Thơ: Số lạ

0

SỐ LẠ

Mười ba ai cũng bảo xui
Người ta tránh né nói lời “mười ba”
Thế mà Đức Mẹ hiện ra
Fátima cứ mười ba đúng ngày
Sáu lần ngày đó chẳng sai
Cái hên chứ chẳng hề xui chút nào
Rõ ràng thiên hạ tào lao
Ác tâm, xấu ý, tạo điều dị đoan
Mẹ thương kêu gọi ân cần
Siêng năng lần hạt cầu an cho đời
Canh tân, sám hối không ngơi
Mẫu Tâm yêu mến, thảnh thơi an bình
Ngày mười ba đẹp ân tình
Không xui mà chỉ tốt lành mà thôi
Sống thì chẳng xót thương ai
Lâm râm khấn vái, xin đời bình an
Làm sao có thể gặp hên
Khi mình tự tạo ra phần cái xui?

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-6-2019

Comments are closed.