Hãy vui lên, vì Ta đã tìm được con chiên bị mất – Suy niệm song ngữ Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 2019

0

 Hãy vui lên, vì Ta đã tìm được con chiên bị mất

 

Friday (June 28): “Rejoice, I have found my sheep which was lost”

Scripture: Luke 15:3-7  

3 So he told them this parable: 4 “What man of you, having a hundred sheep, if he has lost one of them, does not leave the ninety-nine in the wilderness, and go after the one which is lost, until he finds it? 5 And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. 6 And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, `Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost.’ 7 Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.

Thứ Sáu     28-6                Hãy vui lên, vì Ta đã tìm được con chiên bị mất

Lc 15,3-7

3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Meditation:

Jesus’ heart of love and compassion is most clearly revealed in the way he sought out sinners and outcasts of society. No one was excluded from his gracious presence unless they chose to stay away out of jealousy or mistrust. The scribes and Pharisees took great offense at Jesus because he freely associated with sinners and treated them graciously. The Pharisees had strict regulations about how they were to keep away from sinners, lest they incur defilement. They were not to entrust money to them or have any business dealings with them, nor trust them with a secret, nor entrust orphans to their care, nor accompany them on a journey, nor give their daughter in marriage to any of their sons, nor invite them as guests or be their guests. They were shocked with the way in which Jesus freely received sinners and ate with them. Sinners, nonetheless, were drawn to Jesus to hear him speak about the mercy of God. Jesus characteristically answered the Pharisees’ charge with a parable or lesson drawn from everyday life.

 

 

What does Jesus’ story about a lost sheep tell us about God and his kingdom? Shepherds normally counted their sheep at the end of the day to make sure all were accounted for. Since sheep by their very nature are very social, an isolated sheep can quickly become bewildered and even neurotic. The shepherd’s grief and anxiety is turned to joy when he finds the lost sheep and restores it to the fold. The shepherd searches until what he has lost is found. His persistence pays off.  He instinctively shares his joy with the whole community. The poor are particularly good at sharing in one anothers’ sorrows and joys. What was new in Jesus’ teaching was the insistence that sinners must be sought out and not merely mourned for. God does not rejoice in the loss of anyone, but desires that all be saved and restored to fellowship with him. That is why the whole community of heaven rejoices when one sinner is found and restored to fellowship with God. Seekers of the lost are much needed today. Do you persistently pray and seek after those you know who have lost their way to God?

 

 

“Lord Jesus, let your light dispel the darkness that what is lost may be found and restored. Let your light shine through me that others may see your truth and love and find hope and peace in you. May I never doubt your love nor take for granted the mercy you have shown to me. Fill me with your transforming love that I may be merciful as you are merciful.”

Suy niệm:

Tâm hồn yêu thương và trắc ẩn của Ðức Giêsu được bộc lộ rõ ràng nhất trong cách Người đi tìm những người tội lỗi và bị ruồng bỏ của xã hội. Không ai bị loại trừ khỏi sự hiện diện khoan dung của Người trừ khi họ lựa chọn tách rời vì lòng ghen tị và hồ nghi. Các nhà kinh sư và Pharisêu đã xúc phạm nặng nề tới Ðức Giêsu bởi vì Người giao lưu với các tội nhân cách thoải mái và đối xử với họ cách khoan dung. Những người Pharisêu có những luật lệ khắt khe về việc làm thế nào để xa tránh các tội nhân vì e rằng họ sẽ làm cho mình ra ô uế. Họ không giao tiền bạc hay làm ăn buôn bán với những tội nhân, không tiết lộ bí mật cho họ biết, không giao phó trẻ mồ côi cho họ coi sóc, không đi chung với họ trong lúc đi đường, không gã con trai hay con gái cho gia đình họ, không mời họ như những người khách hay làm khách của họ. Vì thế họ bị sốc với đường lối mà Ðức Giêsu ngang nhiên tiếp nhận những người tội lỗi và ăn uống với họ. Tuy nhiên, những người tội lỗi bị lôi kéo đến với Ðức Giêsu để nghe Người nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Một cách điển hình là Ðức Giêsu đã trả lời cho sự buộc tội của những người Pharisêu với dụ ngôn hay bài học rút ra từ cuộc sống hằng ngày.

Câu chuyện của Ðức Giêsu về con chiên lạc nói với chúng ta điều gì về Thiên Chúa và vương quốc của Người? Thông thường những mục tử đếm chiên của mình vào cuối ngày để chắc rằng tất cả còn đầy đủ. Bởi vì bản tính của chiên là sống theo đàn, một con chiên bị cô lập có thể nhanh chóng trở thành bối rối và thậm chí bị điên loạn. Nỗi buồn và lo lắng của người mục tử trở thành niềm vui khi họ tìm thấy con chiên lạc và đem nó về đàn. Người mục tử tìm kiếm cho tới khi những gì họ mất được tìm thấy. Tính kiên trì của họ được đền đáp. Theo bản năng tự nhiên, họ chia sẻ niềm vui của mình với toàn thể cộng đồng. Người nghèo đặc biệt có tính hay chia sẻ cho nhau niềm vui và nỗi buồn. Điều mới lạ trong giáo huấn của Ðức Giêsu là sự nhấn mạnh rằng các tội nhân phải được tìm kiếm chứ không chỉ tiếc thương cho họ. Thiên Chúa không vui vẻ khi có một ai bị hư mất nhưng Người mong ước rằng tất cả đều được cứu rỗi và phục hồi tình bằng hữu với Người. Đó là lý do tại sao cả triều đình thiên quốc vui mừng khi một người tội lỗi được tìm thấy và trở về với Thiên Chúa. Những người đi tìm người lầm đường lạc lối rất cần ngày hôm nay. Bạn có kiên trì cầu nguyện và tìm kiếm những ai mà bạn biết họ lạc đường về với Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì ánh sáng của Chúa xua tan bóng tối để những gì bị mất có thể được tìm thấy và được phục hồi. Xin cho ánh sáng Chúa chiếu soi qua con để người khác có thể nhìn thấy tình yêu và chân lý của Chúa và tìm thấy niềm hy vọng và bình an trong Chúa. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Chúa hay chối từ lòng thương xót của Chúa đã bày tỏ cho con. Xin Chúa lấp đầy lòng con tình yêu biến đổi của Chúa để con có thể thương xót như Chúa hằng thương xót.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon