Những Lời của Chúa Kitô Phục Sinh

0

Những Lời của Chúa Ki tô Phục Sinh

Trích dẫn từ Thánh Kinh

– “Peace be with you.” (John 20:19) – “Bình an cho anh em” (Ga 20,19)

– “Receive the holy Spirit.” (John 20:22) –   “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

– “Blessed are those who have not seen and have believed.” (John 20:29) –  “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29)

– “Do you love me?” (John 21:16) – “Con có yêu mến Thầy không” (Ga 21,16)

– “Follow me.” (John 21:19) –  “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19)

– “Go, therefore, and make disciples of all nations.” (Matthew 28:19) – “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (của Thầy” (Mt 28,19)

– “Behold, I am with you always, until the end of the age.” (Matthew 28:20)-  “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 20,20)

Theo The Word Among Us [wau.org]
Easter 2019 Issue
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon