sợ hãi mù quáng có thể ngăn cản chúng ta không lãnh nhận sự tha thứ khoan dung, tình yêu nhân hậu, và lòng trung tín của Người. Ơn sủng dư dật của Thiên Chúa (tình yêu và phúc lành) là một ơn huệ nhưng không, vượt xa những gì chúng ta xứng đáng hay có thể mong ước đạt được bằng sức của mình. Chúng ta không bao giờ vượt trổi Thiên Chúa về lòng quảng đại và sự tốt lành. Người yêu chúng ta trước và tình yêu của chúng ta dành cho Người là sự đáp trả lại ơn huệ vô biên của Người.

Thánh Augustine (354-430 AD) đã viết trong tác phẩm Tự thuật nổi tiếng của ngài lời cầu nguyện tuyệt vời về lòng tri ân và yêu mến:

“Con yêu mến Chúa quá muộn, ôi Vẻ đẹp rất cũ và rất mới. Con yêu mến Chúa quá muộn!… Chúa tỏa sáng chính mình trên con để xua tan sự mù quáng của con. Chúa thổi hương thơm ngát của Chúa trên con… và trong sự sững sốt con hít thở… Giờ đây con hít thở cho Chúa! Con cảm nếm Chúa, và giờ đây con đói khát Chúa. Chúa chạm đến con! Và con khao khát sống trong sự bình an của Chúa” (Tự thuật 10,27).

Chúa Giêsu muốn đích thân đến gần mỗi người chúng ta và Người gõ cửa lòng chúng ta mỗi một ngày và chờ đợi chúng ta đáp trả (Kh 3,20). Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa với bạn và bạn có lắng nghe tiếng của Người khi Người nói với bạn trong tâm hồn và qua lời Chúa trong Kinh thánh không? Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết tình yêu cao cả của Người dành cho chúng ta và trong sự giàu có vượt trổi của lòng thương xót và nhân hậu của Người đối với chúng ta. Hãy cầu xin Chúa Giêsu khơi lại tình yêu của bạn dành cho Người và biến đổi cuộc đời bạn qua sức mạnh và tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đang ngự trong lòng bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin đốt cháy lòng con với tình yêu thương xót của Chúa và cất đi mọi sự gì vô tình, độc ác, vô ơn, xấu xa, và không thuận theo ý Chúa. Xin cho con luôn biết tìm cách yêu mến Chúa trên hết mọi sự và bước đi theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa dắt con đi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon