Thơ: Tình thật

0

TÌNH THẬT


[Niệm ý Mt 5:43-48]

Nắng mưa chỉ bởi một trời
Dù mưa hay nắng mọi loài hưởng chung
Người lành hay kẻ bất lương
Không hơn, không kém, phần dùng như nhau
Thế nên Chúa dạy thương yêu
Không hề phân biệt người nào lạ, quen
Dẫu thù địch, dẫu người thân
Người lành, kẻ dữ, chẳng phân biệt gì
Chân thành đức ái chan hòa
Nhân lành như Chúa, nhân từ như Cha
Đường Chân Lý Chúa vạch ra
Lối Ngài xin dẫn con đi sớm chiều [*]

TRẦM THIÊN THU
Chiều 16-6-2019
[*] Tv 25:4-5a – “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ”.

Comments are closed.

phone-icon