Ai nghe lời các con là nghe lời Thầy – Suy niệm song ngữ 4.10.2019

0

Friday (October 5): “He who hears you hears me”

Scripture: Luke 10:13-16  

13 “Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida! for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. 14 But it shall be more tolerable in the judgment for Tyre and Sidon than for you. 15 And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You shall be brought down to Hades. 16 “He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me.”

Thứ Sáu     5-10           Ai nghe lời các con là nghe lời Thầy

Lc 10,13-16

13 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!16“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

Meditation: 

If Jesus were to visit your community today, what would he say? Would he issue a warning like the one he gave to Chorazin and Bethsaida? And how would you respond? Wherever Jesus went he did mighty works to show the people how much God had for them. Chorazin and Bethsaida had been blessed with the visitation of God. They heard the good news and experienced the wonderful works which Jesus did for them. Why was Jesus upset with these communities? The word woe is also translated as alas. It is as much as an expression of sorrowful pity as it is of anger. 

Jesus calls us to walk in the way of truth and freedom – justice and holiness

Why does Jesus lament and issue a stern warning? The people who heard the gospel here very likely responded with indifference. Jesus upbraids them for doing nothing! Repentance demands change – a change of heart and way of life. God’s word is life-giving and it saves us from destruction – the destruction of soul as well as body. Jesus’ anger is directed toward sin and everything which hinders us from doing the will of God and receiving his blessing. In love he calls us to walk in his way of truth and freedom, grace and mercy, justice and holiness. Do you receive his word with faith and submission or with doubt and indifference?

 

“Lord Jesus, give me the child-like simplicity and purity of faith to gaze upon your face with joy and confidence in your all-merciful love. Remove every doubt, fear, and proud thought which would hinder me from receiving your word with trust and humble submission.”

Suy niệm:

Nếu như Đức Giêsu viếng thăm cộng đoàn chúng ta hôm nay, Người sẽ phải nói gì? Có phải Người sẽ đưa ra một lời cảnh báo giống như lời cảnh báo dành cho thành Chorazin và Bethsaida không? Cách đáp trả của bạn như thế nào? Bất cứ nơi nào Đức Giêsu đi đến, Người đã làm những điều lạ lùng để bày tỏ cho người ta biết Thiên Chúa yêu thương họ biết bao nhiêu. Thành Chorazin và Bethsaida được chúc phúc vì được Chúa viếng thăm. Họ nghe tin mừng và cảm nghiệm những phép lạ Đức Giêsu đã làm cho họ. Tại sao Đức Giêsu lại bực mình với những thành phố này? Hạn từ “woe” cũng được dịch như là “alas”. Nó là sự diễn tả sự thương tiếc buồn phiền cũng như giận dữ.

Đức Giêsu kêu gọi chúng ta bước đi trong đường lối sự thật và tự do – công bình và thánh thiện

Tại sao Đức Giêsu than van và đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc? Những người nghe Tin mừng ở đây dường như với thái độ thờ ơ. Đức Giêsu quở trách họ không làm gì cả! Thống hối đòi buộc sự thay đổi – sự thay đổi tâm hồn và cách sống. Lời Chúa là lời ban sự sống và cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt – sự hủy diệt của linh hồn và thể xác. Sự giận dữ của Đức Giêsu nhắm đến tội lỗi và mọi thứ ngăn cản chúng ta không thực hiện thánh ý Chúa và đón nhận phúc lành của Người. Trong tình yêu, Người kêu gọi chúng ta bước đi trong đường lối sự thật và tự do của Người, ơn sủng và lòng thương xót, công bình và thánh thiện. Bạn có đón nhận lời Người với lòng tin và sự vâng phục, hay với sự nghi ngờ và thờ ơ?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng đơn sơ và thuần khiết của đức tin như con trẻ để ngắm nhìn Chúa với niềm vui và tin tưởng trong tình yêu đầy thương xót của Người. Xin Chúa cất khỏi mọi nghi ngờ, sợ hãi, và tư tưởng kiêu căng, có thể ngăn cản con không đón nhận lời Chúa với lòng tin tưởng và sự vâng phục khiêm tốn.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon